Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Autorizace / Notifikace / Akreditace / Pověření


Akreditace

ke stažení

Inspekční orgán

Inspekční činnost orgánu typu A nových a provozovaných tlakových a transportních tlakových zařízení, lanových drah, výtahů, bezpečnostních komponent a zdvihacích zařízení, prostředků lidové zábavy, vybraných zařízení a částí pro jaderná zařízení. Inspekční činnost technické zkušebny B a D dle rámcových aktů EU pro schvalování vozidel (dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012).

Seznam normativních dokumentů určených k činnostem inspekčního orgánu, podle kterého probíhá posuzování shody je u vedoucího IO.

Dokument

Certifikační orgán systémů managementu kvality

Certifikace systémů managementu kvality, včetně požadavků na proces při svařování, certifikace environmentálního managementu, managementu bezpečnosti informací, hospodaření s energií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin a systému kritických kontrolních bodů (HACCP), systémů jakosti v oboru pozemních komunikací a managementu služeb v informačních technologiích (dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1)

Dokument

Certifikační orgán výrobků

Certifikace strojních, tlakových a stavebních výrobků, certifikace procesu svařování, správné výrobní praxe výroby kosmetických prostředků, certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů a certifikace procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument

Zkušební laboratoř

Zkoušky motorových vozidel, jejich systémů, částí, příslušenství, přípojných vozidel a dalších výrobků (dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Dokument

Kalibrační laboratoř

Kalibrace v oborech délka, rovinný úhel, mechanický pohyb, tlak, frekvence (dle ČSN EN ISO/IEC 17065)

Dokument

Certifikační orgán FSC® A000530CoC

Akreditace pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů CoC založené na systému FSC® (FSC®A000530)

Dokument

Prevence rizik dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti FO k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument

Zkoušky koordinátorů BOZP dle NV 592/2006 Sb

Akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle NV 592/2006 Sb.)

Dokument

Certifikace dle standardů IFS

Akreditace pro provádění auditů systémů bezpečnosti potravin dle standardů IFS (dle DIN EN ISO/IEC 17065)

Dokument

příloha


Autorizovaná osoba (AO 211) a Oznámený subjekt(NB 1017):

ke stažení

Výtahy a jejich bezpečnostní komponenty 

Odkaz

Elektromagnetická kompatibilita - EMC   

Odkaz

Jednoduché tlakové nádoby           

Odkaz

Tlaková zařízení
Schvalování pracovních postupů i pracovníků ( čl.3.2.2 a 3.2.3přílohy 1 NV 219/2016 Sb.      

Odkaz 1
Odkaz 2

Strojní zařízení        

Odkaz

Lanové dráhy

Odkaz

Stavební výrobky dle NV163/2002 Sb. 

Dokument

Výrobky z hlediska hluku 

Dokument
Odkaz

Prostředky lidové zábavy a stavební výtahy
Vybrané výrobky - prostředky lidové zábavy a stavební výtahy 

Dokument

Přepravitelná tlaková zařízení 

Odkaz

Ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle Nařízení EU 305/2011 (CPR)                                                                                        

Odkaz


Certifikace procesů svařování na drahách:

ke stažení

Dle ČD V95/5 - Pověření Českých drah - certifikace systému řízení jakosti při svařování

Dokument

Dle ČSN EN 15085 - Osvědčení Drážního úřadu Osvědčení DÚ o uznání CO certifikující výrobceke svařování železničních kolejových vozidel
a jejich částí

Dokument

Dle EN 15085 – Osvědčení ECWRV_EN 15085_Online Register Railway Vehicles

Dokument


Pověření Ministerstva dopravy k činnostem dle ADR, RID, IMDG a KBK:

ke stažení   

Rozhodnutí MD ČR o pověření k výkonu činností - IMDG a KBK

Dokument

Rozhodnutí MD ČR o pověření zkušebním a schvalovacím orgánem ADR

Dokument

Pověření MD ČR ke zkoušení, certifikaci a kontrole tlakových nádob, aerosolových rozprašovačů, malých nádobek obsahujících plyn (plynových kartuší) a palivových článkových kartuší obsahujících zkapalněný hořlavý plyn, určených k přepravě nebezpečných věcí
dle RID.

Dokument

Jmenování MD ČR Pověřenou organizací:

  • k přezkušování (Oprávněná zkušebna)

  • ke zkouškám, prohlídkám, inspekcím a kontrolám

  • k přezkušování, schvalování a pověřování znalců k prohlídkám, inspekcím, kontrolám a zkouškám samostatných technických celků (nástaveb) silničních vozidel (dle přílohy A dohody ADR)

Dokument

Pověření MD ČR (MDS ČR) k Ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů jakosti zhotovitelů a dalšímu působení v SJ-PK)

Dokument

Pověření MD k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení elektrického a dopravního v rozsahu:

  • elektrická zařízení lanových drah
  • strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah 
  • lyžařské vleky

Dokument


Název dokumentu

ke stažení

Udržitelnost biopaliv 
Rozhodnutí MŽPo autorizaci k ověřování zprávy o emisích a k certifikaci systému kvality podle NV č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv

Dokument

Zkoušky svářečů 
Certifikát CWS ANB - Autorizovaná zkušební organizace - Zkušební činnost svářečů

Dokument

Schvalování typu motorových vozidel 
z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

Dokument


AUTHORIZATION / NOTIFICATION / ACCREDITATION


Document name

download

appendix

Inspection body

Type A inspection activities of new and operated pressure and transportable pressure equipment, cableways, lifts, safety components and lifting equipment, folk amusement devices, specified equipment and components for nuclear facilities; type B and D technical testing laboratory inspection activities according to EU vehicle approval Framework legislation to the extent as specified in the appendix of this Certificate.

Document

 

Product Certification Body

Certification of machinery, pressure and construction products, welding processes, good manufacturing practice in manufacture of cosmetic products, chain-of-custody of forest based products and sustainable biofuel production chain process and verification of emission reports of fuel suppliers.

Document

 

Certification Body of Quality Systems

Certification of quality management systems, including the requirements for welding, certification of environmental management systems, information security management systems, energy management systems, occupational health and safety management systems, food safety management systems and critical control points systems (HACCP), quality management systems in the field of roads and IT service management systems.

 Document

 

FSC CoC Certification Authority

Accreditation for FSC® Chain of Custody certification worldwide

 

Document

 

IFS Certification
Accreditation for conducting audits of food safety standards, according to IFS (According to the requirements of the DIN EN ISO/IEC 17065:2013)

Document

 Annex

 

Online Register Railway Vehicles

Document

 

Notification of a Body in the framework of a technical harmonization directive

Link

 

Testing laboratory

Tests of motor vehicles, their systems, components, accessories, trailers and other products to the extent (according to the requirements of the ČSN EN ISO/IEC 17025).

Document 

 

Calibration laboratory

Length, plane angle, mechanical movement, pressure, mechanical stress, quantities of time and frequency (according to the requirements of the ČSN EN ISO/IEC 17025).

 Document

 

 

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa