Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vyberte jinou zemi

//Vyberte zemi

Etický kodex a management nestrannosti

TÜV SÜD se zavazuje dodržovat etický kodex

Etický kodex

Bez etických zásad v soukromých či firemních záležitostech by nebyla možná trvalá existence a další rozvoj moderní společnosti. Jejich dodržování je principiální nejen v podnikání, ale tvoří i základ vztahů mezi firmami a národními ekonomikami.

Společnost TÜV SÜD zavedla etický kodex, který jejím vedoucím pracovníkům a zaměstnancům ukládá povinnost jednat v souladu s etickými principy. „Zavedením tohoto kodexu chceme potvrdit naši snahu spolehlivě plnit závazky vůči našim klientům i společnosti,“ deklaruje správní rada společnosti ve svém prohlášení při příležitosti schválení etického kodexu. 

Etický kodex definuje různé zásady, např.:

  • TÜV SÜD působí po celém světě v souladu s místními a mezinárodními zákony, předpisy a normami.
  • Zaměstnanci hlásí interní porušení tohoto etického kodexu svým nadřízeným.
  • Specializovaný pracovník na pozici Chief Compliance Officer pomáhá vedoucím pracovníkům řešit zjištěná porušení etického kodexu.
    Zaměstnanci či obchodní partneři mohou také kontaktovat externí ombudsmany, kteří jsou k dispozici po celém světě. Ti jsou vázáni přísahou zachovávat mlčenlivost a anonymitu.
  • Nikdo nesmí být dodržováním etického kodexu TÜV SÜD poškozen.
  • Zaměstnanci jsou neustále informováni a školeni v otázkách etického jednání v jejich běžné práci.TÜV SÜD odmítá neetické obchodní praktiky a provozuje svou činnost bez korupce a úplatkářství.

Stáhněte si náš Etický kodex v angličtině


Management nestrannosti TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech v rámci dodržení zásad nestranností ve smyslu požadavků akreditačních norem a zejména normy EN ISO/IEC 17021-1 a dokumentu IAF MD 22 nenabízí a neprovádí poradenství v oblasti systému managementu tj. neúčastní se  vytváření, implementace nebo udržování systému managementu.

Firma TÜV SÜD Czech s.r.o., neposkytuje ani nenabízí specifické služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci klientům, kteří jsou držitelé certifikace OHSMS nebo u kterých tato certifikace probíhá.

Tyto služby zahrnují mimo jiné následující (výčet není vyčerpávající):

1) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

2) podávání zpráv o bezpečnosti, 

3) provádění posuzování rizik,

4) provádění inspekcí a interních auditů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

5) komunikace s regulačními orgány jménem klienta

6) asistence při vývoji systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dané organizace  

7) vyšetřování nehod a incidentů

Přihlášení k těmto zásadám je vyjádřeno i v Politikách, Chartě kvality TÜV SÜD Czech a Etickém kodexu.

 

Kam dále

Vyberte lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa