Industry 4.0

Przenośne urządzenia ciśnieniowe

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Dostarczamy rzeczywiste korzyści biznesowe w kluczowych obszarach

Wyzwania biznesowe

Transportowe urządzenia ciśnieniowe, to urządzenia zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem. Są to wszelkie naczynia ciśnieniowe, ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2 wg ADR/RID/ADN i załączników do dyrektywy 2008/68/WE; oraz zbiorniki, pojazdy baterie, wagony baterie, wieloelementowe kontenery do transportu gazu, ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 ADR/RID/ADN i załączników do dyrektywy 2008/68/WE.

Wyjątkiem od tej reguły są pojemniki aerozolowe jednorazowego użytku, pojemniki przeznaczone do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, butle w aparatach oddechowych, butle w instalacjach gaśniczych.

Od 1.07.2011 Transportowe urządzenia ciśnieniowe podlegają Dyrektywie 2010/35/WE (TPED), która zastąpiła Dyrektywę 1999/36/WE i powinny być oznakowane znakiem π i numerem jednostki notyfikowanej.

 

Ocena zgodności

Producenci wprowadzający do obrotu ciśnieniowe urządzenia transportowe powinni zapewnić, że urządzenia te zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 2010/35/WE oraz załącznikami dyrektywy 2008/68/WE. Oznacza to konieczność przeprowadzenia oceny zgodności.

W toku eksploatacji Transportowych urządzeń ciśnieniowych na użytkownikach urządzeń spoczywa obowiązek wykonywania :

  • badań okresowych;
  • badań pośrednich ;
  • badań nadzwyczajnych.

 

Przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu producent składa, do wybranej jednostki notyfikowanej, wniosek o poddanie tego urządzenia ocenie zgodności.

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

TÜV SÜD jest uznaną Jednostką Notyfikowaną urządzeń ciśnieniowych o numerze 0036. ofertuje usługi w zakresie zatwierdzania typu, nadzorowanie wytwarzania oraz badania odbiorcze i próby.

Jak mozemy pomóc

Wybierz lokalizację