Certifikace projektu větrné farmy

Certifikace projektu větrné farmy

Snižte rizika u větrných farem na pevnině a na moři

Snižte rizika u větrných farem na pevnině a na moři

Co je certifikace větrných farem?

Certifikace projektu pomáhá ověřit, zda větrné farmy splňují podmínky stanovené pro danou lokalitu. Identifikuje rizika v rané fázi, kdy jsou lépe zvládnutelná. Pokud je certifikace projektu zahájena v raných fázích, může významně snížit rizikový profil projektu větrné energie.

Proč je certifikace větrných farem důležitá?

Vzhledem k výši financování požadované pro tyto projekty je důležité, aby investoři a vlastníci chránili své investice minimalizací rizik. Provozovatelé musí zabezpečit výrobu větrné energie a zároveň dodržet vnitrostátní předpisy. Certifikace větrných elektráren zabezpečuje jakost v rámci celého projektu i v jednotlivých důležitých fázích, což je zásadní pro zajištění ziskového provozu větrných farem na pevnině i na moři.

TÜV SÜD vám pomůže ochránit vaše investice tím, že zajistí nezávislé monitorování a vyhodnocení projektu větrné farmy.

Jako váš odborný partner poskytujeme celou škálu služeb od plánování na zelené louce, náležité péče, výstavby, připojení k síti a vyhodnocení instalací až po konečné uvedení do provozu. Naši technici se zabývají všemi aspekty schvalování, kontrol návrhů a výpočtů (napěťové analýzy, dynamika, hodnocení životního cyklu) a také kontrolami, zkouškami, schvalováním a certifikací napříč aktuální nabídkou projektů větrných farem. Jako certifikační orgán pro větrnou energii provádíme certifikace, schválení a inspekce v oblasti větrné energie a podílíme se na přípravě norem a předpisů. Certifikace vaší větrné farmy bude potvrzena certifikátem projektu podle norem IEC nebo GL.

Naše služby certifikace větrných farem zahrnují následující:

Posouzení stavu lokality

 • Vyšetření půdy (technický návrh, ověření výsledků průzkumu)
 • Kontrola měřicích kampaní (stožár, lidar atd.)
 • Vyhodnocení zpráv o větru a energetickém výnosu
 • Posouzení námořních podmínek
 • Ověření definic zatěžovacích stavů
 • Přezkoumání koncepce/proveditelnosti návrhu (turbína, základy, trafostanice, kabely atd.)

Hodnocení základu návrhu

 • Zajistíme, aby hlavní parametry a požadavky návrhu byly řádně zdokumentovány a aby byly dostatečné pro bezpečný návrh a provedení projektu.

Rozbor rizika návrhu (HAZIP/HAZOP)

 • Zajištění workshopů HAZIP/HAZOP
 • Jmenování odborníků nebo specialistů
 • Identifikace nebezpečí
 • Analýza nebezpečí
 • Odhad rizika
 • Komplexní podávání zpráv a tvorba jednotlivých pracovních listů

Hodnocení návrhu

 • Ověření výpočtů integrovaného i dynamického zatížení
 • Technická kontrola podrobného návrhu základů
 • Technické hodnocení následujících prvků:
  • Podrobný návrh turbíny
  • Rozvodna
  • Sekundární struktury turbíny a/nebo rozvodny
  • Zvedací operace/zařízení
 • Posouzení měřicí věže
 • Kontrola logistické a instalační koncepce
 • Posouzení systému HSE

Podrobná strukturální analýza (výpočet FE)

 • Lineární a nelineární analýza napětí, deformací a stability
 • Kontrola globálních a místních podmínek zatížení vyskytujících se v OWEC, základových konstrukcích a lodích pro instalaci na moři
 • Vyhodnocení lokální plastifikace při extrémním zatížení
 • Únavová analýza svařovaných a nesvařovaných prvků
 • Potvrzení dalších požadavků na použitelnost během přepravy, výstavby a provozu

Analýza kolizí

 • Vyhodnocení dynamických jevů způsobených srážkami větrných konstrukcí přepravovaných na moře s využitím explicitního

softwaru s FE

 • Posouzení místní deformace konstrukce lodi a turbíny nebo rozvodny
 • Posouzení poškození lodi nebo primární nebo sekundární konstrukce turbíny/rozvodny vlivem kotvení
 • Variační studie
 • Vyšetřování scénáře selhání

Hodnocení výroby

 • Hodnocení dodavatelů (kvalita, zkušenosti, kapacita)
 • Audity výrobních zařízení:
  • Kontrola výrobních dokumentů
  • Kontrola školení a kvalifikací
 • Odběrové zkoušky jakosti výroby:
  • Kontrola aktuálního stavu během výroby
  • Detekce odchylek od cílového stavu
  • Kontrola kvality materiálu a zpracování
 • Kontinuální sledování výroby:
  • Soulad se specifikací kvality
  • Dodržování časových plánů
  • Zástupce na místě
  • Přeprava a instalace
 • Fáze návrhu a plánování:
  • Vhled do plánování montáže a ověření návodu k montáži
  • Výpočet a posouzení hydrodynamické spojky
  • Zohlednění pohybového chování, provozních limitů, výsledných sil a bezpečnosti
  • Vyšetřovací oblasti (vzájemné stínění, účinky ukotvení, operace zvedání, připoutání atd.)
 • Provozní fáze:
  • Monitorování procesu instalace (identifikace chyb a určení příčin)
  • Dodržování plánů, specifikací, předpisů a pravidel správné praxe
  • Opatření pro zabezpečení jakosti (kontrola integrity a úplnosti dodávek atd.)
  • Kontrola požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
  • Kontrola příslušenství pro zdvihání, řetězů, lan a popruhů a stavebních výtahů
  • Dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti
  • Řízení a inspekce bezpečnosti
 • Monitorování/certifikace uvedení do provozu
  • Větrná turbína a základy
  • Rozvodna
  • Povinné vnitrostátní inspekce komponent při uvedení do provozu (BSH a BetrSichVerordnung; včetně např. vykladačů, výtahů, tlakových nádob)

Přehled bezpečnosti elektrárny v souladu s předpisy o prevenci úrazů (systém ochrany žebříků a šplhání, OOP, jeřábové systémy)

 • Zkoušky správné funkce řídicích a bezpečnostních systémů větrné turbíny a provozního chování
 • Kontrola poškození a shody použitých komponent s certifikační dokumentací
 • Inspekce po spuštění / závěrečná přejímací zkouška
 • Periodická inspekce (turbína, rozvodna, jeřáby, výtahy, bezpečnostní zařízení)
 • Inspekce na konci záruky

Analýza poruch

 • Identifikace příčiny poruch, analýza procesů
 • Identifikace a posouzení účinků poruch
 • Sledování a podpora testů a měření
 • Lomově-mechanická analýza stávajících vad komponent a posouzení zbývající životnosti
 • Podpora při vývoji technických řešení
 • Hodnocení opatření a řešení
 • Posouzení technických a organizačních opatření při dalším provozu poškozených komponent
 • Endoskopie a nedestruktivní zkoušky (NDT) na místě nebo v našich zkušebních laboratořích
 • Představení komplexních technologických propojení a příčin selhání netechnickému publiku

Posouzení vyřazení z provozu

 • Soulad s normami pro vyřazení z provozu při demontáži celých instalací a provedení úklidu mořského dna
 • Oznámení a označení zbytků
 • Údržba a správa lokality po vyřazení z provozu

Prodloužený provoz

 • Posouzení záznamů o provozu a údržbě větrných farem
 • Provádění pravidelného monitorování funkčnosti, koroze, opotřebení nebo poškození všech dílů, systémů a komponent
 • Určení vhodných strategií pro další provoz, jako je další monitorování, úpravy návrhu, výměna větrných turbín a komponent, kontrola a údržba a optimalizace provozu

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION