Tło do O NAS

Oświadczenie o Niewolnictwie i Handlu Ludźmi


OŚWIADCZENIE O NIEWOLNICTWIE I HANDLU LUDŹMI

Od Zarządu TÜV SÜD AG

"TÜV SÜD uznaje fundamentalne znaczenie poszanowania praw człowieka we własnej działalności i łańcuchach dostaw. Nadal monitorujemy, weryfikujemy i podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że niewolnictwo i handel ludźmi nie przyczyniają się do żadnego aspektu naszej działalności. Uznajemy nasze stałe obowiązki wynikające z brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i w związku z tym przygotowaliśmy niniejsze Oświadczenie dotyczące zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.". 

1. Struktura i działalność Grupy TÜV SÜD

TÜV SÜD AG z siedzibą w Monachium, Niemcy, jest holdingiem zarządzającym TÜV SÜD Group ("TÜV SÜD"). TÜV SÜD oznacza niezależność i bezstronność w oparciu o określoną strukturę prawną: TÜV SÜD AG nie jest notowana na giełdzie. Właścicielami rzeczywistymi akcji TÜV SÜD AG są TÜV SÜD e.V. i Fundacja TÜV SÜD.

W 2022 roku TÜV SÜD obejmował łącznie 43 niemieckich i 113 międzynarodowych podmiotów. Na koniec 2022 roku TÜV SÜD zatrudniał ponad 26 000 osób, z których prawie połowa pracowała poza Niemcami. TÜV SÜD działa na rynku badań, inspekcji i certyfikacji jako dostawca usług technicznych. Zakres usług TÜV SÜD obejmuje zatem badania i certyfikację, inspekcje, audyty i certyfikację systemów, wiedzę ekspercką i szkolenia. TÜV SÜD działa na całym świecie, koncentrując się na Niemczech, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech. Więcej szczegółowych informacji na temat struktury i działalności grupy TÜV SÜD można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym TÜV SÜD.

 

2. Łańcuchy dostaw TÜV SÜD

Jako dostawca usług technicznych, łańcuchy dostaw TÜV SÜD są przede wszystkim związane z dostarczaniem usług wsparcia i, w znacznie mniejszym stopniu, materiałów do świadczenia specjalistycznych usług technicznych. Jako globalnie działająca grupa firm, TÜV SÜD posiada międzynarodowe łańcuchy dostaw z dostawcami w ponad 70 krajach. TÜV SÜD dąży do maksymalizacji korzyści płynących z lokalnego zaopatrzenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i dlatego korzysta z regionalnych lub lokalnych dostawców dla około 90 procent potrzeb zaopatrzeniowych. Więcej szczegółowych informacji na temat zrównoważonego zaopatrzenia TÜV SÜD można znaleźć w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju TÜV SÜD.

 

3. Polityka TÜV SÜD dotycząca niewolnictwa i handlu ludźmi

TÜV SÜD posiada Kodeks Postępowania, który określa podstawowe zasady, których musi przestrzegać każdy pracownik. Zawiera on rozdział dotyczący przestrzegania praw człowieka i podkreśla zakaz wszelkich form pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi. Z Kodeksem postępowania można zapoznać się tutaj.

Podstawowe zasady określone w Kodeksie postępowania są określone w wytycznych dla całej grupy, na przykład w wytycznych dotyczących praw człowieka i prawa pracy. Wytyczne te są regularnie przeglądane i dostosowywane do nowych ustaleń, zmienionych przepisów prawnych oraz standardów krajowych i międzynarodowych. Praktyki rekrutacyjne TÜV SÜD zapewniają, że zatrudnione osoby mają pełne prawo do pracy. Wszyscy pracownicy korzystają z warunków pracy i warunków zatrudnienia, które spełniają lub przewyższają wszystkie obowiązujące przepisy, w tym godziny pracy, urlopy, wynagrodzenie i równość. Wszystkie oferty pracy składane przez TÜV SÜD są przyjmowane całkowicie dobrowolnie.

Ponadto TÜV SÜD posiada Kodeks Postępowania Dostawców, który jest podstawowym wyrazem filozofii zamówień opartej na zrównoważonym rozwoju i zgodności. Kształtuje on oczekiwania i wymagania TÜV SÜD wobec wszystkich dostawców, które wyraźnie obejmują zakaz niewolnictwa, służebności, pracy przymusowej i handlu ludźmi w jakiejkolwiek formie w łańcuchach dostaw. Zasady określone w niniejszym Kodeksie postępowania dostawców stanowią integralną część wyboru i oceny dostawców. Kodeks postępowania dla dostawców można znaleźć tutaj.

Ponadto TÜV SÜD oferuje poufny system zgłaszania nieprawidłowości - Kanał Zaufania TÜV SÜD. Umożliwia on pracownikom TÜV SÜD, a także stronom zewnętrznym zgłaszanie potencjalnych lub faktycznych naruszeń przepisów dotyczących zgodności, a w szczególności praw człowieka w TÜV SÜD lub w łańcuchach dostaw TÜV SÜD. Kanał zaufania TÜV SÜD jest dostępny tutaj.

 

4. Procesy należytej staranności TÜV SÜD, ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem w zakresie niewolnictwa i handlu ludźmi

TÜV SÜD przyjął jednolitą strategię grupy dotyczącą zgodności z wymogami należytej staranności w zakresie praw człowieka, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we własnych działaniach biznesowych i łańcuchach dostaw. Można się z nią zapoznać tutaj.

W 2022 r. TÜV SÜD powołał Globalnego Specjalistę ds. Praw Człowieka, który nadzoruje zarządzanie ryzykiem w zakresie praw człowieka, a tym samym niewolnictwa i handlu ludźmi.

 

4.1 W ramach działalności biznesowej TÜV SÜD 

Ryzyko związane z prawami człowieka w działalności biznesowej TÜV SÜD jest ogólnie uważane za marginalne - ponieważ model biznesowy TÜV SÜD to dostawca usług technicznych, który składa się w przeważającej większości z wysoko wykształconych pracowników. W 2022 roku w ramach działalności TÜV SÜD nie zidentyfikowano żadnych przypadków niewolnictwa lub handlu ludźmi.

 

4.2 W ramach łańcuchów dostaw TÜV SÜD

Pierwsza kompleksowa analiza ryzyka związanego z prawami człowieka u bezpośrednich dostawców TÜV SÜD rozpoczęła się w 2022 roku; nie została ona w pełni zakończona do końca 2022 roku. Celem jest poddanie wszystkich aktywnych dostawców od 2022 r. takiej analizie, która ze względu na swój charakter jest możliwa dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego. Wstępne wyniki analizy pokazują, że poszczególni bezpośredni dostawcy z regionu Wielkiej Azji i Ameryki Południowej lub Afryki Południowej wiążą się z najwyższym abstrakcyjnym ryzykiem w zakresie praw człowieka. Z bezpośrednimi dostawcami zidentyfikowanymi jako potencjalnie ryzykowni kontaktujemy się indywidualnie w celu uzgodnienia działań ograniczających te ryzyko. 

 

5. Wskaźniki wydajności TÜV SÜD dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

TÜV SÜD wyznaczył kilka celów, aby zmierzyć skuteczność swoich działań w zakresie zgodności z przepisami we własnych operacjach biznesowych i zrównoważonego zaopatrzenia - a tym samym przy okazji również w zakresie zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi w swojej działalności i łańcuchach dostaw. Cele te obejmują na przykład liczbę pracowników, którzy wzięli udział w corocznym e-learningu dotyczącym zgodności oraz liczbę dostawców, którzy podpisali deklarację zgodności z Kodeksem Postępowania Dostawców. Bardziej szczegółowe informacje na temat takich wskaźników wydajności można znaleźć w odpowiednich sekcjach dotyczących zgodności i zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw w najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju TÜV SÜD.

 

6. Szkolenie TÜV SÜD dla pracowników na temat niewolnictwa i handlu ludźmi

Wszyscy pracownicy TÜV SÜD na całym świecie są zobowiązani do udziału w corocznym e-learningu dotyczącym zgodności, który - od 2022 roku - obejmuje również kartę edukacyjną dotyczącą praw człowieka, a tym samym zakazu niewolnictwa i handlu ludźmi. Ponadto wszyscy pracownicy działu zaopatrzenia są zobowiązani do udziału w szkoleniach dotyczących praw człowieka i obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchach dostaw TÜV SÜD.

Niniejsze Oświadczenie zostało zatwierdzone przez Zarząd TÜV SÜD AG w imieniu TÜV SÜD.

22 maja 2023 r.

 Dr Bussmann signature  

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację