link rel="alternate"https://www.tuvsud.com/en-sg/resource-centre/case-studies/addx" hreflang="en-sg" />
Chứng nhận hệ thống quản lý hệ thống thông tin ISO 27001:2013

Chứng nhận hệ thống quản lý hệ thống thông tin ISO 27001:2013

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình

addx

TÊN KHÁCH HÀNG: ICHX Tech Pte. Ltd. (“ADDX”)

Ngành: Công nghệ tài chính

Thông tin: ADDX là sàn giao dịch chứng khoán kỹ thuật số với sứ mệnh dân chủ hóa hoạt động đầu tư vào thị trường tư nhân.

Thách thức kinh doanh: ADDX cần nâng cao niềm tin và đảm bảo cho các bên liên quan rằng tài sản thông tin của họ được an toàn và bảo vệ.

Giải pháp của chúng tôi: Đánh giá độc lập các quy trình được triển khai theo Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001.

Lợi ích kinh doanh: Chứng nhận ISO 27001:2013 giúp tăng cường niềm tin của các bên liên quan và giám sát nội bộ rõ ràng hơn đối với Hệ thống quản lý bảo mật thông tin.


Dịch vụ liên quan: Hệ thống quản lý bảo mật thông tin ISO/IEC 27001

Bước tiếp theo

Chọn vị trí