ISO 50001

System zarządzania energią

System zarządzania energią

Organizacje na całym świecie borykają się z rosnącymi cenami energii. Dzieje się to jednocześnie ze wzrostem presji wśród konkurencji, która zmusza firmy do poszukiwania oszczędności i zmniejszenia kosztów. Coraz większym problemem staje się emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych przez organizacje. W świetle tych wydarzeń, firmy zmuszone są znaleźć sposób na obniżenie zużycia enegii, a jednocześnie sprostać naciskom społeczeństwa na ekologię i działalność przyjazną środowisku.

CZYM JEST NORMA ISO 50001?

ISO 50001 jest międzynarodową normą, która umożliwia organizacjom dowolnej wielkości, systematyczną optymalizację wydajności energetycznej we wszystkich procesach i promowanie większej efektywności w zarządzaniu energią. Norma ta zgodna jest z normą ISO 14001 dotyczącą zarządzania środowiskiem, co oznacza, że organizacje posiadające certyfikat ISO 14001 nie będą miały problemu, aby realizować wymagania systemu zarządzania enegią ISO 50001.

JAK CERTYFIKACJA ISO 50001 MOŻE POMÓC?

ISO 50001 jest jednym z systemów zarządzania, który daje wymierne korzyści finansowe dla organizacji. Pozwala to firmie osiągnąć większą przejrzystość poprzez wykazanie w jaki sposób energia jest zużywana w całym łańcuchu wartości oraz wprowadza najlepsze praktyki w zarządzaniu energią. Systemowe podejście pozwala doskonalić procesy w celu zmniejszenia zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ekologiczności firmy.

Audyt systemu zarządzania energią pozwala:

 • uzyskać wiedzę o profilu energetycznym przedsiębiorstwa, tj. przeprowadzić analizę stanu aktualnego w zakresie zużycia energii,
 • systematycznie mierzyć, monitorować i analizować wpływ kluczowych czynników, mających wpływ na charakterystykę energetyczną przedsiębiorstwa,
 • zdefiniować działania zmierzające do redukcji zużycia energii i podnoszenia efektywności jej wykorzystania, oraz poinformować o ich wynikach,
 • promować tzw. najlepsze praktyki w obszarze zarządzania energią oraz wspierać zachowania pro-energetycznych wśród pracowników,
 • promować efektywność energetyczną w całym łańcuchu dostaw organizacji.

PROCES CERTYFIKACJI

 1. ETAP I: Wypełnienie zapytania ofertowego - w celu przygotowania oferty zawierającej koszty oraz planowany czas trwania auditu, obejmujący przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do jednostki certyfikującej.
 2. ETAP II (DOBROWOLNY): Audyt wstępny - w ramach wstępnej oceny eksperci określą stan aktualny w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Energią. W ramach wizytacji na miejscu wskażą, które z wymagań normy ISO 50001 są już spełnione. Audyt wstępny ma charakter dobrowolny i z założenia nie przesądza o pozytywnym wyniku audytu certyfikującego.
 3. ETAP III: Audit 1. stopnia - audytorzy na miejscu weryfikują realizację istotnych procesów z punktu widzenia Systemu Zarządzania Energią, przyjęte założenia systemowe oraz granice funkcjonowania i przedłożoną dokumentację Systemu Zarządzania Energią. Pozytywny wynik audytu 1-go stopnia stanowi dopuszczenie do audytu stopnia 2-go, czyli głównej części procesu certyfikacji.
 4. ETAP IV: Audit 2. stopnia (audyt certyfikujący) - jest to właściwa część procesu certyfikacji, w ramach której weryfikuje się czy System Zarządzania Energią został praktycznie wdrożony i spełnia wymagania normy. Ocenie poddaje się realizowane procesy, dane i wskaźniki. Formułowane są wnioski końcowe dot. wyniku audytu certyfikującego.
 5. ETAP V: Niezgodności krytyczne - w razie stwierdzenia przez zespół audytorski niezgodności krytycznych, przedsiębiorstwo ma 90 dni na wprowadzenie odpowiednich działań korygujących. Po stwierdzeniu ich skuteczności przez zespół audytorski, podejmowana jest decyzja o pozytywnym wyniku audytu certyfikującego.
 6. ETAP VI: Przyznanie certyfikatu - jednostka certyfikująca weryfikuje wszystkie przedłożone przez zespół audytorski dokumenty i dowody, sprawdza ich kompletność oraz czy zachowane zostały wymagania jednostki akredytującej, w tym międzynarodowe. Pozytywny wynik tego etapu jest równo-znaczny z przyznaniem certyfikatu
 7. ETAP VII: Audity nadzoru - certyfikat przyznawany jest na 3 lata, jednak przez dwa kolejne lata co roku ma miejsce audyt nadzoru (sprawdzający). Jego zakres jest mniejszy od zakresu audytu certyfikującego. Pozytywny wynik audytu nadzoru jest warunkiem koniecznym do przedłużenia ważności certyfikatu na kolejny rok.
 8. ETAP VIII: Audit odnawiający - po upływie 3 lat od daty audytu certyfikującego ma miejsce proces tzw. re-certyfikacji. Zakres audytu odnawiającego jest zbliżony do zakresu audytu certyfikującego. Pozytywny wynik re-certyfikacji jest równoznaczny z przedłużeniem ważności certyfikatu na okres kolejnych 3 lat.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD, jako akredytowana i międzynarodowa jednostka oferuje usługi certyfikacyjne w skali globalnej. Przed przystąpieniem do certyfikacji należy wdrożyć system zarządzania, dokumentując jego skuteczność i zgodność z wymaganiami normy.

Zobacz także

Infografika

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ISO 50001

Przejście na ISO 50001:2018

Dowiedz się więcej

Ulotka

ISO 50001 w pigułce

System zarządzania energią

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację