Machinery Robotics

Bezpečnost strojů a strojních zařízení

Pomůžeme vám zajistit bezpečný provoz vámi provozovaného nebo dodávaného strojního a výrobního zařízení

Pomůžeme vám zajistit bezpečný provoz vámi provozovaného nebo dodávaného strojního a výrobního zařízení

Jako provozovatel výrobních prostor nebo dodavatel výrobní technologie jste povinen zajistit shodu zařízení s platnými předpisy a zajistit tak bezpečný provoz vámi provozovaného nebo dodávaného strojního a výrobního zařízení. Česká, resp. evropská legislativa předepisuje vedle hlavní směrnice 2006/42/ES desítky dalších předpisů, které se vztahují k tématu bezpečnosti strojního vybavení přímo a další desítky nepřímo. Cílem těchto normativních předpisů je ochrana zdraví operátorů strojů nebo celých linek při práci a zároveň i ochrana majetku, resp. minimalizace škod způsobených nevhodně navrženým řešením.


naše služby

 • Komplexní služby notifikované osoby (NB 1017)   
 • Technická podpora akreditovaného inspekčního  orgánu (IO 4002) při posuzování shody
 • Posouzení kompletnosti dokumentační výbavy strojů a zařízení
 • Bezpečnost strojů

  Technická pomoc při zpracování analýzy rizik
 • Posouzení provozovaných strojů a zařízení, včetně analýzy rizik podle příslušných předpisů se zohledněním požadavků nařízení vlády 378/2001 Sb.
 • Posouzení vhodnosti a úplnosti provozovatelem  zapracovaných provozních návodů a místního  provozního bezpečnostního předpisu
 • Posuzování provozních rizik v rámci BOZP na pracovištích
 • Posouzení návrhů opatření k nápravě, vyplývajících z analýzy provozních rizik
 • Provádění následných periodických kontrol

Komu je tato služba určena:

 • Výrobcům nebo dodavatelům nových strojních zařízení  
 • Dovozcům zařízení ze zemí mimo EU
 • Provozovatelům nebo majitelům strojních zařízení   
 • Investorům v rámci instalace a provozu strojních zařízení

přínosy pro vaše podnikání

 • Úspora času a peněz – vyhnete se nákladnému přepracování návrhu a případnému zpoždění data spuštění stroje do provozu. Včasná identifikace rizik a neshod návrhu s pomocí expertů z TÜV SÜD je pro vás jednoznačným benefitem.
 • Zvýšení konkurenční výhody – jako výrobce doložíte koncovému odběrateli shodu vašeho stroje s platnými předpisy. Provozovateli stroje pak nezávislým posouzením zajistí bezpečný provoz stroje pro své operátory.
 • Rychlejší přistup do EU – díky TÜV SÜD, jejíž výstupní dokumenty jsou uznávány po celém světě.
 • Globální podpora – díky rozsáhlé síti zkušeben
  a laboratoří TÜV SÜD jsme vás schopni podpořit celosvětově.

jak vám můžeme pomoci?

Naši experti jsou připraveni pomoci vašim technikům optimalizovat kontrolní mechanismy ve vaší společnosti tak, aby jednotlivé stroje odpovídaly vždy aktuálně platným bezpečnostním normám, a společně jsme tak minimalizovali riziko ohrožující zdraví operátora. Provádíte konstrukční úpravy stávajícího stroje? Nakupujete nový stroj? Chcete ve vašem závodě instalovat nové stroje dovezené ze zahraničí? Toto jsou základní scénáře, kdy můžete opomenout některý z legislativních požadavků a ve kterých naše klienty podporujeme a napomáháme jim minimalizovat rizika úrazu při práci.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION