Ochrona danych osobowych

Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych  przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o.

Poniższe informacje przekazujemy Państwu w wykonaniu obowiązku, jaki nakłada na nas art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pozwolą one Państwu zyskać orientację o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz o uprawnieniach, jakie w związku z tym Państwu przysługują na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.Poniże informacje są skierowanych do następujących grup osób fizycznych, których dane osobowe TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przetwarza w związku z prowadzoną działalnością:

 • pracownicy, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zwani dalej „współpracownikami”),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności inspektorzy, trenerzy, audytorzy, eksperci (zwani dalej: „współpracownikami-przedsiębiorcami”);
 • kandydaci do pracy;
 • klienci i ich pracownicy korzystający z naszych usług oraz osoby zainteresowane naszymi usługami oraz inni kontrahenci, np. dostawcy (zwani dalej; „klientami”);
 • osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub nasze profile w mediach społecznościach (zwani dalej: „użytkownikami strony internetowej”).

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: TŪV SŪD Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa, NIP 779-19-82-781, Kapitał zakładowy: 200 000 PLN Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NR KRS: 0000040430.

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować bezpośrednio do naszego koordynatora ochrony danych osobowych. Można się z nim kontaktować:

 • mailowo: [email protected]
 • listownie (na powyższy adres) lub
 • poprzez formularz on-line na stronie: https://www.tuv-sud.pl

Źródło pozyskania danych osobowych

 1. Posiadamy Państwa dane, ponieważ sami je nam udostępniliście w procesie rekrutacji, przy zawieraniu umowy o pracę lub w związku z naszą współpracą gospodarczą oraz korzystania z naszych usług.
 2. Jeżeli podajecie nam Państwo swoje dane wrażliwe, np. dotyczące Państwa zdrowia, co może dotyczyć w szczególności osób, które zamierzają zawrzeć z nami umowę o pracę i pracowników, to podanie tych danych jest dobrowolne lub wymagane prawem (np. w zakresie badań lekarskich).

Cel i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Kandydaci do pracy

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Kandydaci do pracy

  Udział w rekrutacji i ew. w przyszłych rekrutacjach

  Zgoda osoby, której dane dotyczą


 • Pracownicy

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pracownicy

  Wykonanie obowiązków pracodawcy zw. z zatrudnieniem (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, odprowadzanie zaliczek na PIT, udział w PPK, archiwizacja dokumentacji pracowniczej, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy)

  obowiązki prawne pracodawcy w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowego i rachunkowości

  Udział w szkoleniach

  interes prawny administratora danych - podnoszenie kwalifikacji pracowników

  Organizacja podróży służbowych

  wykonanie umowy

  Organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń – pracowniczych (benefity)

  zgoda osoby, której dane dotyczą

  Stosowanie monitoringu wizyjnego (Dotyczy biura w Warszawie)

  interes prawny administratora -zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia,

  Przydzielania dostępu do sieci informatycznych i pomieszczeń

  interes prawny administratora -ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

  Archiwizacja dowodów na okoliczności mogące stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń (dokumentów, nagrań monitoringu)

  interes prawny administratora lub osoby trzeciej w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń

  Badanie różnych zakresów działalności administratora w celu poprawy zarządzania firmą (ankiety i badania pracownicze)

  Interes prawny administratora lub osoby trzeciej – spółek z koncernu

  Zamieszczanie zdjęć lub relacji z imprez organizowanych przez pracodawcę lub odbywających się z jego udziałem w mediach, w tym mediach społecznościowych

  interes prawny administratora - promocja działalności pracodawcy lub osoby trzeciej – spółek z koncernu


 • Osoby zaangażowane na podstawie umów cywilnoprawnych

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Osoby zaangażowane na podstawie umów cywilnoprawnych

  Wykonanie obowiązków administratora zw. z zawarciem umów cywilnoprawnych (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, odprowadzanie zaliczek na PIT),

  obowiązki prawne administratora w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i rachunkowości

  wypłata wynagrodzenia

  wykonanie umowy

  Udział w szkoleniach

  interes prawny administratora danych - podnoszenie kwalifikacji pracowników

  Organizacja podróży służbowych

  wykonanie umowy

  Organizowanie dodatkowych świadczeń (benefity)

  zgoda osoby, której dane dotyczą

  Stosowanie monitoringu wizyjnego (Dotyczy biura w Warszawie)

  interes prawny administratora -zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia,

  Przydzielania dostępu do sieci informatycznych i pomieszczeń

  interes prawny administratora -ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

  Archiwizacja dowodów na okoliczności mogące stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń (dokumentów, nagrań monitoringu)

  interes prawny administratora lub osoby trzeciej w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń

  Badanie różnych zakresów działalności administratora w celu poprawy zarządzania firmą (ankiety współpracowników)

  Interes prawny administratora lub osoby trzeciej – spółek z koncernu

  Zamieszczanie zdjęć lub relacji z imprez organizowanych przez pracodawcę lub odbywających się z jego udziałem w mediach, w tym mediach społecznościowych

  interes prawny administratora -promocja działalności pracodawcy lub osoby trzeciej – spółek z koncernu

   


 • Współpracownicy - przedsiębiorcy

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Współpracownicy-przedsiębiorcy

  wypłata wynagrodzenia

  wykonanie umowy

  Archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanymi usługami

  obowiązek prawny administratora oraz obowiązki prawne administratora w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego oraz interes prawny administratora (ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń administratora)

  Organizacja podróży służbowych

  wykonanie umowy

  Udostępnienie newslettera i wysyłka innych informacji o działalności firmy

  zgoda osoby, której dane dotyczą


 • Klienci

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Klienci

  Złożenie oferty, zawarcie umowy, realizacja usługi (np. przeprowadzenie szkolenia lub egzaminu certyfikującego, wydanie certyfikatów), rozpoznanie reklamacji, kontakt w związku z ustalenie warunków umowy oraz jej wykonaniem

  Interes prawny administratora lub osoby trzeciej, np. pracodawcy osoby, której dane dotyczą (jeśli klient jest osobą prawną) lub zawarcie i wykonanie umowy (jeśli klient jest osobą fizyczną)

  Organizowanie i przeprowadzanie konkursów i programów premiowych

  zgoda osoby, której dane dotyczą

  Udostępnienie newslettera i wysyłka innych informacji o działalności firmy

  zgoda osoby, której dane dotyczą


 • Pozostali kontrahenci

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Pozostali kontrahenci

  Złożenie oferty, zawarcie umowy, wykonanie umowy, rozpoznanie reklamacji, kontakt w związku z ustalenie warunków umowy oraz jej wykonaniem

  Interes prawny administratora (jeśli kontrahent jest osobą prawną) lub zawarcie i wykonanie umowy (jeśli kontrahent jest osobą fizyczną)


 • Uzytkownicy strony internetowej*

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Użytkownicy strony internetowej*

  Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem strony internetowej

  zgoda osoby, której dane dotyczą

  Udostępnienie newslettera i wysyłka innych informacji o działalności firmy

  zgoda osoby, której dane dotyczą


 • Użytkownicy mediów społecznościowych*

  Kategoria osób

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania

  Użytkownicy mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Goldenline)

  Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem mediów społecznościowych

  zgoda osoby, której dane dotyczą/ akceptacja regulaminu portalu społecznościowego

  Udostępnienie newslettera i wysyłka innych informacji o działalności firmy

  zgoda osoby, której dane dotyczą/ akceptacja regulaminu portalu społecznościowego


 

* Więcej informacji o zasadach działania i korzystania ze strony internetowej i naszych kont na portalach społecznościowych znajdą Państwo w:

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdym czasie.

Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani lub wycofanie zgody może jednak spowodować:

 • brak możliwości zawarcia umowy lub realizacji usługi,
 • brak możliwości udziału w projektach organizowanych przez TÜV SÜD Polska, np. szkoleniach, ankietach, konkursach;
 • brak możliwości udziału w rekrutacji.

Okresy przechowywania Państwa danych

Zgromadzone przez nas dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania wyżej wskazanych celów. Po tym czasie będziemy je przetwarzać tylko, jeśli z przepisów prawa wynika obowiązek takiego przetwarzania. I tak:

Kategorie danych

Maksymalny okres przechowywania danych

nagrania monitoringu wizyjnego

nie dłużej niż 3 miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w którym to nagranie stanowi lub może stanowić dowód

dokumentacja pracownicza

do 50 lat

dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, zaświadczenia o wykształceniu i kwalifikacjach)

3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, a w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 6 miesięcy.

dane osób poddanych egzaminom certyfikacji personelu

21 lat (program certyfikacji personelu NDT)lub 7 lat (pozostałe programy) od końca roku kalendarzowego, w którym osoba egzaminowana/certyfikowana uzyskała certyfikat kompetencji wydany przez TÜV SÜD Polska.

dokumentacja związana z zawarciem i rozliczeniem umów cywilnoprawnych, umów ze współpracownikami-przedsiębiorcami, z klientami i innymi kontrahentami, dokumentacja finansowa.

10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wykonana ostatnia czynność w ramach realizacji usługi

TÜV SÜD Polska jest zobowiązana do archiwizacji dokumentów w ramach prowadzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy TÜV SÜD AG.

dane przetwarzane w celach promocyjnych lub marketingowych

do czasu cofnięcia zgody (np. rezygnacji z subskrypcji newslettera) lub,

 1. do czasu zakończenia realizacji danego działania marketingowego lub
 2. do czasu przedawnienia roszczeń związanych w danym działaniem promocyjnym lub marketingowym (np. konkursu).

dane związku z zapytaniem / zapisem na szkolenie, dane IP przechowywane w na serwerze

30 dni od wypełnienia formularza, logowania się na stronie internetowej

Przekazywanie danych do innych podmiotów

Możemy przekazywać Państwa następującym podmiotom (odbiorcom danych):

 • odbiorcom będącym niezależnymi administratorami:
 • świadczącym usługi doradcze, marketingowe; konsultacyjne, audytowe, podatkowe, pomoc prawną,
 • świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;
 • świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy,
 • świadczącym usługi hotelarskie i przewozowe;
 • bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • świadczącym usługi organizacji imprez lub szkoleń, organizującym usługi rekreacyjne lub sportowe oraz świadczące
 • organizowane lub współfinansowane przez nas ubezpieczenia na życie, świadczenia medyczne lub inne dodatkowe świadczenia (np. Benefit Systems S.A.)
 • odbiorcom przetwarzającym dane na nasze zlecenie:
 • dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne oraz sprzęt komputerowy;
 • świadczącym usługi ochrony osób i mienia,
 • świadczącym usługi rachunkowe, kadrowe i bhp,
 • świadczącym usługi windykacyjne.

Przekazywanie danych do państwa trzecich

Jako firma międzynarodowa w celu realizacji usług, zapytania czy procesów możemy przekazywać Państwa dane do innych spółek z grupy TÜV SÜD. Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne jednostki organizacyjne Grupy TÜV SÜD.

Takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszej informacji lub do którego inny podmiot prawny działający jako dostawca usług / procesor musi postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez TÜV SÜD Polska.

Jednostki organizacyjne Grupy TÜV SÜD są związane określonymi procedurami Grupy TÜV SÜD, które obejmują przetwarzanie danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej. W szczególności są zobowiązani umową w oparciu o standardowe klauzule (2010/87/UE i/lub 2004/915/UE)  do traktowania danych z zachowaniem ścisłej poufności i nie mogą przetwarzać danych w celach innych niż uzgodnione.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli okażą się one nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych lub ich przetwarzanie przez nas jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, lub Państwa dane nie są już nam potrzebne do realizacji celów przetwarzania, jednak są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśliście Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO;
 • usunięcia danych osobowych, o ile nie są one nam niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji lub do wywiązania się z obowiązku prawnego lub z uwagi na nasz uzasadniony interes.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznacie, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Niezależnie od powyższych uprawnień mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej, chyba że ten interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub będą istnieć podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora lub tę osobę trzecią.

Obowiązuje od 01.04.2020

Informacja dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych  przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o. w ramach mediów Społecznościowych

 • TÜV SÜD Polska posiada konta na następujących portalach społecznościowych.
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • Goldenline

Określone w tym rozdziale zasady dotyczą użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności dla fanów lub obserwatorów w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy. Wszelkie działanie naszych fanpage'ów są zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminach portalu społecznościowego

Polityka naszych portali społecznościowych może różnić się treścią od innych stron podmiotów obecnych na portalach społecznościowych. Niniejsza klauzula może ulec zmianie jednak nie będą one naruszać podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników oraz zasad bezpieczeństwa. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez dany portal społecznościowy. Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas  udostępnionych.

Poprzez funkcjonowanie naszych portali społecznościowych zbieramy i przetwarzany  następujące rodzaje danych  osobowych:

 • identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek;)
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji portal społecznościowy - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez wysianie wiadomości w ramach danego portalu społecznościowego (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedz, jeśli istnieje taka konieczność Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage'a będzie archiwizowana tylko na serwerach danej portalu społecznościowego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. Np. Chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością..

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

Państwa dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności, historia aktywności poprzez aplikacje mobilne, podlega retencji na zasadach określonych regulaminach portali społecznościowych. W przypadku wymaganych działań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia. Relacje pomiędzy naszą firmą, a użytkownikiem są w pełni dobrowolne. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach portali społecznościowych, a także na temat Twoich praw i ustawień prywatności,  zapoznaj się z informacjami  podanymi przez następujące witryny portali społecznościowych:

Obowiązuje od 01.04.2020


Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację