Zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie nowych systemów wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji (w skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła) wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Profil uczestnika:

Szkolenie jest przeznaczone dla właścicieli, użytkowników, inwestorów, producentów i projektantów jednostek kogeneracji, a także dla urzędników i pracowników instytucji samorządowych oraz zakładów energetycznych i przemysłowych (ciepłowni, elektrowni, elektrociepłowni, biogazowni rolniczych, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów komunalnych itp.), w których powstały, mają lub mogą powstać jednostki kogeneracji lub instalacje OZE spełniające warunki wysokosprawnej kogeneracji.

Program szkolenia:

Systemy wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:

 • rodzaje wsparcia
 • wymagania techniczno-prawne
 • okresy wsparcia

Zasady uczestnictwa:

 • w aukcyjnym systemie wsparcia
 • w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej
 • w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW

Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających ze wsparcia:

 • sprawozdania roczne
 • opinie akredytowanych jednostek

Akty administracyjne:

 • uzyskanie koncesji
 • uzyskanie wpisu do rejestru KOWR
 • uzyskanie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Metodyka szkolenia:

Szkolenie prowadzi Marek Marcisz – weryfikator CHP w Centrum Certyfikacji TÜV SÜD Polska.

Szkolenie odbywa sie online.

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydanym przez TÜV SÜD Polska.

Czas trwania:

6 godzin

Cena szkolenia:

350 zł + 23% VAT

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację