Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Dongkuk Steel

Case Study

Dongkuk Steel

Client name: Dongkuk Steel

Industry: Steel 

Profile: Leading steel manufacturer in Korea, specialising in colour-coated steel products.

Business challenge: To meet annual energy savings target of 3 per cent.

Our solutions:

  • On-site inspection and screening analysis
  • Identification, evaluation and prioritization of opportunities for energy savings
  • Feasibility studies, cost/ benefit analysis

Business benefits:

  • Identification of 40 possible energy savings potentials
  • Determination of 14 feasible energy savings measures

DOWNLOAD CASE STUDY

Related Services: Energy Audit | Energy Management System | Sustainability Rating Systems 

EXPLORE

ts-casestudy-BMW
Nghiên cứu điển hình

BMW

Xác định 28 điểm khởi đầu có thể có cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả về chi phí

Tìm hiểu thêm

SME energy effiency
Câu chuyện

Tiết kiệm năng lượng cho SME

Tính bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Tìm hiểu thêm

Energy efficient lighting
Sách trắng

Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Tìm hiểu các quy định, chương trình chính và các cân nhắc khác về thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Sách trắng

Hiệu quả năng lượng ở các thành phố đang phát triển

Hiểu được thách thức về an ninh năng lượng ở các khu vực đang phát triển và cách mà TÜV SÜD có thể giúp tổ chức quản lý tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

View all resources

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa