IFS HPC

IFS HPC

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

"Certyfikacja IFS HPC przeprowadzona przez polskiego auditora TÜV SÜD to znacząca przewaga w budowaniu relacji biznesowych z międzynarodowymi sieciami handlowymi"

Sylwia Stokowska
Auditor wiodący IFS HPC


**Please scroll below for English version**

W ostatnich latach oczekiwania klientów pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej wzrosły. Ponieważ produkty te mają bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, nabywcy i kierownicy ds. jakości w handlu detalicznym zdecydowali, że potrzebna była większa przejrzystość w zakresie sposobu produkcji tych produktów, aby zdobyć na rynku więcej zaufania.

CZYM JEST STANDARD IFS HPC?

W 2006 roku, aby spełnić te oczekiwania konsumentów, IFS wraz z międzynarodowym interesariuszami (firmami, sprzedawcami detalicznymi, jednostkami certyfikującymi itp.)  z Francji, Niemiec i Włoch, zaczęła tworzyć pierwszą wersję standardu IFS dotyczącego produktów gospodarstwa domowego i higieny osobistej (IFS HPC).

Standard został opracowany w celu uwzględnienia kluczowych aspektów Systemu Zarządzania Jakością w firmach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących).

JAK CERTYFIKAcja IFS HPC MOŻE POMÓC?

Audit powinien być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę taką jak TÜV SÜD Polska.

Auditorzy najpierw dokonują przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji), później oceniają czy tryb postępowania zawarty w dokumentacji funkcjonuje w firmie (czyli jest wdrożony).

Generalnie podczas audytu według IFS audytor ocenia, czy poszczególne elementy obowiązującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością są udokumentowane, wdrożone, utrzymywane i stale doskonalone.

Audytor bada następujące elementy:

  • struktura organizacyjna w odniesieniu do odpowiedzialności, decyzji, kwalifikacji i opisu stanowiska pracy;
  • udokumentowane procedury i instrukcje dotyczące ich realizacji;
  • kontrola i badania: szczególne wymagania i określone kryteria akceptacji / tolerancji;
  • działania, które należy podjąć w przypadku niezgodności;
  • badanie przyczyn niezgodności oraz wdrażanie działań korygujących;
  • analiza zgodności danych dotyczących bezpieczeństwa i jakości oraz przegląd wdrożenia w praktyce;
  • obsługa, przechowywanie i wyszukiwanie zapisów dotyczących jakości, takich jak dane dotyczące identyfikowalności i nadzoru nad dokumentami.

Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54.000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Posiadamy polskiego audytora w obszarze IFS HPC w zakresie kosmetyków i chemii gospodarczej. Nasi audytorzy IFS HPC mogą przeprowadzić audyt w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audyt IFS HPC zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów, produktów i usług.

 

**English Version**

In recent years, customer expectations regarding to the quality and safety of household and personal care products have increased. Because these products have a direct impact on the health and safety of consumers - buyers and retail quality managers have decided that greater transparency about how these products are produced is needed to gain more trust in the marketplace.

WHAT IS THE IFS HPC STANDARD?

In 2006, to meet the above-mentioned consumer expectations, IFS, together with international stakeholders (companies, retailers, certification bodies, etc.) from France, Germany and Italy, started to create the first version of the IFS standard for household and personal care products (IFS HPC).

The standard was developed to address key aspects of the Quality Management System in companies producing household and personal care products (e.g. risk management, traceability, customer specifications, corrective actions).

Currently, from September 1, 2023, edition 3 is in force.

HOW CAN IFS HPC CERTIFICATION HELP?

The audit should be carried out by an independent accredited entity such as TÜV SÜD Polska.

Auditors first review existing procedures and instructions (documentation review), then assess whether the procedure contained in the documentation works in the company (i.e. is implemented).

Generally, during an IFS audit, the auditor assesses whether specific elements of the company's quality management system are documented, implemented, maintained and constantly improved.

The auditor examines the following elements:

• organizational structure in relation to responsibilities, decisions, qualifications and job description;

• documented procedures and instructions for their implementation;

• inspection and testing: specific requirements and specific acceptance/tolerance criteria;

• actions to be taken in the event of non-compliance;

• investigating the causes of non-compliance and implementing corrective actions;

• compliance analysis of safety and quality data and review of implementation in practice;

• handling, storing and retrieving quality records such as traceability and document control data.

After completing a successful audit, a certificate is issued.

HOW CAN WE HELP?

TÜV SÜD is a world leader in the certification of management systems, having issued over 54,000 certificates to date. Thanks to many years of experience and competent auditors, we provide organizations at every stage of development with support and independent assessment.

Our IFS HPC auditors can conduct an audit anywhere in the country and the world, as well as perform an IFS HPC audit integrated with other management systems. With the TÜV SÜD certification mark, you can prove your commitment to providing products and services that are safe for consumers.Zobacz także

IFS HPC Ulotka informacyjna
Ulotka

IFS HPC

Bezpieczeństwo i jakość produktów dla gospodarstwa domowego i higieny osobistej

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację