ISO 14001 Certification

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego

Producenci i usługodawcy są nieustanie pod presją aby dostawy były bardziej przyjazne dla środowiska. Dzieje się tak z uwagi na rosnącą globalnie świadomość środowiskową i jej wpływ na styl życia konsumentów. Organizacje, które łączą cele biznesowe ze środowiskowymi zyskują przewagę nad konkurencją. Pozwala to na sprawny recykling, zmniejszenie kosztów energii, zużycia materiałów, emisji gazów i wody oraz kar administracyjnych poniesionych z powodu niezgodności.

CZYM JEST NORMA ISO 14001?

ISO 14001 jest uznawaną normą zarządzania środowiskowego odpowiednią dla dużych i małych organizacji. System zarządzania środowiskowego ISO 14001 funkcjonujący w oparciu o podejście P-D-C-A, stanowi systematyczną metodę do praktycznej integracji aspektów środowiskowych oraz zarządzania poprzez wspieranie ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, minimalizację odpadów i zmniejszenie zużycia energii oraz zużycia materiałów.

JAK CERTYFIKACJA ISO 14001 MOŻE POMÓC?

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja ISO 14001 znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem. Firmy, które pozytywnie przeszły przez audyt ISO 14001, działają zgodnie z zasadami systemu zarządzania środowiskowego mogą redukować koszty i zwiększać świadomość, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku.

Certyfikat ISO 14001 umożliwia organizacjom połączyć cele biznesowe ze środowiskowymi zyskując przewagę nad konkurencją. Przejście procesu certyfikacji. ISO 14001 pozwoli usprawnić  proces recyklingu, zmniejszyć koszty energii, zużycia materiałów, emisji gazów i wody oraz kar administracyjnych poniesionych z powodu niezgodności.

PROCES CERTYFIKACJI

  1. Wypełnienie zapytania ofertowego w celu przygotowania oferty zawierającej koszty i planowany czas trwania auditu. Przesłanie karty zgłoszenia.
  2. Audit wstępny (opcjonalny) pozwalający dokonać analizy rozbieżności między obecnym stanem a wymaganiami normy.
  3. Auditorzy TÜV SÜD przeprowadzą etap I w celu weryfikacji danych względem zgłoszenia oraz zaplanowania etapu II.
  4. Wizyta auditorów TÜV SÜD w lokalizacji w celu oceny funkcjonowania organizacji (Etap II).
  5. W razie stwierdzenia niezgodności wprowadzenie działań korygujących.
  6. Decyzja komitetu technicznego oraz przesłanie raportu i certyfikatu, audity sprawdzające w celu oceny doskonalenia, po upływie 3 lat recertyfikacja.

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest światowym liderem w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, który na chwilę obecną wydał ponad 54 000 certyfikatów. Poprzez wieloletnie doświadczenie oraz kompetentnych auditorów zapewniamy organizacjom na każdym etapie rozwoju, wsparcie i niezależną ocenę.

Nasi auditorzy mogą przeprowadzić audity w dowolnym miejscu w kraju i na świecie, jak i też wykonać audit ISO 14001 zintegrowany z innymi systemami zarządzania. Ze znakiem certyfikacji TÜV SÜD mogą Państwo udowodnić swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zobacz także

Ulotka

ISO 14001 w pigułce

Sprostanie prawnym i branżowym oczekiwaniom środowiskowym

Pobierz ulotkę informacyjną

Zobacz wszystkie materiały informacyjne

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację