Vodík

Palivo pro zelenou budoucnost

Palivo pro zelenou budoucnost

Boj proti globálnímu oteplování a změně klimatu je výzvou, která se dotýká každého – ve všech zemích a průmyslových odvětvích. Řada zemí se již zavázala ke snížení spotřeby energie a souhlasila s ambiciózními cíli za účelem minimalizace jevů spojených s emisemi uhlíku. Přechod od konvenčních energií k obnovitelným, jako je větrná a solární, je však jen prvním krokem k dosažení těchto cílů.

Proč je vodík důležitý?

Vodík má coby nosič energie rozsáhlý potenciál v podpoře úsilí o dekarbonizaci. Vodík lze použít jako úložné médium, které umožní další pokrok v integraci a využívání energie z obnovitelných zdrojů, a jako společnou technologii využívanou při dekarbonizaci všech energetických odvětví. Uznávají to vlády a vedoucí představitelé průmyslu po celém světě a v zemích, jako je Německo, Francie, Itálie a Spojené království, ale i Čína, Japonsko nebo Korea. V zásadě všechny průmyslově orientované země nejenže chápou úlohu vodíku při dosahování cílů v oblasti klimatu, ale začaly také podporovat zavádění vodíku v projektech sahajících od výroby zeleného vodíku přes dopravu až po použití vodíku v rozšířených aplikacích.

Úloha vodíku

Výhody zeleného vodíku jako nosiče energie

Existuje několik způsobů výroby vodíku, ale nejvíce se diskutuje o takzvaném „zeleném vodíku“ vyráběném elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie, protože se jedná o bezuhlíkový výrobní postup. Lze jej flexibilně použít k uspokojení energetické poptávky v různých odvětvích a ke snížení jejich specifických emisí uhlíku.

Tyto výhody lze shrnout následovně:

  • využití špičkové energie vyrobené z obnovitelných zdrojů ke skladování a distribuci zelené energie
  • vyvarování se vysokých investic do nových distribučních kapacit využitím stávající infrastruktury (např. plynovodů) pro přepravu a distribuci
  • stávající dostupnost velkých úložných kapacit, které jsou nezbytné k oddělení kolísavé výroby energie od spotřeby energie
  • snížení emisí uhlíku v několika odvětvích, jako je doprava, průmyslová výroba nebo stavebnictví, jejichž dekarbonizace jinými technologiemi je komplikovaná

Proč si vybrat TÜV SÜD pro řešení vodíkové energie?

V rámci společnosti TÜV SÜD jsme odhodláni využívat naše rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti s vodíkem a souvisejícími technologiemi na podporu vývoje bezpečných, zabezpečených a spolehlivých řešení vodíkové energie.

TÜV SÜD má zkušenosti s celým hodnotovým řetězcem vodíku a celým životním cyklem vodíkových technologií. Naši odborníci se během posledních desetiletí účastnili řady úspěšných a inovativních projektů. Svůj závazek k využívání vodíku projevujeme svou účastí na těchto uznávaných průlomových projektech:

  • Mobilní aplikace (HydRail): testování, inspekce a certifikace během schvalovacího procesu prvního regionálního vlaku na světě poháněného vodíkovým palivovým článkem, Coradia iLint od společnosti Alstom.
  • Výroba a doprava: posouzení bezpečnosti a vypracování směrnice pro vodíkovou bezpečnost elektrolyzérů a zařízení Power2Gas jako vedoucí výzkumného projektu HYPOS.
  • Uhlíková stopa: vývoj systému certifikace, který má zajistit spolehlivý původ zeleného vodíku v rámci projektu EU CertifHy.

Řešení společnosti TÜV SÜD pro vodíkovou technologii

Oblast vodíkové technologie lze rozdělit do tří segmentů: 

  • výroba vodíku
  • skladování, přeprava a distribuce vodíku
  • využití a spotřeba vodíku např. v palivových článcích nákladních vozidel nebo vlaků
Fáze vodíku 

Společnost TÜV SÜD podporuje své zákazníky službami v rámci všech tří segmentů, zaujímáme přitom holistický přístup k zajištění bezpečnosti, efektivity a hospodárnosti vodíkových projektů. 

Další informace o našich službách souvisejících s vodíkem najdete níže. 

Výroba vodíku

Elektrolyzéry a zařízení Power2Gas využívají obnovitelnou energii ze zdrojů, jako jsou větrné turbíny a solární panely, k výrobě vodíku nebo, v samostatném kroku, dokonce metanu, který je znám jako důležitá složka zemního plynu.
 
TÜV SÜD nabízí komplexní portfolio služeb pro investory, výrobce a provozovatele těchto zařízení. Naše služby zahrnují mimo jiné náležitou péči o projekt, vyhodnocení rizik na podporu investičních rozhodnutí a certifikaci notifikovaného subjektu a jako autorizovaný inspekční orgán nabízíme také počáteční a pravidelné inspekce během provozu za účelem zajištění shody s předpisy nebo posouzení bezpečnostních konceptů pro splnění požadavků HSE. 

Zde se dozvíte více o procesu výroby vodíku a o tom, jak vám při ní můžeme pomoci.

Přeprava, distribuce a skladování vodíku

Za standardních podmínek je vodík hořlavý, bezbarvý, bez zápachu, bez chuti, netoxický, nekorozivní, nekovový, dvouatomový plyn. Může být skladován a distribuován podobným způsobem jako jiná plynná paliva (např. zemní plyn), obvykle ve stlačené nebo dokonce zkapalněné formě.

Stávající infrastrukturu pro přepravu a distribuci zemního plynu lze v zásadě použít také pro vodík, ale platí zde několik omezení a je třeba přijmout zvláštní opatření. 

Mezi běžné technologie skladování a přepravy vodíku patří potrubí, nádrže a nákladní automobily. TÜV SÜD nabízí operátorům a výrobcům těchto zařízení rozsáhlou podporu. Naše služby zahrnují měření průtoku, testování kompatibility materiálů, testování integrity potrubí a koncepty zabezpečení infrastruktury. 

Další informace o skladování, přepravě a distribuci vodíku a souvisejících službách naleznete zde.

Spotřeba a využití vodíku

Vodík lze využít v různých segmentech; pomáhá snižovat emise uhlíku v mobilních aplikacích, průmyslových výrobních procesech a obytných aplikacích pro vytápění a napájení z elektrické sítě. Díky této flexibilitě je vodík ideálním palivem pro klimaticky neutrální technologie.

Vodík lze navíc použít jako průmyslovou surovinu k napájení palivových článků nebo v turbínách a motorech. 

Ve společnosti TÜV SÜD poskytujeme služby všem segmentům, ve kterých se používá vodík. Patří k nim například certifikace palivových článků, homologace automobilů/železnice a testování čerpacích stanic. 

Interdisciplinární týmy odborníků TÜV SÜD poskytují individuální služby pro všechny segmenty, ve kterých se vodík používá. Patří sem služby výrobcům se zájmem o testování a certifikaci palivových článků k homologaci vozidel, HydRails nebo stacionární aplikace s označením CE. To zahrnuje také služby sloužící k realizaci bezpečných vodíkových instalací, jako jsou čerpací stanice vodíku (HRS) s akreditovanými inspektory, například pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, nebo ochranu životního prostředí podle místních národních požadavků. 

Zde se dozvíte více o oblastech využití vodíku a našich souvisejících službách.

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION