Testování spotřeby paliva a emisí vozidla

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je testování emisí motorových vozidel?

Testování emisí motorových vozidel spočívá v provedení řady přísných posouzení automobilu, které zjistí u něj zjistí palivovou účinnost a množství skleníkových plynů, které produkuje za různých podmínek, podle globálních norem a požadavků na emise. V závislosti na technologii a příslušných regulačních požadavcích, jako jsou WLTP a RDE, se testy mohou lišit. Vyhodnocení emisí z vozidla obvykle zahrnuje testování celkové účinnosti motoru, účinnosti katalyzátorů, lapačů částic a dalších zařízení na regulaci emisí a reakce systému na alternativní paliva.

V posledních letech rostou obavy z toho, že výsledky zkoušek emisí silničních vozidel v „reálném světě“ se výrazně liší od výsledků zkoušek emisí prováděných v laboratoři a že neexistují univerzální standardizované a harmonizované postupy testování emisí. OSN a EU proto zavedly nové metody testování emisí a palivové účinnosti, jako je postup pro testování skutečných emisí při jízdě (RDE) a celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP), které mají poskytovat transparentnější výsledky.

Podívejte se na naše video a dozvíte se více o WLTP a RDE a o tom, jak společnost TÜV SÜD zajišťuje harmonizované postupy testování emisí v rámci celosvětové sítě laboratoří, aby poskytovala konzistentní výsledky zkoušek v různých zemích.  

Co je WLTP?

Celosvětový harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), který platí v celé EU, ale i v Číně, Japonsku, Indii, Koreji a dalších zemích, stanovuje používání harmonizovaných zkušebních postupů pro posouzení emisí a spotřeby paliva způsobem, který je možno reprodukovat a zopakovat pokaždé stejně. Specifická hodnocení v rámci WLTP zahrnují koncentrace výfukových plynů, hmotnost a počet částic, emise CO2, spotřebu paliva a elektrické energie a elektrický pracovní rozsah. Zkušební cykly jsou obecně určeny třídou vozidla (třída 1, 2 nebo 3), která je definována poměrem výkonu k hmotnosti vozidla. WLTP zahrnuje několik změn oproti stávajícím požadavkům v rámci nového evropského jízdního cyklu (New European Driving Cycle, NEDC) Evropské unie.

Co je RDE?

Předpisy Evropské unie o měření emisí v běžném provozu (Real Driving Emissions, RDE) vyžadují, aby bylo ke změření emisí znečišťujících látek ve skutečném provozu použito přenosné zařízení pro měření emisí (PEMS) připojené k vozidlu. Výsledky zkoušek RDE jsou pak korelovány s emisními výsledky získanými ve zkušební laboratoři. Testování podle RDE Evropské unie je nyní povinné a od 1. září 2017 je v požadavcích na schválení typu zohledněna také úroveň emisí zjištěná během testování RDE. Od tohoto data nemohou být vozidla, která nevyhovují zkoušce RDE, uvedena na trh.

Proč je testování spotřeby paliva a emisí motorových vozidel důležité?

Testování emisí motorových vozidel skýtá výrobcům těchto vozidel několik výhod, například:

 • urychlení přístupu na globální trh díky souladu/shodě s emisními předpisy a normami, mezi které patří:

 • stanovení nejlepšího přístupu ke snižování emisí identifikací potenciálních inovativních technických řešení prostřednictvím včasného testování v procesu vývoje

 • zajištění funkčnosti systémů a součástí vozidla v souladu s konstrukční specifikací prostřednictvím povýrobního testování

 • poskytnutí úplné dokumentace o shodnosti výroby (CoP)

 • upevnění pověsti vaší značky a zvýšení prodeje díky snížení emisí CO2, boji proti změně klimatu a nabízení ekologičtějších vozidel zákazníkům    

Společnost TÜV SÜD vás podporuje při řešení problémů s testováním emisí motorových vozidel WLTP a RDE

TÜV SÜD je jedním z předních světových poskytovatelů testování a certifikace vozidel s nejmodernějšími akreditovanými zkušebními laboratořemi v blízkosti všech hlavních center výroby automobilů. Každé zkušební zařízení je připraveno na provádění všech nezbytných zkoušek emisí a spotřeby paliva požadovaných pro osobní a užitková vozidla a motocykly v souladu s vnitrostátními předpisy, mezinárodními normami a oborovými požadavky včetně RDE a WLTP.

Od zavedení testování RDE a WLTP spustila společnost TÜV SÜD tzv. „mezilaboratorní“ program, který má zajistit, aby rozmanité laboratoře v rámci sítě TÜV SÜD, včetně těch v Číně, Jižní Koreji a Tchaj-wanu, generovaly v různých lokalitách při testování stejného vozidla podle předpisů WLTP a RDE konzistentní výsledky. Na základě svých výsledků mezilaboratorního testování může společnost TÜV SÜD nabídnout celosvětově harmonizované postupy testování spotřeby paliva a emisí motorových vozidel a usnadnit tak globálním výrobcům přístup na trh.

Testovací služby TÜV SÜD v oblasti spotřeby paliva a emisí automobilů

K testovacím službám společnosti TÜV SÜD v oblasti spotřeby paliva a emisí motorových vozidel patří:

 • Měření emisí v běžném provozu (RDE)

Korelační testy s použitím přenosného měřicího zařízení (PEMS) a postupy zkoušky emisí v běžném provozu v souladu s požadavky předpisů RDE Evropské unie pro vyhodnocení skutečného provozního výkonu.

 • Testování nového evropského jízdního cyklu (NEDC)

Zkoušky k posouzení úrovně emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel a motorů za různých provozních podmínek v souladu s požadavky Evropské unie.

 • Celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP)

Testování a certifikace nových typů vozidel od roku 2017 na emise CO2 a výfukových plynů.

 • Předpisy Čína 5 a Čína 6a/6b

Testování v souladu s čínskými národními emisními předpisy.

 • Testování InMotion

Tato metoda zahrnuje měření vozidla na silnici, digitalizaci trasy, ověření rychlostního profilu a simulaci jízdy v reálném čase za reprodukovatelných podmínek.

 • Zkoušky úrovně oxidu uhličitého (CO2)

Vyhodnocuje hladiny oxidu uhličitého (CO2) z motorů automobilů.

 • Zkoušky shodnosti výroby (CoP)

Ověřuje hodnoty emisí a spotřeby paliva pro použití v dokumentaci CoP.

PROHLEDAT

emisní laboratoř
Produktový list

Emisní laboratoř

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list

Emission laboratory

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION