Nezávislé posouzení bezpečnosti

Nezávislé posouzení bezpečnosti

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Myslete na bezpečnost svého železničního provozu

Co je nezávislé hodnocení bezpečnosti (ISA) pro oblast železnice?

Stejně jako většina průmyslových odvětví se také železniční technologie postupem času stávají stále složitějšími. Díky tomuto vývoji je posouzení bezpečnosti železnic nejen stále nutnější, ale také náročnější. I když je to obecně platné pro všechny subsystémy, pro velké projekty železniční infrastruktury to platí obzvlášť. Složitost celého železničního systému ztěžuje přesnou analýzu a zajištění bezpečnosti systému. Rizika vyplývající z tohoto nárůstu složitosti lze zmírnit nezávislým posouzením bezpečnosti (ISA).

ISA je vytvoření posudku, samostatného a nezávislého na jakémkoli inženýrském, vývojovém nebo provozním personálu železnice, tak aby byly bezpečnostní požadavky na železniční projekty odpovídající a přiměřené plánované aplikaci a aby byly všechny systémy a aktiva stavebních prací, jakož i postupy provozu a údržby (O&M) v souladu s těmito bezpečnostními požadavky.

Úlohou nezávislého hodnotitele bezpečnosti je ověřovat, zda byla příslušná technická a provozní rizika snížena na přijatelnou úroveň.

Proč JE NEZÁVISLÉ posouzení bezpečnosti důležité?

Nezávislé posouzení bezpečnosti pomáhá dodavatelům, provozovatelům a systémovým integrátorům předcházet poruchám a zajistit, aby byly jejich systémy v souladu s požadavky na bezpečnost a s globálními železničními normami. Společnost TÜV SÜD vám poskytne nezávislé posouzení bezpečnosti celého železničního systému, což zajistí:

 • Nezávislé posudky a názory, které nebudou projektem nijak omezeny;
 • Zcela nezávislý závěrečný posudek založený na přijatelnosti bezpečnostního odůvodnění (včetně odchylek) poskytnutého projektem v bezpečnostní dokumentaci. To zahrnuje kontrolu, zda jsou požadovaná omezení zachycena v podmínkách bezpečnostní aplikace a zda jsou dostatečná k řízení rizika;
 • Snížení rizika projektu v důsledku stanoviska kompetentní třetí strany;
 • Náležité a účinné ošetření bezpečnostních argumentů i nebezpečí a rizik na železnici;
 • Dodání projektu v souladu s mezinárodními železničními normami týkajícími se bezpečnostních cílů;
 • Poskytnutí zvýšené důvěry provozovatelům nezávisle na potenciálních omezeních ze strany dodavatelů;
 • Ujištění technických a obchodních zúčastněných stran i regulačních orgánů, že je projekt řízen profesionálně a bezpečnostní cíle jsou splňovány po celou dobu jeho životnosti.

TÜV SÜD je váš odborník na NEZÁVISLÉ posouzení bezpečnosti

Společnost TÜV SÜD má rozsáhlé zkušenosti s hodnocením železničních systémů (jak celých systémů, tak subsystémů) v různých zemích světa.

Naše metodika ISA pro železniční dopravu je zaměřena na provádění konkrétních hodnocení nebo auditů za účelem stanovení vyspělosti a důslednosti procesu řízení bezpečnosti zavedeného všemi zúčastněnými subjekty, aby byla zajištěna bezpečná implementace posuzovaného železničního projektu. V průběhu ISA nebudou naši odborníci pouze pasivními recenzenty výstupů, ale zaujmou proaktivní postoj tím, že budou klást otázky a požadovat další informace nebo analýzy. Tento proaktivní přístup nejen že pomáhá odhalit problémy v dřívějších fázích procesu, ale vytváří také kontext, jenž zajistí plné pochopení důsledků všech problémů, aby bylo možné přijmout vhodná opatření, která se budou těmito problémy zabývat komplexně.

Naši železniční odborníci mají vynikající znalosti a zkušenosti ve všech oborech a na všech technických úrovních brownfieldových a greenfieldových projektů od hodnocení počítačových čipů až po kompletní železniční systémy. Společnost TÜV SÜD je uznávána jako nezávislý posuzovatel bezpečnosti železnic mnoha drážními úřady a národními bezpečnostními orgány a je akreditována jako inspekční orgán v souladu s DIN EN ISO/IEC 17020.

Komplexní služby TÜV SÜD v oblasti ISA železniční dopravy

Společnost TÜV SÜD poskytuje služby nezávislého posuzování bezpečnosti přizpůsobené vašim konkrétním potřebám tím, že od samého počátku stanoví nejvhodnější přístupy pro váš projekt.

Naše služby ISA sledují typické fáze životního cyklu projektu CENELEC EN50126:

 • koncept a definice systému
 • rozbor rizik
 • systémové požadavky a rozvržení
 • předběžný a podrobný návrh
 • výroba a instalace
 • ověření systému a přijetí systému (včetně předání a zkušebního provozu) a
 • provoz a údržba (O&M)

Poskytujeme nezávislá hodnocení v souladu s globálními a regionálními bezpečnostními normami pro železnice:

 • normy CENELEC EN 5012x: CENELEC je Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, který odpovídá za vytváření norem v oblasti elektrotechnického inženýrství. Normy 50126, 50128 a 50129 jsou obecně přijímány jako celosvětové referenční normy bezpečnosti železnic a jsou základním referenčním materiálem pro hodnocení prováděná orgány nezávislého posouzení bezpečnosti (ISA).
 • společná bezpečnostní metoda (CSM) (402/2013)
 • funkční bezpečnost IEC 61508
 • vnitrostátní pravidla a předpisy
 • železniční normy přímo související s elektrickými a mechanickými systémy a civilními stavbami pro konkrétní výrobky a železniční subsystémy

Naši odborníci poskytují posouzení bezpečnosti systému s portfoliem ISA a certifikačních služeb, které pokrývá celé technické spektrum kompletního železničního projektu, jako je například:

 • železniční občanská infrastruktura a pozemní stavitelství (tj. stanice, tunely a viadukty, zemní práce)
 • strojní a elektrotechnická výroba (tj. uzemnění a ochrana před bleskem, EMC)
 • železniční systémy (tj. telekomunikace a SCADA)
 • signalizační systémy (tj. obecné a specifické signalizační aplikace podle norem EN a IEC)
 • hnací a kolejová vozidla (vč. vozidel údržby)
 • napájení a distribuce (vč. elektrifikace trakčního vedení a trakční síly třetí kolejnice)
 • testování a uvádění do provozu
 • provoz a údržba
 • protipožární, nouzové a záchranné koncepce (včetně železničních stanic, tunelů a vozidel)
 • procesy řízení, například:
 • řízení jakosti a kontrola kvality (vč. hlavního hodnotitele a hlavního auditu)

o řízení rizik 

o bezpečnostní a RAM inženýrství

o systémová integrace a správa rozhraní (tj. systém/systém a systém/stavební práce apod.)

  o ověření a validace

  o řízení změn a správa konfigurace

  o virtuální realita a BIM (informační modelování budov)

Nezávislý posuzovatel bezpečnosti nebude přímo zapojen do návrhu, instalace, testování a uvedení železnice do provozu, ale posoudí, jak dobře je bezpečnost do železnice implementována během životního cyklu projektu.

PROHLEDAT

Assuring the Safety of Hydrail and Hybrid Railway Equipment and Systems
Bílá kniha

Safety of Hydrail and Hybrid Railway Systems

Increase safety and reliability with risk assessment practices.

Learn more

The Future of Rail Automation
Příběhy

The Future of Rail Automation

Smart mobility - facing the challenge

Learn more

The new era of rail innovation
Příběhy

The New Era of Rail Innovation

Existing trends - new challenges - adapted services

Learn more

Rail Essentials
Newslettery

Rail Essentials

Put safety at the heart of your railway operations.

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION