ระบบจัดการแบบบูรณาการ

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพและความซ้ำซ้อน

การรับรองมาตรฐานระบบจัดการแบบบูรณาการ (IMS) เป็นวิธีการแบบครอบคลุมที่รวมประสิทธิภาพขององค์กรในหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่มีอยู่ในหลาย ๆ เรื่องของระบบการจัดการ ซึ่งรวมไปถึงมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 (การจัดการด้านคุณภาพ) ISO 14001 (การจัดการสภาพแวดล้อม) ISO 45001 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ISO/IEC 27001 (ความมั่นคงด้านสารสนเทศ) และ ISO 50001 (การจัดการพลังงาน)

จะใช้ทรัพยากรของคุณให้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร

การที่องค์กรหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการที่หลากหลายไปพร้อม ๆ กันให้ได้นั้น ย่อมทำให้เกิดภาระแก่ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งแทนที่จะทำให้กระบวนการและทรัพยากรต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กลับก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานและการจัดสรรงบประมาณโดยไม่จำเป็น คุณจึงจำเป็นต้องสร้างสมดุล ระหว่างการทำตามมาตรฐานระบบการจัดการ กับทรัพยากรที่ต้องใช้ในการให้ได้รับการรับรอง

การใช้ IMS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผ่านกระบวนการและระบบเอกสารที่สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกำจัดแนวทางแบบดั้งเดิม ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และช่วยลดค่าใช้จ่าย การได้รับการรับรอง IMS นั้นหมายความว่า การรับรองมาตรฐานที่มีอยู่มากมายด้านระบบการจัดการนั้น ก็มักจะได้รับการประเมินด้วยการตรวจประเมินที่ครอบคลุมในทุกเรื่องในครั้งเดียว องค์กรต่าง ๆ ก็จะใช้เวลาน้อยลงในการเตรียมตัวเพื่อการตรวจประเมินและในการแก้ไขประเด็นที่พบ ซึ่งจะช่วยให้ลดการลงทุนด้านเวลาและที่เป็นตัวเงินได้เป็นอย่างมาก

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

TÜV SÜD เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ให้เป็นผู้รับรองระบบการจัดการต่าง ๆ ที่มีอยู่หลากหลาย และใบรับรองจากเราก็เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ผู้ตรวจประเมินของเราได้ผ่านประสบการณ์จริงมาแล้วว่า การรับรอง IMS นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงให้แก่องค์กรทั้งใหญ่และเล็กได้อย่างไร

เครื่องหมายการรับรอง IMS จะทำให้องค์กรของคุณมีเครื่องหมายอันทรงพลัง ที่แสดงถึงความทุ่มเทที่คุณมีต่อความเป็นเลิศ ความยั่งยืน และความวางใจได้

เพิ่มเติม

ISO 45001
ไวท์ เปเปอร์

ISO 45001 – การรับรองการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จัดการกับความเสี่ยงและสร้างแผนการดำเนินงานที่มั่นคงและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

ISO 9001 2015 guidance
ไวท์ เปเปอร์

แนวทางสำหรับ ISO 9001:2015

แนวทางที่ครอบคลุมสำหรับ ISO 9001: 2015

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ