Transportowe urządzenia ciśnieniowe

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Wyzwania biznesowe

Producenci wprowadzający do obrotu transportowe urządzenia ciśnieniowe powinni zapewnić, że urządzenia te zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2010/35/WE oraz załącznikami do Dyrektywy 2008/68/WE. Oznacza to konieczność, aby przed wprowadzeniem transportowego urządzenia ciśnieniowego do obrotu, producent złożył do wybranej jednostki notyfikowanej, wniosek o poddanie tego urządzenia ocenie zgodności.

 

Transportowe urządzenia ciśnieniowe

To urządzenia przemieszczane pomiędzy miejscem ich napełnienia, a miejscem ich opróżnienia. Są to wszelkie naczynia ciśnieniowe wraz z ich osprzętem, objęte rozdziałem 6.2 wg ADR/RID/ADN i załącznikami do Dyrektywy 2008/68/WE; oraz zbiorniki, pojazdy-baterie, wagony-baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu, ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 ADR/RID/ADN i załącznikami do Dyrektywy 2008/68/WE. Wyjątkiem od tej reguły są pojemniki aerozolowe jednorazowego użytku, pojemniki przeznaczone do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, butle w aparatach oddechowych, butle w instalacjach gaśniczych. Od 1.07.2011 transportowe urządzenia ciśnieniowe podlegają Dyrektywie 2010/35/WE (TPED), która zastąpiła Dyrektywę 1999/36/WE i powinny być oznakowane znakiem π oraz numerem jednostki notyfikowanej.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD TÜV SÜD Polska jest uznaną Jednostką Notyfikowaną o numerze 0036. Oferujemy usługi
w zakresie zatwierdzania typu, nadzorowanie wytwarzania oraz badania odbiorcze i nadanie znaku π. Nasi rzeczoznawcy posiadają wysokie kompetencje oraz doświadczenie pozwalające zapewnić najwyższej jakości usługi.

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację