Hydrogen Pipeline

Low carbon hydrogen certification

Meet sustainability requirements for low carbon hydrogen and its derivatives with TÜV SÜD Standard CMS 77

Meet sustainability requirements for low carbon hydrogen and its derivatives with TÜV SÜD Standard CMS 77

TÜV SÜD’s standard CMS 77 certificate establishes criteria for setting up systems, assessing applicability, measuring carbon footprint, measuring & monitoring, and verifying low carbon hydrogen and its derivatives. This standard is applicable to all companies worldwide, aiding them in meeting sustainability criteria and helping them to demonstrate their sustainable claims for low carbon hydrogen and its derivatives production.

 

The Importance of Low Carbon Hydrogen and its Derivatives

Low carbon hydrogen and its derivatives, such as ammonia, are pivotal in combating climate change, driving the transition to cleaner energy, and promoting sustainable economic growth worldwide. Nowadays, replacing fossil fuel value chains is an immediate objective, the emergence of a low carbon economy is marked by new low carbon production technologies, cleaner energy solutions, and carbon sequestration.

The importance of low carbon hydrogen and its derivatives, is amplified by its versatility, finding applications ranging from being an energy source to fueling mobility and industrial processes as well as feedstock. Given that a fully renewable future with green hydrogen and its derivatives might take some time, low carbon hydrogen and its derivatives are proving to be immediate alternatives in reducing greenhouse gas emissions.

 

Why do you need to be certified for producing low carbon hydrogen and its derivatives?

 • Certification help to verify and demonstrate reduction of greenhouse gas emissions in hydrogen and its derivatives production through an independent partner.
 • Demonstrate compliance with criteria set in the regulatory framework and help companies to fulfill country obligations.
 • Show commitment to a sustainable, future-proof energy supply.
 • Certification helps to achieve cross border trade access.
 • Certification ensures adherence to global environmental standards and enhances market trust.

CMS 77 standard sets the maximum threshold for greenhouse gas emissions allowed in the production process for hydrogen and its derivative to be considered ‘Low Carbon Product’. The standard defines a minimum of % CO2 equivalent emission reduction from the global benchmarks for low carbon hydrogen and its derivatives.

CMS 77 standard also sets additional requirements for claiming blue hydrogen and its derivatives by mandatory carbon capture and geological storage facility build in consideration for hydrogen and its derivatives to be blue product.

Similar to the green hydrogen certification standard CMS 70, TÜV SÜD has defined the requirements and guidelines for the quantification and reporting of the carbon footprint of low carbon hydrogen in a way that’s consistent with international standards, such as:

 • ISO 14040: Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework
 • ISO 14044: Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines
 • ISO 14067: Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification
 • ISO 27915: Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification
 • ISO 17029 Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies/

 

The Certification Process at TÜV SÜD

The low carbon hydrogen and its derivatives certification process at TÜV SÜD follows six general steps:

 

 • 1. Yêu cầu
  • Bảng câu hỏi yêu cầu thông tin
  • Kiểm tra tính đủ điều kiện
  • Báo giá
 • 2. Đăng ký đánh giá
  • Đặt hàng
  • Thỏa thuận với chương trình chứng nhận
  • Lên lịch trình
  • Phê duyệt của tổ chức chứng nhận
 • 3. Xem xét tài liệu
  • Đánh giá rủi ro
  • Danh sách tài liệu
  • Tính toán khí nhà kính
  • Kế hoạch đánh giá
 • 4. Đánh giá
  • Đánh giá (bao gồm đánh giá tại chỗ)
  • Làm rõ các vấn đề còn tồn tại
  • Báo cáo đánh giá
 • 5. Chứng nhận
  • Tổ chức chứng nhận đánh giá kỹ thuật
  • Tổ chức chứng nhận đánh giá chính thức
  • Quyết định chứng nhận – Cấp giấy chứng nhận
  • Đăng ký chứng nhận theo chương trình chứng nhận
 • 6. Bắt đầu sản xuất được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận
  • Quản lý chất lượng và lưu lại tài liệu
  • Giám sát sản xuất, kinh doanh và phát thải khí nhà kính

TẠI SAO CHỌN CHỨNG NHẬN HYDRO CACBON THẤP VÀ DẪN XUẤT CMS CỦA TÜV SÜD?

Chứng nhận hydro cacbon thấp CMS 77 của TÜV SÜD cho phép các doanh nghiệp cam kết về các giải pháp năng lượng bền vững và an toàn. Bằng việc đạt được chứng nhận này, đơn vị đạt chứng nhận xác định rằng các điều kiện tiên quyết liên quan để sản xuất hydro cacbon thấp và các dẫn xuất đã được đáp ứng. Việc trao quyền này cho phép doanh nghiệp trao đổi một cách minh bạch với các bên liên quan về việc giảm phát thải trong quá trình sản xuất sản phẩm cacbon thấp của mình.

Hơn nữa, CMS 77 có thể áp dụng trên toàn cầu và về bản chất, nó không hạn chế các công nghệ sử dụng trong sản xuất hydro và các dẫn xuất của nó, miễn là đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn.

  Sản xuất Amoniac xanh

Sản xuất Amoniac xanh

Sản xuất Amoniac Carbon thấp

Sản xuất hydro cacbon thấp

EXPLORE

material handling in hydrogen technologies

TÜV SÜD đã gia nhập Hội đồng Hydro

TÜV SÜD sẽ đóng góp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để phát triển các công nghệ hydro an toàn và đáng tin cậy.

Tìm hiểu thêm

Năng lượng xanh TUV SUD Việt Nam

TÜV SÜD cung cấp chứng nhận GreenHydrogen

Chứng nhận GreenHydrogen cập nhật của TÜV SÜD mang đến cho các bên liên quan khả năng cung cấp bằng chứng của bên thứ ba về sản xuất hydro thân thiện với khí hậu.

Tìm hiểu thêm

VIEW ALL INDUSTRY RESOURCES

Bước tiếp theo

Chọn vị trí