Guidance

ISO 9001:2015 QMS Guidance

White paper

White paper

มาตรฐาน ISO 9001:2015 เบื้องต้น

เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ระบบบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเนื้อหามาตรฐาน ISO 9001 ในครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 แนวทางครอบคลุมฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจติดตาม และผู้ที่กำลังวางแผนจัดตั้ง รับรอง และปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System: QMS) อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001:2015


จุดประสงค์ในการดาวน์โหลดแนวทางฉบับนี้

  • เข้าใจข้อกำหนดที่วางไว้ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างลึกซึ้ง
  • ทำความเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่
  • ตรวจทานตัวอย่างคำถามจริงที่ใช้ในการตรวจติดตามและหลักฐานขั้นตอนที่อาจใช้ได้


Related Services: ISO 9001 คุณภาพ | ISO 14001 สิ่งแวดล้อม | ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ