Hướng dẫn ISO 9001:2015

Sách trắng

Sách trắng

GIỚI THIỆU VỀ iso 9001:2015

Để bắt kịp với sự phát triển kinh tế xã hội, hệ thống quản lý phải phát triển liên tục. Bản sửa đổi của ISO 9001 đã được phát hành vào ngày 15 tháng 9 năm 2015. Hướng dẫn mở rộng này được tạo ra nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị cố vấn, đánh giá viên và bất kỳ ai có kế hoạch thiết lập, chứng nhận và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 .


TẠI SAO CẦN TẢI HƯỚNG DẪN NÀY?

  • Hiểu rõ về các yêu cầu được nêu trong ISO 9001: 2015
  • Nắm bắt những thay đổi của tiêu chuẩn sửa đổi
  • Xem xét các ví dụ thực tế về các câu hỏi đánh giá và bằng chứng quy trình có thể có

Các dịch vụ liên quan: ISO 9001 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng | ISO 14001 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường | ISO 45001 Chứng nhận Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS)

Bước tiếp theo

Chọn vị trí