ISO 22716

EN ISO 22716

Przewodnik po dobrych praktykach produkcyjnych w branży kosmetycznej

Przewodnik po dobrych praktykach produkcyjnych w branży kosmetycznej

**Please scroll below for English version**

Kosmetyk to produkt wykorzystywany w bezpośrednim kontakcie z ludzką skórą. Ze względu na charakterystykę przeznaczenia tego produktu, przed trafieniem na rynek dany kosmetyk musi spełnić pewne wymagania prawne i jakościowe, aby mógł następnie trafić do konsumenta. Istnieje wiele obszarów ryzyka oraz zagrożeń, które organizacja może napotkać przy produkcji odpowiedniego i bezpiecznego dla człowieka kosmetyku. Dlatego właśnie została wprowadzona norma EN ISO 22716, Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji ma na celu zapewnienie wytycznych w zakresie produkcji, kontroli, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych, po to aby konsument miał pewność, że kupione dobro jest produktem wysokiej jakości, a co za tym idzie jest bezpieczne dla  jego zdrowia. ISO 22716 kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo produkcji kosmetyków, a także na monitorowanie procesu i wysyłki produktu. Przewodnik GMP ISO 22716 stanowi uzupełnienie i poszerzenie dotychczasowych, bardziej ogólnych standardów zarządzania, takich jak ISO 9001.

CZYM JEST NORMA EN iSO 22716?

Norma EN ISO 22716:2009 jest narzędziem pomagającym spełnić wymagania prawne oparte o Dobrą Praktykę Produkcji kosmetyków. ISO 22716 wyznacza przedsiębiorstwu sposób postępowania tak, aby kosmetyk wyprodukowany był w odpowiednich warunkach higienicznych, zapobiegających kontaminacji i zanieczyszczeniom. 

EN ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo produkcji kosmetyków, a także na kontrolę,  prawidłowe magazynowanie kosmetyków oraz ich dystrybucję.

Wdrożenie i certyfikacja EN ISO 22716:2009 pozwala zapewnić, że produkt kosmetycznych został wyprodukowany, kontrolowany i magazynowany w odpowiedni sposób, co stanowi podstawę wprowadzenia na rynek produktu bezpiecznego.

jak certyfikacja EN iso 22716 może pomóc?

Certyfikat EN ISO 22716 skierowana jest do firm, które chcą potwierdzić spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Produkcji w zakresie produkcji, kontroli, magazynowaniu oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Wdrożenie wytycznych zawartych w normie jest obligatoryjne dla firm kosmetycznych, natomiast sama certyfikacja jest dobrowolna.

Certyfikat EN ISO 22716 wystawiony przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą stanowi jednak najprostszy i najwygodniejszy sposób  wykazania przez producenta wywiązania się z obowiązku spełnienia wymagań związanych z Dobrą Praktyką Produkcji.

PROCES CERTYFIKACJI

  1. Wypełnienie ankiety o certyfikację w celu przygotowania przez Jednostkę oferty zawierającej koszty i planowany czas trwania oceny.

  2. I etap oceny: weryfikacja dokumentacji związanej z Dobrą Praktyką Produkcji oraz zaplanowanie oceny na miejscu

  3. II etap oceny: wizyta audytorów TÜV SÜD w lokalizacjach Klienta w celu oceny funkcjonowania Dobrych Praktyk Produkcji

  4. Przesłanie Raportu z oceny do firmy. W razie stwierdzenia niezgodności: wprowadzenie przez Klienta działań korygujących

  5. Decyzja w sprawie udzielenia certyfikacji i wystawienia certyfikatu

  6. Przesłanie certyfikatu, oceny nadzorujące w celu oceny skuteczności i funkcjonowania EN ISO 22716 odbywają się co roku. Po upływie 5 lat następuje recertyfikacja.

jak możemy pomóc?

TÜV SÜD zatrudnia doświadczonych ekspertów i auditorów w zakresie Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków.

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji. Pomożemy Ci w określeniu twoich możliwości i minimalizacji potencjalnego ryzyka. Dzięki współpracy z nami, zyskasz potwierdzenie dostosowania Twojej firmy do międzynarodowych standardów.


Nasze akredytacje


For English speakers:

Cosmetics are products used in direct contact with human skin. Due to the characteristics of the intended use, before it’s placed on the market, a cosmetic must meet specific legal and quality requirements so that it can then reach the consumer. There are many risk areas and threats that an organization may encounter in the production of a cosmetic that is suitable and safe for humans. This is why the EN ISO 22716 standard, Good Manufacturing Practices (GMP), was introduced. The Good Manufacturing Practices Guide is intended to provide guidelines for the production, control, storage and shipment of cosmetic products, so that the consumer can be sure that the purchased good is a high-quality product, and thus is safe for his health. ISO 22716 emphasizes the quality and safety of the production of cosmetics, as well as the monitoring of the process and shipment of the product. The GMP ISO 22716 guide complements and extends existing, more general management standards such as ISO 9001.

What is the ISO 22716 standard?

ISO 22716: 2009 is a tool that allows to meet legal requirements, according to which all cosmetic products must be made based on Good Manufacturing Practice for cosmetics. ISO 22716 sets out the company's procedure so that the cosmetic is produced in appropriate hygienic conditions, preventing contamination and impurities.

ISO 22716 Good Manufacturing Practice emphasizes the quality and safety of cosmetics production as well as the control and proper storage of cosmetics.

Implementation and certification of ISO 22716: 2007 helps ensure that the cosmetic product has been manufactured, controlled and stored in an appropriate manner, which is the basis for the launch of a safe product on the market.

How EN ISO 22716 certification can help?

The ISO 22716 certificate is addressed to companies that want to confirm compliance with Good Manufacturing Practice requirements for the production, control, storage and dispatch of cosmetic products.

The implementation of the guidelines contained in the standard is mandatory for cosmetics companies, while the certification itself is voluntary.

The ISO 22716 certificate issued by the Accredited Certification Body is, however, the simplest and most convenient way for the manufacturer to demonstrate compliance with the obligation to meet the requirements of Good Manufacturing Practice.

CERTIFICATION PROCESS

1. Completing the certification questionnaire for the Certification Body to prepare an offer containing the costs and planned duration of the assessment.

2. 1st stage of the assessment: verification of documentation related to Good Manufacturing Practice and planning of the assessment on site.

3. 2nd stage of the assessment: visit of TÜV SÜD auditors at client's locations to assess the functioning of Good Manufacturing Practices

4. Sending the Assessment Report to the company. In case of non-compliance: the client introduces corrective actions.

5. Decision on granting certification and issuing a certificate.

6. Certificate sending, supervisory assessments to assess the effectiveness and functioning of ISO 22716 take place every year. After 5 years, recertification takes place.

How can we help you?

TÜV SÜD employs experienced experts and auditors in the field of Good Manufacturing Practices of Cosmetics.

TÜV SÜD is a global leader in certification. We will help you determine your options and minimize potential risk. Thanks to cooperation with us, you will receive confirmation of your company's adjustment to international standards.

 

 

Zobacz także

Ulotka

ISO 22716 w pigułce

Potwierdzenie, że kosmetyk został wyprodukowany w odpowiednich warunkach.

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację