IFS HPC

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

"Certyfikacja IFS HPC przeprowadzona przez polskiego auditora TÜV SÜD to znacząca przewaga w budowaniu relacji biznesowych z międzynarodowymi sieciami handlowymi"

Sylwia Stokowska
Auditor wiodący IFS HPC


W ostatnich latach oczekiwania klientów pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej wzrosły. Ponieważ produkty te mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, nabywcy i kierownicy ds. jakości w handlu detalicznym zdecydowali, że potrzebna była większa przejrzystość w zakresie sposobu produkcji tych produktów, aby zdobyć na rynku więcej zaufania.

CZYM JEST STANDARD IFS HPC?

W 2006 roku, aby spełnić te oczekiwania konsumentów, IFS wraz z międzynarodowym interesariuszami (firmami, sprzedawcami detalicznymi, jednostkami certyfikującymi itp.)  z Francji, Niemiec i Włoch, zaczęła tworzyć pierwszą wersję standardu IFS dotyczącego produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej (IFS HPC).

Standard został opracowany w celu uwzględnienia kluczowych aspektów Systemu Zarządzania Jakością w firmach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących).

JAK CERTYFIKAcja IFS HPC MOŻE POMÓC?

Audit powinien być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę taką jak TÜV SÜD Polska.

Auditorzy najpierw dokonują przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji), później oceniają czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).

Generalnie podczas audytu według IFS audytor ocenia, czy poszczególne elementy obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością są udokumentowane, wdrożone, utrzymywane i stale doskonalone.

Audytor bada następujące elementy:

  • struktura organizacyjna w odniesieniu do odpowiedzialności, decyzji, kwalifikacji i opisu stanowiska pracy;
  • udokumentowane procedury i instrukcje dotyczące ich realizacji;
  • kontrola i badania: szczególne wymagania i określone kryteria akceptacji / tolerancji;
  • działania, które należy podjąć w przypadku niezgodności;
  • badanie przyczyn niezgodności oraz wdrażanie działań korygujących;
  • analiza zgodności danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości oraz przegląd wdrożenia w praktyce;
  • obsługa, przechowywanie i wyszukiwanie zapisów dotyczących jakości, takich jak dane dotyczące identyfikowalności i nadzoru nad dokumentami.

Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54.000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Posiadamy polskiego audytora w obszarze IFS HPC w zakresie kosmetyków i chemii gospodarczej. Nasi audytorzy IFS HPC mogą przeprowadzić audyt w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audyt IFS HPC zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów, produktów i usług.

Zobacz także

Ulotka

IFS HPC

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację