Tlaková zařízení

Nová směrnice o tlakových zařízeních 2014-68-EU

Nyní k dispozici: nová směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU – jste připraveni?

Nyní k dispozici: nová směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU – jste připraveni?

CO JE SMĚRNICE O TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH?

Směrnice o tlakových zařízeních (PED) (2014/68/EU) se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody stacionárních tlakových zařízení s maximálním povoleným tlakem vyšším než 0,5 bar. Nová směrnice o tlakových zařízeních (PED) byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 189 dne 27. června 2014. Nová směrnice 2014/68/EU nahrazuje starou PED 97/23/ES.

Co se nezměnilo?

Základní principy PED byly do značné míry zachovány. Nová směrnice obsahuje pouze drobné změny v rozsahu použití a v tabulkách posuzování shody. Kromě toho zůstávají v platnosti stávající certifikáty.

Co je nové?

Pokud jde o nové požadavky, jsou rozhodující dvě data: Některé části nové PED 2014/68/EU vstoupily v platnost již dne 1. června 2015, zatímco ostatní aspekty vstoupily v platnost dne 19. července 2016. Od tohoto data již starou směrnici nelze používat.

  

NOVÉ POŽADAVKY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015

 • Kromě výrobců, dovozců a distributorů se nová směrnice nyní vztahuje i na „oprávněné zástupce ze třetích zemí“.
 • Zařazení provozních kapalin do kategorií nebezpečnosti probíhá v souladu s novou PED a tedy s nařízením GHS/CLP 1272/2008, a nikoli již se směrnicí 67/548/EHS.
 • Prohlášení o shodě musí být rovněž provedeno v souladu s nařízením GHS/CLP 1272/2008. Rozhodující je článek 13 (klasifikace tlakových zařízení).

 

NOVÉ POŽADAVKY ÚČINNÉ OD 19. ČERVENCE 2016

 • Nová směrnice byla uvedena do souladu s novým legislativním rámcem – NLF. V tomto kontextu budou muset výrobci tlakových zařízení po roce 2015 znovu přezkoumat své postupy a dokumentaci týkající se označení CE a sladit je s novou
  strukturou směrnice.
 • Všechny hospodářské subjekty, které uvádějí nová tlaková zařízení na trh EU, musí být schopny poskytnout orgánům vykonávajícím dozor nad trhem po dobu 10 let podrobnosti o hospodářských subjektech, od kterých nakupovaly nebo kterým prodávaly konkrétní tlaková zařízení.
 • Výrobci musejí provést rozbor rizik namísto analýzy nebezpečí.
 • Nové definice některých termínů, modulů a obsahu.

 

NABÍZÍME VÁM NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

 • klasifikace tlakových zařízení
 • provedení rozboru rizik
 • výběr příslušného modulu
 • všechny služby na cestě od přezkoumání návrhu až po konečné posouzení
 • certifikace tlakových zařízení z aditivní výroby 

 

 

PROHLEDAT

Produktový list
Produktový list
Produktový list
ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION