Novostavby a zelené budovy

Novostavby a zelené budovy

Vybudujte si vlastní cestu k bezpečnějšímu světu

Vybudujte si vlastní cestu k bezpečnějšímu světu

Výstavba nových budov vyžaduje pečlivé plánování již od fáze návrhu. Kromě konstrukční bezpečnosti a stability by mělo moderní plánování staveb zohlednit také faktory, které přinesou provozní efektivitu a minimální dopad na životní prostředí. 

Služby TÜV SÜD řeší všechny vaše potřeby související s výstavbou nových budov. Ve fázi návrhu se služby TÜV SÜD zaměřují na zmírnění nedostatků a odhalování slabých míst na samém počátku, aby se zabránilo zpoždění projektu. Ve fázi výstavby komplexní nabídka zkušebních, hodnoticích a inspekčních služeb TÜV SÜD zajistí, aby se všechny bezpečnostní a kvalitativní požadavky důsledně plnily. Naše nabídka služeb pro zelené budovy vám navíc poskytuje nezbytnou podporu pro splnění vašich cílů v oblasti udržitelnosti.

Komplexní portfolio služeb společnosti TÜV SÜD zahrnuje podporu národních i mezinárodních programů hodnocení udržitelné výstavby, programy zaměřené na snižování energetické náročnosti, základní i rozšířené služby v oblasti pověřování nebo školení pro zavedení udržitelných postupů. Společnost TÜV SÜD neposuzuje pouze různé jednotlivé aspekty udržitelné výstavby, ale také vliv výstavby nebo instalace na udržitelný rozvoj. Podstatné je, aby opatření provázela udržitelnou výstavbu po celou dobu životnosti – od projektu přes výstavbu, údržbu, renovaci až po demolici.

PŘEHLED SLUŽEB

Fáze

Služby

Popis

Plánování a projektování

Kontrola harmonogramů stavebních prací

Celkové ohodnocení reálnosti navržení harmonogramu s ohledem na vstupní parametry (např. klimatické podmínky, termíny dodávek, BOZP), časová optimalizace průběhu.

Posouzení úplnosti projektové dokumentace z hlediska legislativních požadavků za účelem dalšího zadání realizační společnosti

Obsahové náležitosti vychází z platných vyhlášek ministerstev. Především pokud je projekt zpracován zahraničními projekčními společnostmi, může docházet k nejasnostem a průtahům během realizace díla v důsledku nedostatečné technické specifikace projektanta.

Hodnocení navržených stavebních výrobků z hlediska normativních požadavků (zákon 22/1997 Sb.)

Ověříme, zda výrobek splňuje technické požadavky pro bezpečné použití výrobku ve stavbách podle harmonizovaných norem.

Hodnocení tepelně - technických vlastností stavebních konstrukcí

Máte obavy, zda projektová dokumentace dostatečně řeší tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a řešení tepelných mostů? Provedeme kontrolu dokumentace z tohoto pohledu.

Nezávislé statické posouzení budov podle Eurokódů

Analýza dynamických účinků, seismicity a cyklických namáhání. Analýza mimořádných zatížení: výpočet konstrukce nebo její části na náraz, explozi, požár.

Výstavba
Nezávislý stavební dohled

Stavební dohled nezávislou třetí stranou přispívá ke kvalitě provedení stavby. Zahrnuje kontrolu dokumentace i stavebních prací.

Finanční monitoring výstavby a jeho provázanost s plněním harmonogramu

Úzce spolupracujeme s řadou finančních institucí. V jejich zastoupení potvrzujeme, že finanční prostředky za dodávky stavebních prací byly využity

Přejímky konstrukčních částí a technologických celků

Posouzení souladu díla se smluvním zadáním, platnými normami

Závěrečné inspekce před předáním díla

Výstupem kontrol je příprava soupisu vad a nedodělků, které brání v užívání díla.

Hodnocení a oceňování nemovitostí

Stanovení tržní hodnoty, znalecké posudky o tržní hodnotě a hypotekární hodnotě pro finanční instituce a pojišťovací společnosti

Posudky zpracováváme za účelem: posouzení rizik spojených se specifickými nemovitostmi; posouzení nájemních a kupních smluv; studie proveditelnosti nebo posouzení developerského záměru; posouzení

 


VAŠE PŘÍNOSY

  • Přizpůsobené programy hodnocení a testování vám poskytují spolehlivý základ pro rozhodování od samého počátku
  • Díky spolupráci s nestrannou externí organizací celosvětově dobrým jménem v oblasti kvality a bezpečnosti se vašemu projektu dostane všeobecného přijetí
  • Spolupráce s TÜV SÜD, odborníkem poskytujícím veškeré služby v oblasti bezpečnosti, kvality a udržitelnosti pod jednou střechou, vám přineseme minimalizaci rizik a odpovědnosti

PROHLEDAT

Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION