Certifikace zero waste (nulový odpad): DIN SPEC 91436

Provozní odpadové a recyklovatelné nakládání s materiály

Provozní odpadové a recyklovatelné nakládání s materiály

VIZE "ZERO WASTE"

Kdo chce jako organizace přispět k udržitelnému rozvoji v ekologickém, ekonomickém a sociálním smyslu, nemůže při nakládání s odpady ignorovat téma transparentní a zdrojově úsporné cirkulární ekonomiky. Recyklace je pouze jednou podoblastí, DIN SPEC 91436 přemýšlí o tématu více holisticky, překračuje zákonné minimum a je zaměřena na všechny, kteří chtějí měřitelně snížit množství odpadu a využívat nevyhnutelný odpad udržitelným způsobem. Proto DIN SPEC 91436, naše certifikace nulového odpadu, poskytuje pokyny pro transparentní nakládání se zdroji pro soukromé společnosti, veřejné instituce, města, obce, sdružení, nadace a další organizace.

Zero waste cile

CO JE DIN SPEC 91436?

DIN SPEC 91436 byl vyvinut konsorciem nevládních organizací, vědy a průmyslu, na kterém se podílela i společnost TÜV SÜD Management Service. Systematický přístup normy odhaluje vývojové oblasti v oblasti nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály, pomáhá společnostem určit příslušný stupeň vyspělosti a odvodit opatření. S cílem neustále snižovat míru zbytkového odpadu v zájmu životního prostředí, a dokonce šetřit náklady.

Cílem všech postupů a procesů je vytvořit podmínky pro ponechání co největšího množství zdrojů ve vymezeném cyklu a co nejvíce minimalizovat podíl nevyhnutelných odpadů.

Vnitřní kruh následující grafiky popisuje alternativy recyklace a vnější kruh definuje rámcové obsahové podmínky DIN SPEC 91436, které vyvíjíme společně s vámi. Interakce obou prvků vede k neustálému zlepšování úrovně vyspělosti vašeho nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály.

Zero waste ramcove podminky

JAK FUNGUJE CERTIFIKACE PODLE DIN SPEC 91436?

V rámci auditu na místě nezávislí a kvalifikovaní odborníci TÜV SÜD zkoumají, do jaké míry jsou splněny požadavky a kritéria definovaná ve zkušebním základu (kontrolní seznam A, B, C DIN SPEC 91436). Hovoříme s vedením společnosti, zaměstnanci zodpovědnými za nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály i s dalšími zaměstnanci z různých pracovních oblastí, týmů nebo oddělení. Z výsledků lze pak odvodit stupeň zralosti a odpovídající certifikát:

Zero waste zlatyZero waste stribrnyzero waste bronz

Kromě toho naši auditoři kontrolují příslušné dokumenty, jako je prohlášení o závazku k DIN SPEC 91436, plány předcházení vzniku odpadů, rozvahy odpadů, osvědčení o likvidaci, osvědčení o školení – a to buď v průběhu auditu na místě, nebo předem.

Po úspěšném auditu bez výrazných odchylek obdrží vaše společnost certifikát a povolení používat zkušební značku. Pro udržení certifikace je nutný každoroční audit s pozitivním výsledkem.

JAKÉ JSOU PŘIDANÉ HODNOTY CERTIFIKACE PODLE DIN SPEC 91436?

Zero waste ikona 1Vybudujete si důvěru mezi interními a externími zainteresovanými stranami a prokážete jim, že s odpadem zacházíte zodpovědně.

zero waste ikona 2Snížíte své náklady a spolehněte se na opětovné použití, recyklaci, opravy, krátké přepravní trasy a využití stávajících zdrojů.

zero waste ikona 3Zajistíte udržitelné hospodaření ve vaší společnosti a systematickým přístupem objektivně a transparentně dokážete, že recyklujete co největší množství odpadu a průběžně snižujete množství nevyužitelného odpadu.

zero waste ikona 4Minimalizujte rizika tím, že se vyhnete kontaminaci místní půdy, podzemních vod a vzduchu.

zero waste ikona 5Zvýšíte povědomí svých zaměstnanců na všech úrovních o udržitelném nakládání s odpady a recyklovatelnými materiály.

VYUŽIJTE SYNERGIE S DALŠÍMI STANDARDY 

TÜV SÜD nabízí komplexní odborné znalosti v oblasti životního prostředí a udržitelnosti a další kompatibilní normy. DIN SPEC 91436 sdílí velké rozhraní zejména se systémem environmentálního managementu podle ISO 14001. Organizace mohou těžit z kombinované certifikace dvou nebo více standardů a certifikační úsilí je také výrazně sníženo ve srovnání s individuální certifikací.

Kromě ISO 14001 patří mezi další kompatibilní normy ISO 50001 (energetický management).

zero waste proc TUV SUD

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION