ISO 27001 certification

ISO/IEC 27001 Quản lý bảo mật thông tin

Sách trắng

Sách trắng

iso/IEC 27001 và hành trình đạt được chứng nhận

ISO/IEC 27001 hiện đang được hơn 58.000 tổ chức trên toàn thế giới triển khai làm tiêu chuẩn thể hiện cam kết về bảo mật thông tin (Nguồn: Khảo sát ISO 2021). Tiêu chuẩn mới được sửa đổi cho phép các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về bảo mật thông tin một cách có hệ thống và thúc đẩy bảo mật toàn tổ chức bao gồm con người, quy trình và công nghệ. Các tổ chức hiện đang nắm giữ chứng nhận ISO/IEC 27001:2013 hiện có ba năm để chuyển đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn mới này.

Để lại thông tin trên biểu mẫu để nhận sách trắng của chúng tôi.


tại sao cần tải về sách trắng ISO 27001?

  • Tìm hiểu ISO/IEC 27001 đã phát triển như thế nào từ 2005 đến 2022
  • Hiểu rõ hơn về cấu trúc và các yêu cầu của tiêu chuẩn mới sửa đổi
  • Hiểu cấu trúc kiểm soát mới, tức là Phụ lục A của ISO/IEC 27001:2022
  • Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi ISMS của tổ chức sang bản sửa đổi năm 2022

Dịch vụ liên quan:

Bước tiếp theo

Chọn vị trí