Chọn quốc gia khác

//Chọn quốc gia

Tra cứu chứng nhận

NHÃN HIỆU TÜV SÜD - BẢO CHỨNG CHO CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG

TÜV SÜD là thương hiệu gắn liền với yếu tố chất lượng và an toàn. Dấu chứng nhận, chứng chỉ và báo cáo thử nghiệm của chúng tôi thể hiện cam kết của khách hàng về chất lượng, an toàn và tính bền vững. Họ khơi dậy niềm tin cho người tiêu dùng cuối về các thuộc tính an toàn, chất lượng và bền vững của sản phẩm.

Để tìm hiểu thêm về dấu chứng nhận, chứng chỉ và báo cáo thử nghiệm do các công ty chi nhánh của TÜV SÜD phát hành, vui lòng nhấp vào các liên kết sau:


TRANG TÌM KIẾM CHỨNG NHẬN của TÜV SÜD Product ServicE

Trang tìm kiếm chứng nhận là cửa sổ trực tuyến dành cho các chứng chỉ do TÜV SÜD Product Service cấp. Cơ sở dữ liệu truy cập miễn phí là nền tảng thông tin công khai cho người mua và người tiêu dùng. Bạn cũng có thể sử dụng trang tìm kiếm chứng nhận để tìm kiếm các sản phẩm được chứng nhận theo Chương trình Chứng nhận Sản phẩm (PLS).

chương trình chứng nhận sản phẩm (PLS) của TÜV SÜD PSB

Các nhà cung cấp và nhà sản xuất có thể đăng ký để các sản phẩm của mình mà đã được TÜV SÜD PSB thử nghiệm và chứng nhận độc lập, được liệt kê trong danh mục PLS.

Bắt đầu tìm kiếm danh mục PLS của TÜV SÜD PSB


DANH MỤC CÁC CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Để xác minh và tìm hiểu thêm thông tin về một chứng nhận hệ thống quản lý do TÜV SÜD cấp, vui lòng lựa chọn công ty chi nhánh của TÜV SÜD đã cấp chứng chỉ:


GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO CHƯƠNG TRÌNH CPS

Gửi đơn đăng ký, xem thông tin liên quan đến các đơn đăng ký cấp Dấu An toàn và Giấy chứng nhận hợp quy (CoC) cho Hàng hóa bị Kiểm soát theo Chương trình Đăng ký Sản phẩm để Bảo vệ Người tiêu dùng Singapore (Yêu cầu An toàn), còn được gọi là “Chương trình CPS”.

 

Bước tiếp theo

Chọn vị trí

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa