Emissions and Fuel Economy Testing

Testování spotřeby paliva a emisí vozidla

Delivering real business benefits across key segments

Delivering real business benefits across key segments

Co je testování emisí motorových vozidel?

Testování emisí motorových vozidel spočívá v provedení řady přísných posouzení automobilu, které zjistí u něj zjistí palivovou účinnost a množství skleníkových plynů, které produkuje za různých podmínek, podle globálních norem a požadavků na emise. V závislosti na technologii a příslušných regulačních požadavcích, jako jsou WLTP a RDE, se testy mohou lišit. Vyhodnocení emisí z vozidla obvykle zahrnuje testování celkové účinnosti motoru, účinnosti katalyzátorů, lapačů částic a dalších zařízení na regulaci emisí a reakce systému na alternativní paliva.

V posledních letech rostou obavy z toho, že výsledky zkoušek emisí silničních vozidel v „reálném světě“ se výrazně liší od výsledků zkoušek emisí prováděných v laboratoři a že neexistují univerzální standardizované a harmonizované postupy testování emisí. OSN a EU proto zavedly nové metody testování emisí a palivové účinnosti, jako je postup pro testování skutečných emisí při jízdě (RDE) a celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP), které mají poskytovat transparentnější výsledky.

Podívejte se na naše video a dozvíte se více o WLTP a RDE a o tom, jak společnost TÜV SÜD zajišťuje harmonizované postupy testování emisí v rámci celosvětové sítě laboratoří, aby poskytovala konzistentní výsledky zkoušek v různých zemích.  

Co je WLTP?

Celosvětový harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla (WLTP), který platí v celé EU, ale i v Číně, Japonsku, Indii, Koreji a dalších zemích, stanovuje používání harmonizovaných zkušebních postupů pro posouzení emisí a spotřeby paliva způsobem, který je možno reprodukovat a zopakovat pokaždé stejně. Specifická hodnocení v rámci WLTP zahrnují koncentrace výfukových plynů, hmotnost a počet částic, emise CO2, spotřebu paliva a elektrické energie a elektrický pracovní rozsah. Zkušební cykly jsou obecně určeny třídou vozidla (třída 1, 2 nebo 3), která je definována poměrem výkonu k hmotnosti vozidla. WLTP zahrnuje několik změn oproti stávajícím požadavkům v rámci nového evropského jízdního cyklu (New European Driving Cycle, NEDC) Evropské unie.

Co je RDE?

Předpisy Evropské unie o měření emisí v běžném provozu (Real Driving Emissions, RDE) vyžadují, aby bylo ke změření emisí znečišťujících látek ve skutečném provozu použito přenosné zařízení pro měření emisí (PEMS) připojené k vozidlu. Výsledky zkoušek RDE jsou pak korelovány s emisními výsledky získanými ve zkušební laboratoři. Testování podle RDE Evropské unie je nyní povinné a od 1. září 2017 je v požadavcích na schválení typu zohledněna také úroveň emisí zjištěná během testování RDE. Od tohoto data nemohou být vozidla, která nevyhovují zkoušce RDE, uvedena na trh.

Proč je testování spotřeby paliva a emisí motorových vozidel důležité?

Testování emisí motorových vozidel skýtá výrobcům těchto vozidel několik výhod, například:

 • urychlení přístupu na globální trh díky souladu/shodě s emisními předpisy a normami, mezi které patří:

 • stanovení nejlepšího přístupu ke snižování emisí identifikací potenciálních inovativních technických řešení prostřednictvím včasného testování v procesu vývoje

 • zajištění funkčnosti systémů a součástí vozidla v souladu s konstrukční specifikací prostřednictvím povýrobního testování

 • poskytnutí úplné dokumentace o shodnosti výroby (CoP)

 • upevnění pověsti vaší značky a zvýšení prodeje díky snížení emisí CO2, boji proti změně klimatu a nabízení ekologičtějších vozidel zákazníkům    

SPOLEČNOST TÜV SÜD VÁS PODPORUJE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S TESTOVÁNÍM EMISÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL WLTP A RDE

TÜV SÜD je jedním z předních světových poskytovatelů testování a certifikace vozidel s nejmodernějšími akreditovanými zkušebními laboratořemi v blízkosti všech hlavních center výroby automobilů. Každé zkušební zařízení je připraveno na provádění všech nezbytných zkoušek emisí a spotřeby paliva požadovaných pro osobní a užitková vozidla a motocykly v souladu s vnitrostátními předpisy, mezinárodními normami a oborovými požadavky včetně RDE a WLTP.

Od zavedení testování RDE a WLTP spustila společnost TÜV SÜD tzv. „mezilaboratorní“ program, který má zajistit, aby rozmanité laboratoře v rámci sítě TÜV SÜD, včetně těch v Číně, Jižní Koreji a Tchaj-wanu, generovaly v různých lokalitách při testování stejného vozidla podle předpisů WLTP a RDE konzistentní výsledky. Na základě svých výsledků mezilaboratorního testování může společnost TÜV SÜD nabídnout celosvětově harmonizované postupy testování spotřeby paliva a emisí motorových vozidel a usnadnit tak globálním výrobcům přístup na trh.

Testovací služby TÜV SÜD v oblasti spotřeby paliva a emisí automobilů 

K testovacím službám společnosti TÜV SÜD v oblasti spotřeby paliva a emisí motorových vozidel patří:

 • Měření emisí v běžném provozu (RDE)

Korelační testy s použitím přenosného měřicího zařízení (PEMS) a postupy zkoušky emisí v běžném provozu v souladu s požadavky předpisů RDE Evropské unie pro vyhodnocení skutečného provozního výkonu.

 • Testování nového evropského jízdního cyklu (NEDC)

Zkoušky k posouzení úrovně emisí a spotřeby paliva u lehkých užitkových vozidel a motorů za různých provozních podmínek v souladu s požadavky Evropské unie.

 • Celosvětové harmonizované zkušební postupy pro lehká vozidla (WLTP)

Testování a certifikace nových typů vozidel od roku 2017 na emise CO2 a výfukových plynů.

 • Předpisy Čína 5 a Čína 6a/6b

Testování v souladu s čínskými národními emisními předpisy.

 • Testování InMotion

Tato metoda zahrnuje měření vozidla na silnici, digitalizaci trasy, ověření rychlostního profilu a simulaci jízdy v reálném čase za reprodukovatelných podmínek.

 • Zkoušky úrovně oxidu uhličitého (CO2)

Vyhodnocuje hladiny oxidu uhličitého (CO2) z motorů automobilů.

 • Zkoušky shodnosti výroby (CoP) 

Ověřuje hodnoty emisí a spotřeby paliva pro použití v dokumentaci CoP.

 • SLUŽBY PRO SME (STANICE MĚŘENÍ EMISÍ)

  Expertizy nutné při provozování SME
  Provádíme posuzování a konzultace pro splnění podmínek při provozování stanice měření emisí dle zákona 56/2001 Sb. a vyhlášky 211/2018 Sb. To znamená:

 • Kompletní poradenství při zřizování a provozování SME.

 • Závěrečná expertíza po ukončení výstavby či pro rozšíření oprávnění SME.

 • Spojení na specialistu: Miloslav Sešín, tel: +420 603 702 861,
  e-mail: 
  [email protected]

PROHLEDAT

emisní laboratoř
Produktový list

Emisní laboratoř

Zjistit více

Produktový list
Produktový list
Produktový list
Produktový list

Emission laboratory

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION