History

Rozszerzenie zakresu usług

Część II: 1901 – 1959

Część II: 1901 – 1959

1957 - POCZĄTKI Energetyki JĄDROWEJ

Pod koniec lat 50-tych XX wieku energia atomowa była uważana za technologię przyszłości na całym świecie. Ponad granicami partii politycznych istniało porozumienie co do tego, że Niemcy Zachodnie powinny odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o wykorzystanie prawie nieograniczonych zasobów energii jądrowej.

Jesienią 1957 roku TÜV Bayern zorganizował grupę roboczą ds. energii jądrowej i ochrony przed promieniowaniem oraz przygotował raport bezpieczeństwa dla reaktora badawczego w Monachium, który został uruchomiony 31 października tego roku.

Eksperci z TÜV z Monachium mieli pełnić rolę doradców przy budoie pierwszej, eksperymentalnej elektrowni jądrowej w Kahl koło Aschaffenburga (1958-60) oraz przy budowie pierwszej niemieckiej elektrowni w Grundremmingen (1963–66).


1951 - BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE STAJE SIĘ PRIORYTETEM

Dla wielu zachodnich Niemców posiadanie samochodu było na szczycie ich listy życzeń. Jednak intensywnie rozwijający się transport indywidualny stał się problemem jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W 1951 r. lokalne władze ogłosiły, że wszystkie zarejestrowane pojazdy silnikowe powinny być poddawane regularnym, ogólnym kontrolom stanu technicznego.

Na obszarze niemal całych Niemiec organizacje TÜV miały za zadanie realizację tego programu. Ponadto, stowarzyszeniom tym przypisano kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Pionierem był tutaj TÜV Stuttgart, który w 1952 roku założył Medyczno-Psychologiczny Instytut Bezpieczeństwa Transportu (niem. Medizinisch - Psychologisches Institut für Verkehrssicherheit, MPU). Pod egidą MPU badani mieli być kierowcy, którzy często uczestniczyli w wypadkach oraz ci, którzy posiadają różnego rodzaju choroby mogące mieć wpływ na zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W listopadzie 1954 roku w Bawarii otwarto pierwsze centrum badań psychologicznych.


1948 - PRZYWRÓCONY NA ZACHÓD

Podczas gdy bezpieczeństwo techniczne w strefie okupowanej przez Związek Radziecki stało się obowiązkiem rządu, stowarzyszenia kontrolne na Zachodzie mogły powrócić do normalnego funkcjonowania.

Początkowo działały one w zasadniczo niejednoznacznej sytuacji prawnej, bez oficjalnego uznania, ale były one akceptowane przez władze alianckie. Jednak jeszcze przed powstaniem Republiki Federalnej Niemiec (Niemcy Zachodnie) większość organizacji regionalnych została ponownie wpisana do rejestrów stowarzyszeń w 1948 i 1949 roku.

W oparciu o nowe przepisy, zachodnioniemieckie organizacje TÜV ponownie stały się jednostkami autonomicznymi. Wprowadzona w 1938 roku zasada dobrowolnego przystąpienia ponownie zastąpiła członkostwo obowiązkowe.


1938 - RESTRUKTURYZACJA I ZGODNOŚĆ

W marcu 1938 r. w Niemczech nastąpiła zasadnicza reorganizacja kontroli technicznych. Trzydzieści siedem istniejących do tej pory w Rzeszy Niemieckiej zakładów przekształcono w 14 regionalnych stowarzyszeń nadzoru, które otrzymały wspólną nazwę TÜV (Technische Überwachungsvereine: Stowarzyszenia Kontroli Technicznej).

Poszczególne statuty zastąpiła karta ujednolicająca. Dla przedsiębiorstw posiadających zakłady wymagające kontroli wprowadzono obowiązek członkostwa w odpowiedniej organizacji TÜV.

W ten sposób zmodernizowano i ujednolicono system kontroli technicznej w całym kraju. Jednak cena za to była wysoka. Stowarzyszenia straciły niezależność, która była jedną z kluczowych wartości.


1930 - KONSTRUKCJE RUCHOME

Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku monachijski Oktoberfest stał się jedną z głównych atrakcji w tym regionie Niemiec. Od ponad wieku istniało tam wesołe miasteczko, którego stan techniczny jednak nigdy wcześniej nie był systematycznie sprawdzany.

W celu zachęcenia jak największej liczby osób do korzystania z tego typu atrakcji, architekci tworzyli coraz śmielsze a za razem coraz bardziej niebezpieczne projekty. Latem 1929 roku bawarskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Rolnictwa i Pracy wydały dekret, który nakładał na Bayerische Revisionsverein obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli tego typu konstrukcji w południowej Bawarii.

W 1930 r. na Oktoberfest trzech inżynierów ze Stowarzyszenia, zostało oddelegowanych do przeprowadzenia inspekcji trzech kolejek linowych, trzech zjeżdżalni saneczkowych i jednego toru "autostradowego" pod kątem występowania nieprawidłowości. Dzięki powtarzającym się staraniom podczas największych na świecie targów inżynierowie z Monachium rozwinęli unikalne, wiodące kompetencje w zakresie konstrukcji ruchomych, które do dziś cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie.


1921 - PIERWSZE KROKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Wydawać by się mogło, że redukcja emisji spalin upowszechniła się w latach 80. XX wieku. Bayerische Revisionsverein poświęciła się temu celowi krótko po swoim powstaniu - już w 1879 roku związek doradzał magistratowi miasta Monachium w kwestii zapobiegania emisji spalin przy opalaniu kotłów.

W sprawozdaniu rocznym z 1912 r. bawarscy eksperci zareagowali na trend coraz niższych kominów. Zgodnie z ich postępową opinią były one "niedopuszczalne ze względu na toksyczne składniki spalin [...] w odniesieniu do ludzi, zwierząt i roślin żyjących w pobliżu [...]".

W 1921 r. Bayerische Revisionsverein sporządziła sprawozdanie na temat zanieczyszczenia pyłem pochodzącym z piecy. Również w tym przypadku wezwano budowniczych do przestrzegania minimalnych wysokości kominów.


1913 - INSPEKCJE WIND STAJĄ SIĘ NORMĄ

Elektryczne windy są testowane przez stowarzyszenia kontrolne od 1907 roku (Badenia) i 1908 roku (Bawaria). Początkowo jednak zadaniem operatorów było ustalenie, jak często, jeśli w ogóle, były przeprowadzane kontrole.

Zmieniło się to w Badenii rozporządzeniem wydanym latem 1912 roku przez rząd państwowy, które wymagało przeprowadzania kontroli wind osobowych co dwa lata, a wind towarowych co cztery lata.

Na mocy rozporządzenia ministerialnego wszyscy inżynierowie Badische Revisionsverein zostali powołani na ekspertów ds. gospodarki materiałowej. W 1913 r. po raz pierwszy w całym regionie przeprowadzono inspekcje wind i utworzono nowy obszar działalności.


1906 - UTOROWANIE DROGI SAMOCHODOM

We wrześniu 1906 roku rząd Badenii przyjął rozporządzenie, które przewidywało testowanie samochodów i ich kierowców: "Jeżeli pojazd silnikowy jest eksploatowany, właściciel powinien dostarczyć pisemne zawiadomienie do urzędu dzielnicy swojego miasta zamieszkania. Zawiadomienie to musi być opatrzone zaświadczeniem oficjalnie uznanego eksperta". Zadaniem Badeńskiego Stowarzyszenia Kontroli Kotłów (niem. Badische Dampfkessel-Revisions-Verein) jest przeprowadzanie tych kontroli.

W celu prawidłowego wykonania tego zadania stowarzyszenie współpracowało z przedsiębiorstwem, którego nazwa jest nierozerwalnie związana z historią sukcesu samochodu - Benz & Co. - gdzie 12 inżynierów zajmujących się kotłami zostało przeszkolonych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy samochodowego.

Nazwa "Benz" była już wówczas znana entuzjastom motoryzacji: w 1886 r. Carl Benz opracował swój patent - motorwagen – który stał się pierwszym samochodem silnikowym w historii. W sierpniu 1888 r. Bertha Benz przejechała 106 kilometrów między Mannheimem a Pforzheimem samochodem opracowanym przez jej męża, kończąc w ten sposób pierwszą dalekobieżną, naziemną podróż samochodem. W roku 1906, w Mannheim, miejscu narodzin transportu samochodowego, przeprowadzane są badania techniczne pojazdów mechanicznych.


1903 - PARA I ELEKTRYCZNOŚĆ

Silnik parowy stanowił początek rewolucji przemysłowej, ale do tej pory coraz więcej maszyn napędzanych było elektrycznością.

W rzeczywistości od 1900 roku Bawaria posiada Związek Kontroli Urządzeń Elektrycznych (niem. Revisions-Verein für elektrische Anlagen). Wielu spośród jego członków należało również do Związku Kontroli Kotłów (niem. Dampfkessel-Revisions-Verein), ponieważ w swoich przedsiębiorstwach stosowali oni obie technologie.

Logiczne było więc, że oba stowarzyszenia połączyły się w 1903 roku w Bawarskie Stowarzyszenie Kontroli (niem. Bayerischer Revisionsverein). W tym samym roku Bayerischer Dampfkessel-Revisions-Verein utworzyło oddział zajmujący się rozwiązaniami elektronicznymi.

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację