ISO 45001 – Chứng nhận Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS)

Sách trắng

Sách trắng

AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC: PHÁT HIỆN RA RỦI RO VÀ CƠ HỘI ĐỂ VẬN HÀNH AN TOÀN, ỔN ĐỊNH

ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), nhằm mục đích cải thiện an toàn và sức khỏe cho nhân viên và những nhân sự khác.

iSO 45001 thay thế OHSAS 18001, hiện đang được hơn 100.000 tổ chức trên toàn thế giới sử dụng, làm tiêu chuẩn OH&S chính được sử dụng trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn mới cho phép các tổ chức chủ động cải thiện việc phòng ngừa tai nạn và giảm thiểu tình trạng bệnh tật, đồng thời duy trì hoạt động của tổ chức. Các tổ chức đang áp dụng chứng chỉ OHSAS 18001 hiện có ba năm để tái chứng nhận, nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới này.


TẠI SAO CẦN TẢI SÁCH TRẮNG NÀY?

  • Nhận biết các thách thức tiềm ẩn về an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OH&S)
  • Nắm bắt OH&S mới thông qua ISO 45001 và sự khác biệt với OHSAS 18001 hiện có
  • Hiểu rõ các yêu cầu của ISO 45001 như là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên cho OH&S
  • Có được thông tin tổng quan về sự hỗ trợ của TÜV SÜD dành cho tổ chức để đạt được và duy trì chứng nhận.

Các dịch vụ liên quan: ISO 45001 Chứng nhận Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) | ISO 9001 Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng | ISO/IEC 27001 Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

Bước tiếp theo

Chọn vị trí