shutterstock_539932939

Certyfikacja personelu spawalniczego

Zwiększamy wartość, inspirujemy zaufanie

Zwiększamy wartość, inspirujemy zaufanie

TÜV SÜD Polska to jednostka certyfikująca o zasięgu międzynarodowym. Nasi eksperci posiadają rozległe i adekwatne dla danej branży kompetencje, poparte doświadczeniem zdobytym dzięki codziennej pracy w przemyśle. To wszystko pozwala na zapewnienie naszym Klientom odpowiedniego wsparcia w procesie egzaminowania oraz certyfikowania personelu spawalniczego. Oferujemy pomoc w interpretacji norm przedmiotowych, określeniu warunków egzaminu oraz jego realizacji pod nadzorem niezależnej strony trzeciej, zakończonej uzyskaniem certyfikatu o znaczeniu międzynarodowym.

WYZWANIA BIZNESOWE

Obowiązujące w danej branży normy dotyczące wyrobów spawanych wymagają by personel wykonujący połączenia nierozłączne był wcześniej sprawdzony pod kątem posiadanych kwalifikacji i umiejętności manualnych w odniesieniu do prawidłowego wykonania złączy spawanych.

Odpowiedni personel spawalniczy to jeden z podstawowych warunków stanowiących o jakości, a co za tym idzie bezpieczeństwie i niezawodności wyrobów spawanych.

KWALIFIKOWANIE PERSONELU SPAWALNICZEGO

Proces egzaminowania personelu spawalniczego polega na sprawdzeniu zarówno podstawowej wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych w oparciu o wykonanie tzw. złączy próbnych. Wykonane pod nadzorem niezależnego egzaminatora TÜV SÜD złącza egzaminacyjne podlegają późniejszym badaniom (NDT / DT) celem weryfikacji spełnienia wymagań zawartych w adekwatnych normach dot. jakości złączy spawanych / zgrzewanych / lutowanych.

CERTYFIKACJA PERSONELU SPAWALNICZEGO

Jednostka Certyfikująca Personel TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. przeprowadza certyfikację personelu spawalniczego
w świetle wymagań odpowiedniej normy, przepisu jak np.:

  • wg normy PN-EN ISO 9606-1 dotyczącej spawania stali;
  • wg normy PN-EN ISO 9606-2 dotyczącej spawania aluminium i jego stopów;
  • wg normy PN-EN ISO 14732 dotyczącej operatorów urządzeń spawalniczych;
  • wg normy PN-EN ISO 13585 dotyczącej lutowaczy i operatorów lutowania twardego;
  • wg normy PN-EN 13067 dotyczącej spawaczy i zgrzewaczy tworzyw sztucznych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. otrzymała akredytację do celów notyfikacji w zakresie zatwierdzania personelu wykonującego połączenia nierozłączne urządzeń ciśnieniowych w odniesieniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych wdrażającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE. Uznanie przez Komisję Europejską w w/w zakresie zagwarantuje naszym klientom współpracę z cenioną na poziomie międzynarodowym jednostką notyfikowaną, bezpieczeństwo oraz najwyższy poziom jakości świadczonych usług.

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O CERTYFIKACJE

 

 

 Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację