ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

Sách trắng

Sách trắng

đáp ứng mong đợi của các bên liên quan

ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường (EMS) được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới.

Thông qua việc cung cấp các phương pháp tiếp cận thực tiễn tốt nhất, ISO 14001 đặt ra các yêu cầu đối với EMS để giúp các tổ chức cải thiện hoạt động môi trường, ví dụ như việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Các tổ chức cũng có thể đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.


tại sao cần tải sách trắng này?

  • Hiểu sự phù hợp của ISO 14001 trong bối cảnh ngày nay
  • Gới thiệu nhanh về các yêu cầu và lợi ích của EMS theo ISO 14001

  • Tìm hiểu về các bước để đạt được chứng nhận ISO 14001 của bên thứ ba


    Dịch vụ liên quan: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSC CoC, PEFC CoC

Bước tiếp theo

Chọn vị trí