Keeping the lights on in developing cities

Case Study: Blue light hazard from LED lighting

Case Study: Blue light hazard from LED lighting

Case Study: Blue light hazard from LED lighting

Client name: Housing & Development Board

Industry: Housing

Business challenge: To meet globally-recognised standards such as IEC standard which stipulates the allowable levels of blue light emission, for LEDs deployment in public housing common area.

Our solution: TÜV SÜD assisted to verify that LED lighting installed in public housing is classified under Exempt Risk Group.

Business benefits: LED lighting in public housing do not potentially have a greater photochemical risk to the retinal tissues of the eye as compared to other sources such as fluorescent lamp.

DOWNLOAD THE CASE STUDY

EXPLORE

TS-casestudy-Dongkuk
Nghiên cứu điển hình

Dongkuk Steel

Giám định tại chỗ, phân tích sàng lọc, đánh giá tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu tính khả thi để giảm tổng tiêu thụ năng lượng hàng năm 3%

Tìm hiểu thêm

GEOX Case Study
Nghiên cứu điển hình

Tập đoàn Geox

Nhãn footwear mark của TÜV SÜD đã xác minh sự tuân thủ các yêu cầu an toàn hóa chất hiện hành cũng như các cân nhắc về an toàn hóa chất khác.

Tìm hiểu thêm

Bước tiếp theo

Chọn vị trí