Thông tin theo Mục 2(1) DL-InfoV của TÜV SÜD

Thông tin theo Mục 2(1) DL-InfoV

Thông tin theo Mục 2(1) DL-InfoV
(Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung)

TÜV SÜD AG

Westendstraße 199
D-80686 München

Tel: +49/89/5791-0
Fax: +49/89/5791-1551
eMail: [email protected]


Ban điều hành

Dr. Johannes Bußmann (Chủ tịch)
Prof. Dr. Matthias J. Rapp
Ishan Palit

Tòa án địa phương Munich HRB 109326
Số VAT: DE 129484275


CÔNG TY BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM TẬP ĐOÀN

Allianz Global Corporate & Specialty AG
Fritz-Schaeffer-Straße 9
D-81737 München


Phần lớn cổ phần của TÜV SÜD AG do người Đức nắm giữ


Tuân thủ của TÜV SÜD

Bước tiếp theo

Chọn vị trí