Rail training

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych

Zgodnie z wymaganiami technicznymi PN- EN 45545

Zgodnie z wymaganiami technicznymi PN- EN 45545

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami, terminami i wymaganiami normy PN-EN 45545 w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w pojazdach szynowych.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów związanych z branżą kolejową, w szczególności dla  przewoźników kolejowych taborów pasażerskich oraz towarowych oraz dla podmiotów świadczących podwykonawstwo usług na rynku kolejowym. Ponadto ze szkolenia mogą skorzystać osoby chcące uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących wymagań technicznych ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych zgodnie z wymaganiami normy EN 45545.

Program szkolenia:

1. Omówienie szczegółowo wymagań dotyczących reakcji na ogień materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych określonych w EN 45545-1.

2. Omówienie kategorii eksploatacyjnych i konstrukcyjnych określonych w EN 45545-1, przedstawienie zastosowania do ustalenia poziomów zagrożenia stanowiącą podstawę systemu klasyfikacji.

3.Omówienie zmian prawnych w aktualnych TSI – obszar dyrektywa 2016/797 - interoperacyjności kolei

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi wykwalikowany trener współpracujący z firmą  TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

8 godzin; forma szkolenia: stacjonarne / on-line live (zgodnie z wyborem Uczestników).

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Cena szkolenia:

według aktualnego kalendarza szkoleń technicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, zaświadczenie, opcjonalnie: przerwy kawowe, lunch.

Data szkolenia:

zgodnie z kalendarzem szkoleń technicznych, dostępnym pod adresem: https://www.tuvsud.com/pl-pl/uslugi/szkolenia/szkolenia-techniczne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację