Analiza techniczna kosztów i inwestycji

 

Bankowy Nadzór Techniczny

Ocena ryzyka finansowego przy inwestycjach w sektorze budowlanym jest jednym z kluczowych elementów przy podejmowaniu decyzji kredytowych. Złe wykonawstwo, niska jakość materiałów, błędy w dokumentacji i wiele innych rzeczy może spowodować, ryzyko w trakcje realizacji budowy wzrasta. TÜV SÜD Polska jako Bankowy Audytor Techniczny pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe.

Nadzór bankowy – Bankowy Audytor Techniczny obejmuję następujące usługi:

I. RAPORT WSTĘPNY - KOMPLEKSOWY (Due Diligence)

1. Analiza Prawna

 • Ocena i analiza dokumentacji prawnej kontraktu – umowy GW, kontrakty z podwykonawcami, dostawcami
 • Badanie uwarunkowań środowiskowych – informacja o ewentualnej konieczności wykonania raportu/oceny oddziaływania na środowisko
 • Ocena gwarancji na wszystkie prace i świadczenia związane z realizacją inwestycji oraz gwarancji dobrego wykonania umowy (Performance Bond – kompletność, terminowość, zgodność z umową GW)
 • Weryfikacja Ubezpieczenia wykonawców;
 • Weryfikacja Ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej konsultantów i wykonawców.
 • Sprawdzenie i potwierdzenie spełnienia innych warunków poprzedzających dokonanie pierwszej wpłaty kredytu

2. Analiza Budżetu

 • Opinia nt. realności kosztów, ich kompletności i adekwatności do charakteru realizowanej inwestycji
 • Analiza planowanych kosztów i przepływów gotówkowych (z uwzględnieniem kosztów już poniesionych, potwierdzonych fakturami)
 • Weryfikacja Uzgodnionego harmonogramu rzeczowo – kosztowego inwestycji. 

3. Analiza Projektów Technicznych i Dokumentacji

 • Sprawdzenie kompletności dokumentów, pozwoleń, uzgodnień, warunków i ich zgodności
  z obowiązującymi przepisami
 • Sprawdzenie zgodności z udzielonymi zezwoleniami na realizację Inwestycji
 • Wskazanie braków w dokumentacji i ich wpływu na możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów
 • Sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań
 • Sprawdzenie wykonalności zamierzonych prac
 • Ocena realizacji wymagań z zakresu ochrony środowiska
 • Ocena harmonogramu inwestycji w zakresie realności założonych terminów realizacji całej inwestycji i jej poszczególnych etapów
 • Opinia na temat projektu inwestycyjnego – adekwatność ceny, doświadczenie wykonawcy oraz największych podwykonawców, informacje o wymaganych zezwoleniach, technologiczna wykonalność projektu
 • Raport zawierający wyniki kontroli dokumentacji zawierający opis stwierdzonych usterek wraz z ich lokalizacją

II. RAPORTY MIESIĘCZNE

Comiesięczny monitoring kosztów i postępu zadania inwestycyjnego:

 • Badanie wydatków – stanu zawansowania finansowego budowy (zestawienie wartości robót wykonanych i odebranych jakościowo oraz wykaz wartości robót nieodebranych, równoznaczny z wykazem zatrzymanych płatności)
 • Badanie zgodności stanu prac z przyjętym harmonogramem
 • Badanie jakości inwestycji – potwierdzenie, że przebieg prac jest pozytywny w opinii konsultantów (konkluzja z audytów jakości wykonawstwa)
 • Ocena wpływu powstałych lub przewidywanych odstępstw od założeń inwestycyjnych – kosztowa, czasowa i programowa
 • Analiza bieżących spraw i uwarunkowań – mających znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego inwestycji

III. ZATWIERDZANIE WYPŁAT TRANSZ KREDYTU

Zatwierdzenie wniosków Kredytobiorcy o wypłatę środków na pokrycie wszelkich kosztów inwestycji (za wyjątkiem odsetek i kosztów bankowych). Podstawą zatwierdzenia jest pozytywna opinia na temat kryteriów opisanych w Raporcie Miesięcznym. Zatwierdzenie wypłaty faktury jest poprzedzone sprawdzeniem faktur, stanowiących podstawę do wypłaty transzy i ich zgodności z umową z Wykonawcą 

IV. RAPORT KOŃCOWY

Raport końcowy o stanie zawansowania inwestycji sporządzany po przeprowadzeniu końcowego odbioru budowy

 • Weryfikacja i ocena rzeczywistego stanu realizacji inwestycji, w tym protokołów odbioru;
 • Potwierdzenie zakończenie inwestycji i oddanie jej do użytkowania oraz weryfikacja:
  • zgodności pozwolenia na użytkowanie ukończonego obiektu z założeniami projektu i warunkami prawa budowlanego i przepisami
  •  zgodności ukończonej inwestycji z projektem technicznym,
  • kompletności i jakości wykonanych robót;
  • zgodności z dokumentacją kontraktową i budżetem inwestycji;
  • końcowego rozliczenia finansowego inwestycji i realizacji wszystkich zobowiązań

V. BADANIE WYBRANEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI

Ocena poprawności i kompletności dokumentacji kontraktowej, jej zgodności z Budżetem Inwestycji oraz innymi założeniami realizacji Inwestycji przedstawionymi w Biznesplanie Inwestycji

Badanie stanu technicznego linii technologicznej (maszyn i urządzeń będących przedmiotem kredytowania) oraz sprawdzenie realności: zakładanej w Biznesplanie zdolności produkcyjnej; długości możliwego okresu jej eksploatacji; wymaganych do przeprowadzenia okresowych i generalnych remontów linii oraz szacowanych kosztów

 

 

Jak możemy pomóc?

Wybierz lokalizację