BMW Group

Case Study

Case Study

BMW Logo

Client name: BMW Group

Industry: Automotive

Profile: Established and reputed car manufacturer

Business challenge: Improvement of energy efficiency

Our solutions:

  • On-site inspection, screening analysis
  • Identification, evaluation and prioritisation of opportunities for energy savings
  • Feasibility studies and cost/ benefit analyses
  • Support of investment measures

Business benefits: Identification of 28 possible starting points for cost-efficient energy saving measures

DOWNLOAD CASE STUDY

EXPLORE

TS-casestudy-Dongkuk
Nghiên cứu điển hình

Dongkuk Steel

Giám định tại chỗ, phân tích sàng lọc, đánh giá tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu tính khả thi để giảm tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm 3%

Tìm hiểu thêm

SME energy effiency
Câu chuyện

Tiết kiệm năng lượng cho SME

Tính bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)

Tìm hiểu thêm

Energy efficient lighting
Sách trắng

Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng

Tìm hiểu các quy định, chương trình chính và các cân nhắc khác về thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
Sách trắng

Hiệu quả năng lượng ở các thành phố đang phát triển

Hiểu được thách thức về an ninh năng lượng ở các khu vực đang phát triển và cách mà TÜV SÜD có thể giúp tổ chức quản lý tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

View all resources

Bước tiếp theo

Chọn vị trí