Etický kodex

Etický kodex a management nestrannosti

Enabling a sustainable and digital future

Enabling a sustainable and digital future

TÜV SÜD se zavazuje dodržovat etický kodex

 

Rozvoj moderní společnosti jde ruku v ruce s etickými zásadami v soukromém i firemním sektoru. Jejich dodržování je tak podstatné nejen v podnikání, ale tvoří i základ vztahů mezi firmami a národními ekonomikami.

Etický kodex TÜV SÜD ukládá vedoucím pracovníkům a zaměstnancům povinnost jednat v souladu s etickými principy. „Zavedením tohoto kodexu potvrzujeme spolehlivé plnění závazků vůči našim klientům i společnosti,“ deklaruje správní rada společnosti ve svém prohlášení při příležitosti schválení etického kodexu. 

Etický kodex definuje různé zásady, např.: eticky kodex

  • TÜV SÜD působí po celém světě v souladu s místními a mezinárodními zákony, předpisy a normami.
  • Zaměstnanci hlásí interní porušení tohoto etického kodexu svým nadřízeným.
  • Specializovaný pracovník na pozici Chief Compliance Officer pomáhá vedoucím pracovníkům řešit porušení etického kodexu.
    Zaměstnanci či obchodní partneři mohou také kontaktovat externí ombudsmany, kteří jsou k dispozici po celém světě. Ti jsou vázáni přísahou zachovávat mlčenlivost a anonymitu.


  • Nikdo nesmí být dodržováním etického kodexu TÜV SÜD poškozen.
  • Zaměstnanci jsou průběžně informováni a školeni v otázkách etického jednání v jejich běžné práci. TÜV SÜD odmítá neetické obchodní praktiky a provozuje svou činnost bez korupce a úplatkářství.

Stáhněte si náš Etický kodex 


Management nestrannosti TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD Czech v rámci dodržování zásad nestrannosti (zejména podle normy EN ISO/IEC 17021-1 a dokumentu IAF MD 22) nenabízí a neprovádí poradenství v oblasti systému managementu. To znamená, že se neúčastní vytváření, implementace nebo udržování systému managementu.

Firma TÜV SÜD Czech s. r. o., neposkytuje ani nenabízí specifické služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci klientům, kteří jsou držitelé certifikace OHSMS nebo u kterých tato certifikace probíhá.

Tyto služby zahrnují mimo jiné:

1) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

2) podávání zpráv o bezpečnosti, 

3) posuzování rizik,

4) inspekce a interní audity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

5) komunikace s regulačními orgány jménem klienta,

6) asistence při vývoji systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dané organizace,

7) vyšetřování nehod.

Přihlášení k těmto zásadám je vyjádřeno i v Politikách, Chartě kvality TÜV SÜD Czech a Etickém kodexu.

 

Interní a externí oznamovací kanál

Stáhněte si dokument zde.

PROHLEDAT

TÜV SÜD TRUST CHANNEL

Za účelem získání informací o jakémkoliv porušení předpisů, jsme vytvořili internetový portál "TÜV SÜD Trust Channel", který mohou využít interní a externí strany na hlášení těchto skutečností.

Zjistit více

Zobrazit všechny zdroje

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION