Pressure Vessels

Testování metodou akustických emisí

Zajištění splnění předpisů pro spolehlivou výrobu

Zajištění splnění předpisů pro spolehlivou výrobu

Technické poruchy a závady způsobené netěsnostmi, prasklinami, korozí nebo jinými defekty představují vážná rizika pro provozovatele průmyslových zařízení, tlakových nádob a strojů. Testování metodou akustických emisí (AT) je metoda nedestruktivního zkoušení (NDT), která spolehlivě rozpoznává hrozící problémy a závady dříve, než se stanou závažnými.
Testování metodou akustických emisí je ideální nejen pro lokalizaci trhlin a netěsností ale i pro identifikaci koroze a delaminace. Doporučuje se také jako náhrada hydrostatických tlakových zkoušek při povinných periodických revizích tlakových nádob a nádrží v souladu s legislativou o bezpečnosti a ochraně zdraví při používání pracovních prostředků a zejména jako speciální zkušební metoda nahrazující hydrostatické tlakové zkoušky.

Testování akustických emisí lze obecně provádět s využitím provozní kapaliny. Je to výhodné v tom, že tlakové nádoby nebo nádrže nemusejí být před testováním otevírány a vypouštěny, takže AT je rychlejší a také nákladově efektivnější a vyžaduje méně organizačního úsilí před a po provedení zkoušky než konvenční testovací metody.

Testování akustických emisí – ideální pro všechny typy zařízení:

 • Jednoduché tlakové nádoby

  Testování akustických emisí je ideální pro jednoduché tlakové nádoby, včetně:

  • pneumatických systémů
  • hydraulických nádrží a plnicích systémů
  • zásobníků na zkapalněný plyn
  • odlučovačů oleje
  • filtrů

  AT nabízí následující výhody:

  • žádná kontaminace nádrží (lahví…) vodou
  • žádná demontáž součástí (např. odstranění vysoušedla v případě sušiček)
  • úspora spotřebního materiálu (např. není třeba odstraňovat olej pro testování)
  • žádné dodatečné náklady způsobené likvidací testovací kapaliny (např. vody kontaminované olejem)
  • žádné významné servisní operace
 • Složitější typy tlakových nádob

  Dalším hlavním typem tlakových nádob jsou složené nádoby. Složené tlakové nádoby mohou zahrnovat různé tvarovky a instalace, geometrie a průměry, mnoho trysek nebo intersticiální prostor a obecně se vyznačují složitou geometrií. 

  Příklady:

  • sférické tlakové nádoby pro skladování plynu (včetně sférických zásobníků)
  • speciální tlaková zařízení, jako například:
    - tlakové nádoby na zemní plyn, LPG a H²
    - tlaková zařízení v hydraulických systémech (vakuové a pístové akumulátory a válce)
    - parou vyhřívané rotační válce (papírenské válce, suché válce)
    - tlaková zařízení plus armatury a instalace
  • různé nádoby jako slinovací pece, autoklávy nebo vytvrzovací pece
  • sterilizátory pro nemocnice
  • výměníky tepla
  • filtrační nádrže
  • tlakové nádoby v rozvodnách
  • nádrže s plochým dnem

   

 • Nádrže s plochým dnem

  Korozní zkoušky jednoplášťových nádrží s plochým dnem

  Snímače jsou připevněny k vnější stěně nádrže ve dvou řadách. Polohy snímačů se definují před testem pomocí dostupné výkresové dokumentace. Místo jejich instalace musí být bezpečně přístupné. Připevňují se na holý kovový povrch stěny nádrže.

  Pro samotný proces měření musí být nádrž naplněna na určitou minimální úroveň. Nádrž je také potřeba před měřením odstavit z provozu, to znamená, že se nesmí provádět její plnění nebo vypouštění. Musí být vypnuty jakékoli ohřívací jednotky nebo míchadla. Pokud je to možné, měly by být během měření vypnuty všechny stroje, čerpadla a zařízení v bezprostřední blízkosti nádrže.

  Po provedení všech příprav lze zahájit měření. Kromě jiných kritérií závisí délka měření také na povětrnostních podmínkách. Například měření musí být přerušeno, pokud začne pršet, protože i malé kapičky narážející na stěnu nádrže mohou způsobit přetížení senzorů v měřicím řetězci.

  Jakmile jsou měření dokončena, testovací zařízení je odstraněno z nádrže, která je poté uvedena do základního stavu a vrácena do provozu. Naměřená data jsou následně vyhodnocována a dokumentována ve zprávě.

  TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI DVOLUPLÁŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ S PLOCHÝM DNEM

  Dvouplášťové nádrže s plochým dnem mají systém sledování úniku. Detekce kapaliny v prostoru mezi plášti naznačuje netěsnost v horním dně, zatímco porušení nebo rozptýlení stávajícího vakua bez vniknutí kapaliny do mezi prostoru indikuje netěsnost ve spodním dně nádrže, které není přístupné pro kontrolu. Vzhledem k tomu se testování akustické emise zaměřuje na lokalizaci netěsností ve spodních dnech nádrží s plochým dnem a s intersticiálním prostorem.

  Pro tento typ aplikace musejí být snímače umístěny přímo na horní dno uvnitř nádrže. K tomu musí být nádrž před zkouškou odstavena z provozu, vyprázdněna a vypuštěna.

  Měření může být zahájeno, jakmile jsou dokončeny všechny testovací přípravy. Aby bylo možné lokalizovat netěsnost, je třeba ji nejprve vyvolat, například aktivací dostupné vývěvy. Pokus o vytvoření vakua způsobí průtok v místě úniku; v tomto případě je vnější vzduch nasáván dovnitř a vytváří akustické signály, které lze lokalizovat pomocí metody AT.

  Po dokončení měření se zkušební zařízení vyjme z nádrže a měření se vyhodnotí. Výsledky měření jsou uvedeny ve zprávě a jsou označeny všechny podezřelé oblasti.

  Protokol o zkoušce je vypracován podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025; uvádějí se v něm podrobnosti o zkoušeném zařízení, výsledky zkoušek a požadovaná opatření.

 • Nebezpečné zboží (ADR)

  Testování akustických emisí je také vhodné pro vysokotlaké nádrže a cisterny používané v silniční přepravě.

 • Vysokotlaké plynovody

  Zejména na delší vzdálenosti se potrubí používá k přepravě stlačeného zemního plynu, bioplynu, zkapalněného plynu a vodíku. Tato potrubí podléhají povinnému testování a kontrole, pro něž je ideální testování NDT metodou akustických emisí. Výše uvedené výhody AT platí i pro tento případ použití.

 • Pokročiilé materiály

  Stále více se používají pokročilé materiály, které nabízejí určité výhody, ale také představují nové výzvy. Kompozitní tlakové nádoby mají například výhodu odolnosti vůči korozi. Zařízení vyrobené z těchto typů materiálů je rovněž vhodné pro testování NDT metodou akustických emisí.

 • Monitorování stavu struktury

  Pokud byla na vašem zařízení zjištěna závada nebo poškození, ale dodání náhradní nádoby bude trvat několik měsíců, závadu lze monitorovat pomocí testování akustických emisí, aby bylo zajištěno okamžité odhalení jakéhokoli dalšího šíření defektu.

 

NAŠE SLUŽBY AT PRO VÁS

 • Vizuální kontrola tlakových zařízení v rámci vnitřní kontroly
 • Zkouška hydrostatické pevnosti pomocí zkoušky tlaku plynu ověřené metodou AT
 • Lokalizace výskytu trhlin a netěsností
 • Identifikace koroze a defektů
 • Organizace a koordinace testování akustických emisí
 • Dokumentace výsledků v souladu s právními požadavky
 • Pomoc při výběru možných zkušebních metod a speciálních postupů

TESTOVÁNÍ AKUSTICKÝCH EMISÍ – VAŠE VÝHODY

 • Není třeba plnit zařízení vodou, tzn., že se nemusíte obávat koroze, kontaminace nebo statického zatížení
 • Pro účely testování není třeba otevírat nádrž nebo nádobu
 • Není třeba vypouštět provozní kapalinu. Testování lze ve většině případů provádět pomocí provozní kapaliny
 • Lepší dostupnost a bezpečnost zařízení
 • Včasné informace o nedostatcích, jako je vznik trhlin nebo koroze
 • Integrální monitorování složitých tlakových nádob z hlediska počínající tvorby a šíření trhlin
 • Metody sledování umožňují lokalizovat zdroje akustických emisí
 • Úspora nákladů na základě kombinací s jinými metodami NDT
 • Odborný partner s dlouholetými zkušenostmi
 

Podívejte se na video, kde se dozvíte více o výhodách a možných aplikacích AT při testování tlakových nádob. Je zkoušení akustických emisí vhodnou volbou i pro vaši tlakovou nádobu? Obraťte se na nás – rádi vám poradíme.

 

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION