Karta charakterystyki dla kosmetyków i chemii gospodarczej

czym jest karta charakterystyki?

Rynek chemicznym uległ diametralnej zmianie, gdy zaczęły obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu (REACH) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

Producenci chemii gospodarczej zobowiązani są do przekazania wraz z zamówieniem Karty Charakterystyki, która stanowi jeden z niezbędnych i kluczowych dokumentów w procesie identyfikacji produktu w łańcuchu dostaw

JAK MOŻEMY pomóc?

TÜV SÜD pomoże Państwu w tworzeniu kart charakterystyki, które należą do obowiązkowej dokumentacji w procesie identyfikacji produktu w łańcuchu dostaw. Posiada doświadczonych ekspertów, którzy pomogą Twojej firmie przygotować  dokumentację potrzebną do opisu substancji chemicznych.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację