Người lái xe tự động đáp ứng tiêu chuẩn SOTIF, là tiêu chuẩn mới về an toàn trong hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) và xe tự lái (AD)

An toàn trong ADAS/AD - SOTIF, cách tiếp cận dựa trên rủi ro

Sách trắng

Sách trắng

CHIẾN LƯỢC LOẠI BỎ RỦI RO CÒN TRONG ADAS/AD

Đồng tác giả với QUALCOMM Logo

ISO 21448 (an toàn chức năng dự định, hoặc còn gọi là SOTIF) là một tiêu chuẩn mới về an toàn trong hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) và xe tự lái (AD). Sự kết hợp của ISO 21448 và ISO 26262 (An toàn chức năng, hoặc còn gọi là FuSa) tạo ra góc nhìn toàn diện về an toàn cho lĩnh vực này; tuy nhiên, quan điểm mới về an toàn được nêu trong ISO 21448 đòi hỏi thêm công việc từ cả OEM và nhà cung cấp. Hầu hết công việc bổ sung đó bắt nguồn từ nhu cầu về các phương pháp xác nhận và xác thực (V&V) có thể chứng tỏ rằng tổng rủi ro còn trong các hệ thống ADAS và AD được giới thiệu là có thể chấp nhận được theo tiêu chí đã thỏa thuận. Để đạt được những tiêu chí đó sẽ cần thêm hướng dẫn ngoài ISO 21448; sau tất cả, các tiêu chuẩn an toàn xe hơi rất nghiêm ngặt và ADAS/AD phụ thuộc vào vấn đề thế giới mở. Bài viết này nhằm đưa ra lập luận về SOTIF dựa trên phương pháp phân tích rủi ro xác suất và các nguyên tắc chấp nhận rủi ro đã được thiết lập. Nó sẽ làm sáng tỏ các chiến lược V&V mà các OEM và nhà cung cấp có thể sử dụng để ước tính rủi ro này.


TẠI SAO TẢI SÁCH TRẮNG?

  • Tìm hiểu thêm về vai trò của quản lý rủi ro trong việc triển khai chung An toàn chức năng và SOTIF
  • Hiểu sâu hơn về việc phân tích rủi ro còn sót lại, cân bằng phân tích định tính và định lượng và đạt được sự chấp nhận rủi ro
  • Đọc thêm về các tình huống nguy hiểm đã biết / chưa biết và cách đánh giá rủi ro tổng thể
  • Tìm hiểu thêm về các phương pháp V&V cho SOTIF và áp dụng SOTIF cho dự án thí điểm
  • Tổng quan về phân tích hệ thống định tính và chuyển sang phân tích định lượng

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí