Cập nhật quy định thị trường EU về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tháng 2/2024

Cập nhật quy định thị trường EU về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Cập nhật thông tin kỹ thuật và thông tin của ngành

Cập nhật thông tin kỹ thuật và thông tin của ngành

Trong tháng 2/2024, Liên minh Châu Âu đã ra các thông báo cập nhật một số giới hạn dư lượng tối đa cho phép (MRL) của một số thuốc bảo vệ thực vật như sau:

STT  Dư lượng TBVTV  Hàng hóa  MRL (mg/kg)  Ngày áp dụng
1  Oxamyl  Stone fruits  0.001  11/5/2024
 Berries and small fruit  0.001  11/5/2024
 Dates  0.001  11/5/2024
 Figs  0.001  11/5/2024
2  Etridiazole  Fruits, fresh or frozen; tree nut   0.01  12/8/2024
Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
 Difenacoum  Fruits, fresh or frozen; tree nut   0.01  12/8/2024
 Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
 Potassium permanganate  Fruits, fresh or frozen; tree nut  0.01  12/8/2024
 Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
 Indoxacarb  Tree nuts   0.01  14/8/2024
 Stone fruits  0.01  14/8/2024
 Berries and small fruits (except cranberries)  0.01  14/8/2024
 Cranberries  1  14/8/2024
 Dates  0.01  14/8/2024
 Figs  0.01  14/8/2024
 Peanut   0.01  14/8/2024
6  Diethofencarb  Berries and small fruits   0.01  12/8/2024 
7  Fenoxycarb  Fruits, fresh or frozen; tree nuts  0.01   12/8/2024
8  Femoxadone  Table grapes   0.01  12/8/2024
9  Acrinathrin  Fruits, fresh or frozen; tree nuts   0.01  12/8/2024
 Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
10
 Prochloraz  Fruits, fresh or frozen; tree nuts  0.01  12/8/2024
 Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.03  12/8/2024
11  Sodium hypochlorite  Fruits, fresh or frozen; tree nuts   0.01  12/8/2024
     Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
12  (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetate  Tree nuts   0.01   12/8/2024
     Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01   12/8/2024
13   (Z,Z,Z,Z)-7,12,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate  Tree nuts   0.01  12/8/2024

   Oilseeds and oil fruits (including peanuts)  0.01  12/8/2024
 14  Haloxyfop  Fruits, fresh or frozen; tree nuts   0.01  19/8/2024 

Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết.

LIÊN HỆ

Bước tiếp theo

Chọn vị trí