KZR INIG Banner

Certyfikacja Systemu KZR INiG

Zrównoważona produkcja biopaliw i biomasy

Zrównoważona produkcja biopaliw i biomasy

Wyzwania biznesowe


Jako producent biopaliw oraz biomasy musisz udowodnić, że biokomponenty, biopaliwa oraz surowce przeznaczone na cele energetyczne i paliwowe są wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dyrektywa RED II) oraz polskiej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

Jakie narzędzia mogą pomóc?


Jednym z narzędzi pozwalających na spełnienie wymagań Dyrektywy RED II jest System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nafty i Gazu (KZR INiG) określający wymagania dla produkcji zrównoważonych biopaliw i biomasy. Dzięki wprowadzeniu i certyfikacji tego systemu w swojej organizacji potwierdzasz jakość i ekologiczność procesu produkcji oraz samego produktu końcowego. Certyfikacji podlega cały łańcuch dostaw – począwszy od wytwórcy biomasy, firm handlowych, na użytkowniku ostatecznym kończąc.

KZR INiG jest polskim systemem certyfikacji, posiadający notyfikację Komisji Europejskiej – certyfikaty KZR INiG są uznawane przez inne systemy takie jak REDcert oraz ISCC.

  

ŚCIEŻKI I ZAKRES CERTYFIKACJI SYSTEMU KZR INiG


Certyfikacja Systemu KZR INiG przez jednostkę TUV SUD Polska obejmuje weryfikację paliw zrównoważonych według następujących ścieżek:

 

BIOPALIWA, BIOPŁYNY
 PALIWA Z BIOMASY

Określ zakres certyfikacji

KZR INiG Zakres certyfikacji

 

System KZR INiG wymaga:

 • wdrożenia systemu zarządzania spełniającego wymagania Systemu KZR INiG,
 • zarejestrowania się Systemie KZR INiG jako uczestnik systemu poprzez aplikację BOK Moduł KZR, wypełniając wniosek o rejestrację w Systemie KZR INiG on-line przy wybraniu odpowiedniego zakresu certyfikacji i jednostki certyfikującej,
 • przygotowania do audytu certyfikującego (dokumentacji, zakładu i przeszkolenia personelu),
 • prowadzenia bilansu masy oraz, o ile dotyczy, kalkulowania emisji gazów cieplarnianych,
 • wypełniania określonych zobowiązań zgodnie z wymaganiami Systemu (np. kwartalnego raportowania ilości sprzedanej biomasy).

Proces Certyfikacji Systemu KZR INiG

KZR INiG Proces certyfikacji


Główne Korzyści Certyfikacji KZR INIG

 • spełnienie wymagań dla dostawców firm paliwowych oraz energetycznych,
 • możliwość sprzedaży i obrotu surowcami, biokomponentami, biomasą na rynku EU,
 • potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR), zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.


Jak możemy pomóc?

Nasi audytorzy mogą przeprowadzić audyty dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audyt na zgodność z wymaganiami Systemu KZR INiG, zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD możesz udowodnić swoje zaangażowanie poprzez zapewnienie bezpiecznych dla konsumentów produktów i usług.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 • Do kogo kierowana jest certyfikacja KZR INiG?

  Do podmiotów będących w łańcuchu dostaw od miejsca pochodzenia, przez przetwórców biomasy, producentów biopaliw, dostawców paliw na rynek, oraz producentów ciepła, energii elektrycznej, chłodu oraz producentów wykorzystujących w produkcji odpady, czy paliwa alternatywne. Certyfikacja KZR INiG jest wymogiem dla podmiotów działających w sektorze biopaliw i biomasy oraz jest potwierdzeniem świadomego podejścia do celów środowiskowych wynikających ze zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 • Co podlega ocenie w ramach Systemu KZR INiG?

  W ramach systemu KZR INiG ocenie podlega cały cykl życia biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, od etapu nabycia surowca do etapu ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. Obejmuje wszystkie podmioty, które prawnie są właścicielami materiałów zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju, za wyjątkiem obrotu biogazem/biometanem, gdzie biogaz/biometan jest sprzedawany operatorowi gazowemu i taka sama ilość gazu ziemnego zadeklarowana jako biogaz/biometan jest kupowana przez odbiorcę.

 • Jakie surowce podlegają certyfikacji w ramach Systemu KZR INiG?

  Aktualnie wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, a w przyszłości paliwa węglowe z recyklingu oraz odnawialne ciekłe i gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego. W ramach systemu KZR INiG pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Ocenie podlega biomasa uprawiana i zbierana na całym świecie, odpady i pozostałości zbierane na całym świecie, a także surowce, biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wytworzone na całym świecie. Ocenie podlegać będzie cały cykl życia biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy, począwszy od etapu nabycia surowca do etapu ostatecznego zużycia, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

 • Jak długo jest ważny certyfikat KZR INiG?

  Certyfikat KZR INiG ważny jest 1 rok i co roku prowadzony jest audyt re-certyfikujący.

Sprawdź nasze usługi certyfikacji, badań i szkoleń

Wybierz lokalizację