Podcast "Thinking Ahead" của  TÜV SÜD

Tập giới thiệu về chuỗi Podcast "Tiếp sức tương lai"

Tiếp sức tương lai với Podcast của TÜV SÜD - Tập giới thiệu

Tiếp sức tương lai với Podcast của TÜV SÜD - Tập giới thiệu

XEM CÁC TẬP KHÁC

Thinking Ahead with TUV SUD Leadership Podcast Series
Podcast

Đối thoại nghề nghiệp với Niranjan Nadkarni

Tiếp sức tương lai với podcast của TÜV SÜD - Tập 1

Xem ngay

XEM TẤT CẢ CÁC TẬP

Bước tiếp theo

Chọn vị trí