Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojej lokalizacji

//Wybierz kraj

Weryfikacja raportów na temat wielkości emisji (GHG)

Weryfikacja 2013-2020

W III okresie rozliczeniowym Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) obowiązują zasady monitorowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych określone w rozporządzeniach:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) z dnia 19.12.2018 r. nr 2018/2067 w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie to, dla weryfikacji danych dotyczących emisji mających miejsce od dnia 01.01.2019r., zastąpiło poprzednie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zasady

Zasady monitorowania i weryfikacji zostały dodatkowo uszczegółowione w licznych przewodnikach i wytycznych, jak np. "Ogólne wytyczne dotyczące instalacji", "Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy", "Wytyczne na temat oceny niepewności", "Wytyczne dotyczące kwestii związanych z biomasą w EU ETS", "Działania związane z przepływem danych i systemem kontroli". 

Nowa sytuacja prawna stawia szereg wyzwań uczestnikom procesów monitorowania i weryfikacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Weryfikacja

Proces weryfikacji będzie przeprowadzony zgodnie z:

 • obowiązującym prawodawstwem (w tym Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz rozporządzeniem i wytycznymi UE), mającym zastosowanie do III okresu rozliczeniowego;
 • wymaganiami systemu zarządzania jakości TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji PL-VG-0012).

Proces weryfikacji będzie obejmował:

 • analizę strategiczną i analizę ryzyka w zakresie weryfikacji sposobu monitorowania GHG (CO2);
 • weryfikację zgodności sposobu monitorowania emisji CO2 (wraz z jego organizacją, systemem zarządzania jakością danych i mających zastosowanie elementami systemów zarządzania wg norm ISO) z wymaganiami prawnymi oraz decyzjami właściwych organów ochrony środowiska i stanem faktycznym;
 • przegląd dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania emisją CO2;
 • weryfikację sposobu i stopnia wdrożenia planu monitorowania oraz procedur i instrukcji związanych w zakresie monitorowania i raportowania emisji CO2;
 • weryfikację wstępną i końcową danych dotyczących wielkości emisji CO2 oraz raportu Klienta na temat emisji CO2 pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi i zatwierdzonym planem monitorowania oraz stanem faktycznym;
 • sformułowanie wniosków dotyczących ewentualnych niezgodności, zafałszowań, braków, uchybień i obszarów do doskonalenia w zakresie monitorowania CO2;
 • przekazanie przedstawicielowi Zleceniodawcy wszelkich informacji, uwag i spostrzeżeń dotyczących monitorowania CO2 wynikających z działań podjętych w trakcie weryfikacji;
 • sporządzenie sprawozdania z weryfikacji zgodnie z wymaganiami prawnymi.

 

WERYFIKACJA wniosków o rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W związku z wejściem w życie:

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz.U. 2019 poz. 1532),
 • rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora (Dz.U. 2019 poz. 2285),

W związku z powyższym, do przeprowadzenia weryfikacji wniosku o rekompensaty dla przemysłu energochłonnego konieczne jest posiadanie w zakresie akredytacji rodzaju działania nr 98: Inne działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE. Weryfikacja wniosków o wydanie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (wg kodów klasyfikacji działalności) jest możliwa tylko w zakresie posiadanych przez weryfikatora kompetencji technicznych odpowiadających rodzajom działalności na które weryfikator posiada zakres akredytacji.

W przypadku chęci skorzystania z naszych usług prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej lub przesłanie obowiązującego planu monitorowania i planu monitorowania metodyki.

W przypadku instalacji nie objętych systemem EUETS prosimy także o wypełnienie ww. ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej wraz z podaniem informacji o profilu działania firmy (produkcji) oraz informacji o produktach wraz

z podaniem informacji o kodach PKD. Weryfikator w takim przypadku przeprowadzi analizę, czy dana instalacja może zostać zakwalifikowana do rodzaju działania w zakresie akredytacji weryfikatora i czy weryfikator posiada odpowiednie kompetencje techniczne do przeprowadzenia weryfikacji.

 

Weryfikacja wniosków o rekompensaty dla przemysłu energochłonnego odbywa się dla następujących rodzajów działalności:

 

Rodzaje działania nr

Rodzaje instalacji

1a, 1b

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B używa się gazu ziemnego

Spalanie paliw w instalacjach, jeśli używa się tylko znormalizowanych paliw handlowych zdefiniowanych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 lub jeśli w instalacjach kategorii A lub B używa się gazu ziemnego

Spalanie paliw w instalacjach, bez ograniczeń

3

Produkcja koksu

Instalacje prażenia lub spiekania rud metali (łącznie z rudą siarczkową), w tym grudkowania

Produkcja surówki odlewniczej lub stali (wytop pierwotny lub wtórny), w tym odlewanie ciągłe

4

Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych)

Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów

6

Produkcja klinkieru cementowego

Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu bądź magnezytu

Produkcja szkła, w tym włókna szklanego

Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie

Produkcja materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej

Osuszanie lub kalcynacja gipsu bądź produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych

7

Produkcja papieru lub tektury

Więcej informacji zawarto w „Informatorze o programie weryfikacji PRGHG” dostępnym poniżej w dokumentach do pobrania.


JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD Polska jest weryfikatorem rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2), akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji PL-VG-0012) dla wszystkich rodzajów instalacji biorących udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji w obszarze:

 • działalności energetycznej;
 • hutnictwa żelaza i stali;
 • przemysłu mineralnego;
 • innej działalności (m.in. instalacje do produkcji papieru i tektury).

W trakcie weryfikacji zapewniamy bezstronność, poufność i przejrzystość naszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego naszych klientów. 

TÜV SÜD Polska dysponując doświadczonymi specjalistami o wysokich kompetencjach technicznych w zakresie zarządzania emisjami i handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oferuje niezależne weryfikacje wstępne, cząstkowe i końcowe na każdym etapie realizacji obowiązków i projektów dotyczących monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. 


KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność;
 • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Twoje produkty i usługi spełnią wymagania klientów;
 • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami;
 • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy;

 • Nasze akredytacje

  Jednym z podstawowych celów działalności TÜV SÜD Polska jest usuwanie barier gospodarczych umożliwiając tym samym swobodny przepływ wyrobów i usług na rynkach światowych. Świadczone przez nas usługi certyfikacji, weryfikacji oraz badań przeprowadzane są w oparciu o bezstronną i kompetentną ocenę, co gwarantuje uzyskanie zaufania do otrzymanych wyników. W swojej działalności kierujemy się ustanowioną polityką jakości i bezstronności:

  Polityka jakości

  Polityka bezstronności

  Jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. posiada akredytacje POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI:

  •  Nr AC 161 w obszarze certyfikacji wyrobów.

  Certyfikat AC 161     Zakres akredytacji

  • Nr PL-VG-0012 w obszarze weryfikatora prowadzącego działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych.

  Certyfikat PL-VG-0012      Zakres akredytacji

  • Nr AC 218 w obszarze certyfikacji personelu.

  Certyfikat AC 218     Zakres akredytacji

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa