ISO 45001 BOZP

ISO 45001

Certifikace zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikace zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Co je ISO 45001?

ISO 45001 je mezinárodní norma, která stanoví požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jehož cílem je zlepšit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a dalších pracovníků.

Norma ISO 45001: 2018 poskytuje organizaci rámec pro řízení rizik a příležitostí k předcházení pracovním úrazům a zhoršení zdraví pracovníků s cílem zlepšit a poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště a chránit pracovníky na všech úrovních řízení organizaci.

ISO 45001 nahrazuje předchozí normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně normy OHSAS 18001.

 

přínosy certifikace ISO 45001

Aby organizace na dnešním konkurenčním globálním trhu přežily, musí proaktivně řídit všechny typy rizik týkajících se podnikání. Otázka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není výjimkou. Norma ISO 45001 poskytne nový impuls pro postupy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích a pomůže zlepšit bezpečnost zaměstnanců a dodavatelů. Tím vzniknou další příležitosti k ochraně a podpoře zdraví a výkonu pracovníků a také k udržitelnému zlepšování motivace zaměstnanců.

 • Certifikace se systémově stará o plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP.
 • Umožňuje řídit procesy ve společnosti tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň BOZP a neustále se zlepšovala.
 • Zvýšení povědomí odpovědnosti zaměstnanců na ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Úspora času i peněz – snížením přímých i nepřímých nákladů na nehody, nemoci a další rizika BOZP.
 • Zvýšení produktivity – zlepšením motivace zaměstnanců a omezením přerušení podnikání, které by bylo způsobeno onemocněním nebo zraněním.
 • Proaktivní řízení rizik – s cílem ochránit cenné lidské zdroje ve všech pracovních prostředích ve vašem podnikání.
 • Posílení spolupráce se zainteresovanými stranami – prevence vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí.
 • Získání konkurenční výhody – tím, že budete spolupracovat s důvěryhodnou třetí stranou – certifikačním partnerům, abyste prokázali soulad BOZP vaší organizace s normou všem zainteresovaným stranám.

Výhody normy ISO 45001

Klíčové vlastnosti normy ISO 45001

 • Usnadnění organizacím řídit rizika BOZP a zlepšovat vlastní výkonnost BOZP prevencí proti pracovním úrazům a nemocem z povolání;
 • předcházet pracovním úrazům a poškození zdraví pracovníků a poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště, zlepšovat a zvyšovat bezpečnost a zdraví svých pracovníků a dalších osob, které mohou být ovlivněny její činností;
 • snížit počet pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, které mohou být pro organizaci nákladné z hlediska ztráty produktivity, nákladů na zdravotní péči a poškození dobrého jména; má chránit zainteresované strany – pracovníků, dodavatelů a zákazníky před rizikem;
 • má zaručovat, že organizace nepodniká na úkor zdraví svých pracovníků;
 • certifikací od třetích stran důvěryhodně prokázat, že organizace zavedla komplexní systém k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti;
 • eliminovat náklady organizace za správní delikty (pokuty uložené inspektorátem práce při porušení povinností organizace).

Další informace o požadavcích normy ISO 45001 naleznete na webu ISO.

Externí certifikace ISO 45001 se společností TÜV SÜD

TÜV SÜD je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro širokou škálu norem ISO, včetně normy ISO 45001, a má bohaté zkušenosti s auditem a certifikací systémů řízení ISO.

Nezávislí a kvalifikovaní auditoři TÜV SÜD během certifikačního procesu používají následující techniky:

 • Kontrola dokumentů: Vyhodnocení požadavků a/nebo dokumentace organizace k zajištění systematického řízení všech procesů souvisejících s normou ISO 45001.
 • Audit na místě: ověření účinné implementace požadavků ISO 45001 formou pohovorů a inspekcí na místě u zákazníka. Toto zahrnuje kontrolu procesů na základě záznamů vedených organizací, jako jsou dostupné výsledky měření, zápisy ze schůzek, záznamy o školení a kvalifikaci, správa a záznamy stížností a výsledné projekty zlepšování iniciované organizací.

Kromě komplexních hodnocení a zpráv vám můžeme poskytnout také certifikační značku TÜV SÜD, která je celosvětově uznávaná a která se stala synonymem kvality a bezpečnosti.

Začínáme s normou ISO 45001

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION