Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Certifikace projektu větrné farmy

Snižte rizika u větrných farem na pevnině a na moři

Co je certifikace větrných farem?

Certifikace projektu pomáhá ověřit, zda větrné farmy splňují podmínky stanovené pro danou lokalitu. Identifikuje rizika v rané fázi, kdy jsou lépe zvládnutelná. Pokud je certifikace projektu zahájena v raných fázích, může významně snížit rizikový profil projektu větrné energie.

Proč je certifikace větrných farem důležitá?

Vzhledem k výši financování požadované pro tyto projekty je důležité, aby investoři a vlastníci chránili své investice minimalizací rizik. Provozovatelé musí zabezpečit výrobu větrné energie a zároveň dodržet vnitrostátní předpisy. Certifikace větrných elektráren zabezpečuje jakost v rámci celého projektu i v jednotlivých důležitých fázích, což je zásadní pro zajištění ziskového provozu větrných farem na pevnině i na moři.

TÜV SÜD vám pomůže ochránit vaše investice tím, že zajistí nezávislé monitorování a vyhodnocení projektu větrné farmy.

Jako váš odborný partner poskytujeme celou škálu služeb od plánování na zelené louce, náležité péče, výstavby, připojení k síti a vyhodnocení instalací až po konečné uvedení do provozu. Naši technici se zabývají všemi aspekty schvalování, kontrol návrhů a výpočtů (napěťové analýzy, dynamika, hodnocení životního cyklu) a také kontrolami, zkouškami, schvalováním a certifikací napříč aktuální nabídkou projektů větrných farem. Jako certifikační orgán pro větrnou energii provádíme certifikace, schválení a inspekce v oblasti větrné energie a podílíme se na přípravě norem a předpisů. Certifikace vaší větrné farmy bude potvrzena certifikátem projektu podle norem IEC nebo GL.

Naše služby certifikace větrných farem zahrnují následující:

Posouzení stavu lokality

 • Vyšetření půdy (technický návrh, ověření výsledků průzkumu)
 • Kontrola měřicích kampaní (stožár, lidar atd.)
 • Vyhodnocení zpráv o větru a energetickém výnosu
 • Posouzení námořních podmínek
 • Ověření definic zatěžovacích stavů
 • Přezkoumání koncepce/proveditelnosti návrhu (turbína, základy, trafostanice, kabely atd.)

Hodnocení základu návrhu

 • Zajistíme, aby hlavní parametry a požadavky návrhu byly řádně zdokumentovány a aby byly dostatečné pro bezpečný návrh a provedení projektu.

Rozbor rizika návrhu (HAZIP/HAZOP)

 • Zajištění workshopů HAZIP/HAZOP
 • Jmenování odborníků nebo specialistů
 • Identifikace nebezpečí
 • Analýza nebezpečí
 • Odhad rizika
 • Komplexní podávání zpráv a tvorba jednotlivých pracovních listů

Hodnocení návrhu

 • Ověření výpočtů integrovaného i dynamického zatížení
 • Technická kontrola podrobného návrhu základů
 • Technické hodnocení následujících prvků:
  • Podrobný návrh turbíny
  • Rozvodna
  • Sekundární struktury turbíny a/nebo rozvodny
  • Zvedací operace/zařízení
 • Posouzení měřicí věže
 • Kontrola logistické a instalační koncepce
 • Posouzení systému HSE

Podrobná strukturální analýza (výpočet FE)

 • Lineární a nelineární analýza napětí, deformací a stability
 • Kontrola globálních a místních podmínek zatížení vyskytujících se v OWEC, základových konstrukcích a lodích pro instalaci na moři
 • Vyhodnocení lokální plastifikace při extrémním zatížení
 • Únavová analýza svařovaných a nesvařovaných prvků
 • Potvrzení dalších požadavků na použitelnost během přepravy, výstavby a provozu

Analýza kolizí

 • Vyhodnocení dynamických jevů způsobených srážkami větrných konstrukcí přepravovaných na moře s využitím explicitního

softwaru s FE

 • Posouzení místní deformace konstrukce lodi a turbíny nebo rozvodny
 • Posouzení poškození lodi nebo primární nebo sekundární konstrukce turbíny/rozvodny vlivem kotvení
 • Variační studie
 • Vyšetřování scénáře selhání

Hodnocení výroby

 • Hodnocení dodavatelů (kvalita, zkušenosti, kapacita)
 • Audity výrobních zařízení:
  • Kontrola výrobních dokumentů
  • Kontrola školení a kvalifikací
 • Odběrové zkoušky jakosti výroby:
  • Kontrola aktuálního stavu během výroby
  • Detekce odchylek od cílového stavu
  • Kontrola kvality materiálu a zpracování
 • Kontinuální sledování výroby:
  • Soulad se specifikací kvality
  • Dodržování časových plánů
  • Zástupce na místě
  • Přeprava a instalace
 • Fáze návrhu a plánování:
  • Vhled do plánování montáže a ověření návodu k montáži
  • Výpočet a posouzení hydrodynamické spojky
  • Zohlednění pohybového chování, provozních limitů, výsledných sil a bezpečnosti
  • Vyšetřovací oblasti (vzájemné stínění, účinky ukotvení, operace zvedání, připoutání atd.)
 • Provozní fáze:
  • Monitorování procesu instalace (identifikace chyb a určení příčin)
  • Dodržování plánů, specifikací, předpisů a pravidel správné praxe
  • Opatření pro zabezpečení jakosti (kontrola integrity a úplnosti dodávek atd.)
  • Kontrola požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
  • Kontrola příslušenství pro zdvihání, řetězů, lan a popruhů a stavebních výtahů
  • Dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti
  • Řízení a inspekce bezpečnosti
 • Monitorování/certifikace uvedení do provozu
  • Větrná turbína a základy
  • Rozvodna
  • Povinné vnitrostátní inspekce komponent při uvedení do provozu (BSH a BetrSichVerordnung; včetně např. vykladačů, výtahů, tlakových nádob)

Přehled bezpečnosti elektrárny v souladu s předpisy o prevenci úrazů (systém ochrany žebříků a šplhání, OOP, jeřábové systémy)

 • Zkoušky správné funkce řídicích a bezpečnostních systémů větrné turbíny a provozního chování
 • Kontrola poškození a shody použitých komponent s certifikační dokumentací
 • Inspekce po spuštění / závěrečná přejímací zkouška
 • Periodická inspekce (turbína, rozvodna, jeřáby, výtahy, bezpečnostní zařízení)
 • Inspekce na konci záruky

Analýza poruch

 • Identifikace příčiny poruch, analýza procesů
 • Identifikace a posouzení účinků poruch
 • Sledování a podpora testů a měření
 • Lomově-mechanická analýza stávajících vad komponent a posouzení zbývající životnosti
 • Podpora při vývoji technických řešení
 • Hodnocení opatření a řešení
 • Posouzení technických a organizačních opatření při dalším provozu poškozených komponent
 • Endoskopie a nedestruktivní zkoušky (NDT) na místě nebo v našich zkušebních laboratořích
 • Představení komplexních technologických propojení a příčin selhání netechnickému publiku

Posouzení vyřazení z provozu

 • Soulad s normami pro vyřazení z provozu při demontáži celých instalací a provedení úklidu mořského dna
 • Oznámení a označení zbytků
 • Údržba a správa lokality po vyřazení z provozu

Prodloužený provoz

 • Posouzení záznamů o provozu a údržbě větrných farem
 • Provádění pravidelného monitorování funkčnosti, koroze, opotřebení nebo poškození všech dílů, systémů a komponent
 • Určení vhodných strategií pro další provoz, jako je další monitorování, úpravy návrhu, výměna větrných turbín a komponent, kontrola a údržba a optimalizace provozu

PROHLEDAT

Produktový list

Letecké inspekce

Zjistit více

Driving force of future offshore wind
Bílá kniha

Driving force of offshore wind

Solutions to achieve both mass-market acceptance and a levelised cost of energy.

Learn more

Floating Windfarms
Příběhy

Floating Windfarms

Could evolution of windfarms solve global energy conundrum?

Learn more

Slow isn't always steady
Příběhy

Slow isn't always steady

Why are we not embracing alternative energies faster?

Learn more

ZOBRAZIT VŠECHNY ZDROJE

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa