Quy trình đánh giá và chứng nhận hệ thống

Quy trình

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

Gia tăng giá trị với danh mục dịch vụ của chúng tôi

Chứng nhận của các Hệ thống Quản lý

Chứng nhận của các Hệ thống Quản lý

Dịch vụ đánh giá dưới chương trình của tổ chức đánh giá

  Dịch vụ đánh giá dưới chương trình của tổ chức đánh giá

Quy trình Xác nhận / Thẩm tra khí thải nhà kính (GHG)

Quy trình Xác nhận / Thẩm tra khí thải nhà kính (GHG)

"Ban lãnh đạo hiểu tầm quan trọng của tính công bằng trong việc chứng nhận hệ thống quản lý và dịch vụ đánh giá theo chương trình của tổ chức đánh giá (AO) và quy trình Xác nhận / Thẩm tra Khí Nhà Kính (GHG). Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để quản lý tất cả xung đột lợi ích có thể xảy ra và đảm bảo tính khách quan trong dịch vụ chứng nhận”.

Bước tiếp theo

Chọn vị trí