Opiniowanie jednostek kogeneracji

TWOJE WYZWANIA

Wytwórca energii elektrycznej w kogeneracji, zarówno z paliw konwencjonalnych, jak i odnawialnych, w celu przystąpienia do systemu wsparcia i korzystania z systemu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynikającego z Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, musi spełnić szereg wymogów techniczno-prawnych oraz przedstawić opinie akredytowanej jednostki.

Podział jednostek kogeneracji ze względu na rodzaj i moc:

Jednostka kogeneracji

Moc elektryczna zainstalowana w MW

(0,1)

<1,50)

<50,300)

<300, 300+>

Istniejąca
przed 2019

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia gwarantowana indywidualna (dopłata)

wsparcie uzyskane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej

Nowa

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia kogeneracyjna (aukcja)

Premia kogeneracyjna indywidualna (nabór)

Zmodernizowana

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia gwarantowana indywidualna (dopłata)

Znacznie zmodernizowana

Premia gwarantowana
(dopłata)

Premia kogeneracyjna (aukcja)

Premia kogeneracyjna indywidualna (nabór)

OPINIA ROCZNA

Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uczestniczący w systemie wsparcia do 15 marca każdego roku wraz ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym przekazuje Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę premii:

- gwarantowanej,

- gwarantowanej indywidualnej,

- kogeneracyjnej,

- kogeneracyjnej indywidualnej.

Opinia startowa

W przypadku premii kogeneracyjnej

Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci
i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym
:

- po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo

- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

W przypadku premii gwarantowanej

Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej zawierający opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającej dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym:

1) w przypadku nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji:

- po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo

- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo

- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego albo

2) w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji albo zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji

- po zakończeniu modernizacji.

W przypadku premii gwarantowanej indywidualnej

W przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej zawierający opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po zakończeniu modernizacji.

W przypadku premii kogeneracyjnej indywidualnej

Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym:

- po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo

- po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Opinia udziału poniesionych kosztów inwestycyjnych

W przypadku premii kogeneracyjnej

Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 Ustawy CHP.

W przypadku premii gwarantowanej

Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej zawierający opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji albo znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 Ustawy CHP.

W przypadku premii gwarantowanej indywidualnej

W przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej zawierający opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 Ustawy CHP.

W przypadku premii kogeneracyjnej indywidualnej

Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 Ustawy CHP.

Opinia spełnienia wskaźnika emisji CO2

W przypadku premii kogeneracyjnej

Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

W przypadku premii gwarantowanej

Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej zawierający opinię akredytowanej jednostki, potwierdzającą możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

W przypadku premii gwarantowanej indywidualnej

W przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej zawierający opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

W przypadku premii kogeneracyjnej indywidualnej

Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, wytwórca przedkłada Prezesowi URE opinię akredytowanej jednostki potwierdzającą możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

Opinia dla nowej jednostki opalanej paliwami stałymi

W przypadku dopuszczenia do udziału w aukcji

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę w okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej w planowanej lokalizacji, w odniesieniu do nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji i opalanych paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:

a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie przedstawionej odmowy przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci oraz

b) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz

c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych – możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy.

W przypadku dopuszczenia do udziału w naborze

Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę w okresie 6 miesięcy przed dniem jego złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej, w planowanej lokalizacji w odniesieniu do jednostki kogeneracji opalanej paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:

a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej gazowej oraz

b) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz

c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy.


KORZYŚCI

  • Oszczędność czasu i pieniędzy - dzięki sprawdzonym procedurom kontrolnym TÜV SÜD, które zwiększają sprawność organizacyjną, produktywność oraz rentowność.
  • Minimalizacja ryzyka - konsekwentnie osiągnięte poziomy bezpieczeństwa i jakości określone przez normy zapewniają, że Państwa produkty i usługi spełnią wymagania klientów.
  • Współpraca z ekspertami - z TÜV SÜD, uznaną międzynarodowo i kompetentną organizacją i doświadczonymi auditorami i rzeczoznawcami.
  • Zwiększenie konkurencyjności - dzięki zatwierdzeniom i certyfikatom TÜV SÜD, które przyciągają inwestorów i obniżają bariery handlowe dla Twojej firmy.

Dlaczego TÜV SÜD Polska?

TÜV SÜD Polska jest akredytowaną jednostką certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 161 w zakresie Wydawanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym.

Nasza kadra składa z wysokiej klasy weryfikatorów, ekspertów i specjalistów, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą, wykazujący się profesjonalizmem i zaangażowaniem.

TÜV SÜD Polska świadczy usługi w zakresie kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej od 2010 roku.


Nasze akredytacje
Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację