Food safety management

ระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร

การรับรองระบบจัดการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การรับรองระบบจัดการสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ความสามารถในการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อการนี้ ผู้ผลิตอาหารต่างลงทุนมากมาย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะสัมผัสกับอาหารที่ปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัย ความพยายามของผู้ผลิตในการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารย่อมมีผลกระทบกับทุก ๆ ด้านในห่วงโซ่อุปทาน และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตอาหาร

มาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร

TÜV SÜD ให้บริการตรวจประเมินและรับรองบนโดยอิงกับมาตรฐานเหล่านี้

ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD

TÜV SÜD มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการให้การรับรองระบบจัดการอาหารและอาหารสัตว์ และเป็นหนึ่งในองค์กรให้การรับรองรายแรก ๆ ที่ทำงานในสาขานี้ เครือข่ายของผู้ตรวจประเมินของ TÜV SÜD ที่มีอยู่ทั่วโลกให้การยืนยันได้ว่า กระบวนการสู่การรับรองนั้นเป็นกระบวนที่เป็นทางการและมีโครงสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่า วิธีการที่ใช้ในการตรวจประเมินนั้นสม่ำเสมอโดยปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด หรือประเทศผู้ผลิตใด และด้วยประสบการณ์เชิงลึกในการทดสอบอาหาร การตรวจตรา การตรวจประเมิน และการรับรอง จึงทำให้ TÜV SÜD เป็นแบรนด์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและไว้วางใจทั่วทั้งห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมอาหาร


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • ลดความเสี่ยง – มั่นใจได้ ถึงการนำการผลิตที่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องและภายใต้การควบคุมไปปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยผ่านการรับรองเทียบกับมาตรฐานต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

  • ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ – ไปให้เหนือความคาดหมายของลูกค้าและยกระดับชื่อเสียงแบรนด์ของคุณ โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาของการเรียกสินค้ากลับคืนได้


เพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ