hydrogen applications

Průmysl, mobilita, logistika – vše o aplikacích na vodíkový pohon

Porozumějte vodíkovým aplikacím a zjistěte, jak mohou být vodíkové aplikace bezpečné a efektivní

Porozumějte vodíkovým aplikacím a zjistěte, jak mohou být vodíkové aplikace bezpečné a efektivní

Ambiciózní cíle dekarbonizace a zvyšující se ceny CO² nutí společnosti hledat nové způsoby výroby a napájení logistických vozových parků, vlaků a vozidel. Přechod na obnovitelnou a nízkoemisní energii vyžaduje inovativní nápady, které přesahují rámec elektrické energie. Zejména energeticky náročné aplikace, těžká vozidla nebo zpracovatelský průmysl potřebují k přechodu na čistou energii řešení Power-to-X.  

hydrogen applications

 

nízkouhlíkový vodík nabízí vysoký potenciál v průmyslovém využití

 

Dnes jsou primárními spotřebiteli vodíku odvětví rafinace ropy, výroby čpavku, metanolu a oceli. Většina vodíku se stále získává z fosilních paliv. Proto existuje obrovský potenciál ke snížení emisí pomocí vodíku získávaného při nízkých emisích uhlíku. Významná část vodíku získávaná z fosilních paliv se vyrábí ze zemního plynu parním reformováním metanu (SMR). Jedním ze způsobů, jak v blízkém až střednědobém horizontu dekarbonizovat vodíkové aplikace, je modernizace těchto stávajících výrobních zařízení pomocí technologie zachycování a ukládání uhlíku (CCS) (přechod z „šedého“ na „modrý“ vodík).

 

Očekává se, že poptávka po čpavku a metanolu v příštích několika letech poroste, což umožní dodavatelům nízkouhlíkového a zeleného vodíku uspokojit rostoucí poptávku.

 

V dlouhodobém horizontu budou výroba oceli a další vysokoteplotní průmyslová odvětví těžit z obrovského potenciálu nízkouhlíkového vodíku. Vzhledem k technologické náročnosti a velkému množství potřebné čisté energie však bude průmysl pro získání přístupu k této příležitosti pro dekarbonizaci vyžadovat politickou podporu a nízké ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 

hydrogen tank

Vysokotlaký zásobník na vodík v chemické továrně 

 

 

eFEKTIVNí A BEZPEčNý VýVOJ A INTEGRACE VODíKU DO PRŮMYSLOVýCH APLIKACí

 

Vývoj nové technologie výroby vodíku vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti v oblasti výběru materiálů, vývoje bezpečnostní koncepce, požadavků na zkoušení a certifikaci. Nízkouhlíkový vodík je proto pro řadu podniků přínosnou, ale náročnou investicí.

 

V TÜV SÜD nabízíme svým zákazníkům jedinečnou možnost zbavit se složitosti vodíkových projektů díky zákaznickému portfoliu produktů a služeb, které pokrývají široké spektrum průmyslových a energetických aplikací.

 

Nabízíme podporu od identifikace relevantních certifikací a norem přes výběr materiálu, testování během procesu vývoje až po certifikaci finálního produktu.

 

Naše služby jsou k dispozici od úrovně jednotlivých komponent až po uvedení do provozu a provozování zařízení a zahrnují průmyslová zařízení, stroje, aplikace Průmyslu 4.0, laboratorní služby, software, bezpečnost IT, inteligentní a obnovitelné zdroje energie, jakož i elektromobilitu a infrastrukturu pro doplňování paliva. Proto jsme pro vás dokonalým partnerem umožňujícím váš bezproblémový vstup na trh s vodíkem.  

 

 

PŘíLEŽITOSTI K VYUžITí NíZKOUHLíKOVéHO VODíKU V LOGISTICE A MOBILITĚ

 

Vozidla s vodíkovými palivovými články a nízkouhlíková paliva na bázi vodíku přispějí k dekarbonizaci sektoru mobility. Konkurenceschopnost elektrických vozidel s palivovými články (FCEV) však závisí na ceně palivových článků, infrastruktuře čerpacích stanic a dostupnosti nízkouhlíkového vodíku. Zatímco tyto faktory pravděpodobně povedou ke zpomalení průniku FCEV do sektoru osobní dopravy, potenciál vodíku je obrovský v komerčním a zemědělském sektoru.

 

Pro nastartování trhu silničních vozidel na vodíkový pohon bude nezbytné snížit náklady na komponenty, jako jsou palivové články a palubní akumulační systémy. Proto se vodíková technologie bude nejrychleji prosazovat u těžkých vozidel a vozidel určených pro přepravu na dlouhé vzdálenosti, jako jsou nákladní automobily, autobusy a zemědělská vozidla.

 

Pro logistiku přepravy po pozemních komunikacích bude důležité snížit cenu vodíku v místě použití. Budování vodíkových stanic, které slouží pro vlastní vozové parky typu „hub-and-spoke“, by proto mohlo pomoci zajistit vysoké využití čerpacích stanic a posloužit jako základ pro výstavbu infrastruktury.

 

Menší užitková vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky na vodíkový pohon, budou dobrou volbou v oblastech, kde je vodík dostupný na místě, například v logistických firmách a továrnách na výrobu oceli.

 

Lodní a letecká doprava má kromě paliv na bázi vodíku jen omezené možnosti dekarbonizace. Vodík a čpavek mohou pomoci snížit emise
v lodní dopravě pro dosažení environmentálních cílů. V letectví by se mohla k dekarbonizaci využívat kapalná paliva na bázi vodíku.

 

V obou případech jsou náklady na paliva na bázi vodíku v současnosti mnohem vyšší než na srovnatelná fosilní paliva. Proto budeme pro urychlení přechodu na nízkouhlíková paliva potřebovat politickou podporu.  

 

hydrogen buses

Autobusy s vodíkovými palivovými články

 

 

URYCHLENí DEKARBONIZACE ODVĚTVí DOPRAVY POMOCí BEZPEčNýCH A ÚčINNýCH VODíKOVýCH APLIKACí

 

Odvětví mobility se v současnosti vyrovnává se složitým spektrem mnoha technologií připravených nahradit plynové a naftové technologie, na které jsme se po desetiletí spoléhali. Každá z těchto nových technologií má své výhody.

 

Nízkouhlíkový vodík je vhodný pro pohon těžkých, dálkových a užitkových vozidel. Omezené testovací kapacity, chybějící odborné znalosti pro bezpečnou manipulaci s vodíkem a nejistota ohledně schvalování nových typů vozidel však zpomalují zavádění vozidel na vodík a s vodíkovými palivovými články (FCEV). Vládní politika a klimatické cíle současně motivují společnosti k investicím a vývoji koncepcí bezemisních pohonů.

 

V TÜV SÜD dokážeme podporovat společnosti při překonávání výzev souvisejících s vodíkem díky jedinečnému a širokému portfoliu služeb, které zajišťuje efektivitu, shodu, přístup na globální trh a bezpečnost.

 

Zaručujeme testování komponentů, systémů a celých vozidel pro zajištění bezpečnosti a výkonnosti vašich vozidel na vodík a palivové články.

Kromě toho nám naše osvědčené odborné znalosti v oblasti mezinárodních předpisů, kodexů a norem (RCS) a naše globální pokrytí umožňují podporovat homologaci vašich vozidel a přístup vašich produktů na globální trh.

 

patrick fruth"Pro dekarbonizaci sektoru mobility budeme potřebovat více než jedno řešení. Trh se bude konsolidovat, ale nebude existovat jediný pohon pro všechny. Věříme, že vozidla na vodík a palivové články budou hrát ústřední roli v bezemisní dopravě budoucnosti.“ Patrick Fruth, generální ředitel divize mobility TÜV SÜD

 

 

 

 

 

 

s tÜv sÜd se bezemisní železniční aplikace stávají skutečností

 

Železniční sektor již začíná testovat a zavádět vodík. Ambiciózní projekty, jako je Alstom Coradia iLint, první regionální vlak na světě na vodíkový pohon s palivovými články, ukazují výrazný potenciál nízkouhlíkového vodíku. V TÜV SÜD jsme podpořili vývoj vlaků Alstom na vodíkový pohon stanovením bezpečnostních požadavků, bezpečnostními konstrukčními zkouškami, inspekcí a certifikací během procesu schvalování.

 

Sériová výroba vlaků s vodíkovými palivovými články se stlačeným vodíkem (CH²) uloženým v systému uchovávání vodíku (HSS) pod tlakem 350 barů již byla zahájena. První sériové vlaky získají oprávnění v blízké budoucnosti. Několik evropských výrobců vozidel vyvíjí další projekty vlaků na palivové články, některé z nich s bimodální koncepcí (pantograf a palivový článek).

 

Koncepce vodíkových spalovacích motorů napájených z nádrží CNH² je stále diskutována, zejména pro posunovací lokomotivy.

 

hydrogen fuel cell tram

Tramvaj s vodíkovými palivovými články

 

vodík jako aktivátor nízkouhlíkových aplikací na železnici

 

TÜV SÜD se v současné době podílí na mnoha projektech vlaků s vodíkovým pohonem a palivovými články po celé Evropě. Zásadní výzvou, které dnes čelíme, je neexistence zvláštních předpisů pro toto odvětví. Schvalování vodíkových tlakových zařízení pro kolejová vozidla je proto v Evropě stále složité. Naše špičková kompetence a zkušenosti s posuzováním vodíkových aplikací na železničních vozidlech nám umožňují tyto výzvy zvládnout a zajistit našim zákazníkům úspěch a bezpečnost.

 

Naše portfolio produktů a služeb není omezeno jen na palivové články a nádrže. Posuzujeme také proces plnění, napojení na infrastrukturu (koncepce provozovatele pro nouzové situace) a místa pro údržbu a dílny.

 

 

využití nízkouhlíkového vodíku v budovách a městech

 

Přimíchávání vodíku do stávajících sítí zemního plynu je hmatatelnou příležitostí ve stavebnictví, která pravděpodobně nabízí největší výhodu u rodinných domů, komerčních budov a zejména v hustě osídlených městech.

 

Dalším možným scénářem je přímé použití vodíku v palivových článcích nebo kotlích. Vzhledem k dlouhým investičním cyklům ve stavebnictví se však bude jednat o dlouhodobou strategii.

 

 

zahajte své projektry vodíkových aplikací s partnerem, kterému můžete věřit

 

Trh s vodíkem rychle roste a všechny údaje o trhu naznačují, že se rozšíří do široké škály průmyslových odvětví. Abyste se však mohli na tomto novém trhu uplatnit a využít příležitostí, musíte překonat problémy související s chybějícími RCS, přístupem na globální trh, kvalifikací zaměstnanců a zkoušením.

 

V TÜV SÜD vám můžeme pomoci zvládnout tyto výzvy a vyvinout bezpečné a efektivní vodíkové aplikace. Naše služby sahají nad rámec průmyslového standardu a kromě školení a ekosystému zahrnují zkoušení, kontrolu a certifikaci. Zákazníci tak získají v TÜV SÜD vše z jedné ruky. Kromě toho mohou naše dceřiné společnosti evety a LBST podporovat společnosti s jejich vodíkovou strategií, investičními rozhodnutími, tržními daty a projektovým řízením.

 

Náš jedinečný přístup ke zkoušení, který zahrnuje vývoj, materiály, ověřování designu a certifikaci, pomáhá našim zákazníkům zmírňovat rizika a investovat do vodíku bez starostí.

 

hydrogen testing approach

 

 

Kromě toho jsme součástí výborů, které vytvářejí nové RCS, a proto můžeme naše klienty zavčas informovat o změnách a nových požadavcích. A konečně, díky našemu zapojení do vodíkových projektů s více než 500 odborníky a po dobu několika desetiletí, máme přístup k datům, která nám umožňují poskytovat rady ve složitých otázkách, jako je uvedení vaší vodíkové technologie na trh. 

holger linder"Vodík nabízí neuvěřitelné příležitosti a výhody v průmyslových a mobilních aplikacích. Mnoho firem však váhá s investováním, protože vodíková technologie je složitá a pro svou bezpečnost vyžaduje jedinečné odborné znalosti. V TÜV SÜD můžeme tuto mezeru překlenout a nabídnout globální partnerství s naší rozsáhlou sítí zkušebních laboratoří a zařízení.“  Holger Lindner, generální ředitel divize služeb a produktů TÜV SÜD

 

 

 

 

 

 

naše služby pro průmyslové energetické aplikace

heating power supply process heat

 • Shoda „spalovacích zařízení“ (CE) s tržními podmínkami
 • Shoda tlakových zařízení a soustav
 • Hodnocení dodavatelů
 • Posuzování rizik pro produkt nebo řízení provozu
 • Hodnocení namáhání u vysokoteplotních procesů
 • Testování komponent
 • Audity podle energetického zákona

 

naše služby pro průmyslové materiálové aplikace

feedstock reducing agent

 • Podpora výrobních technologií velkokapacitních provozů
 • Zkoušení systémů podléhajících kontrole (tlak, Ex, voda) s projektovým řízením
 • Služby pro kontrolu rizik

 

naše služby pro mobilní a logistické aplikace

hydrogen car hydrogen truck hydrogen bus agricultural vehicles special vehicles forklift

 • Posuzování bezpečnostních koncepcí (HAZOP / hodnocení rizik)
 • Přezkum designu a hodnocení bezpečnostní koncepce na základě zákonných požadavků
 • Přístup na globální trh a komunikace s mezinárodními úřady 
 • Znalosti RCS (předpisy, kodexy a normy) a posuzování na základě nejnovějšího stavu
 • Zkoušení a certifikace systémů vodíkových a palivových článků
 • Homologace vozidel
  • Certifikace komponent
  • Individuální a prototypové schvalování
  • Schvalovací zprávy pro úřady
  • Mezinárodní a národní schvalování typu
 • Shodnost výroby, shodnost v provozu a dozor nad trhem
 • Školení o používání vodíku – bezpečná manipulace s H²

 

naše služby pro železniční aplikace

rail

 • Školení o používání vodíku – bezpečná manipulace s H²
 • Zkoušení a certifikace komponent a systémů (vysokotlaký a kryogenní vodík)
 • Zkoušení a certifikace systémů s palivovými články
 • Posuzování bezpečnostních koncepcí (HAZOP) pro tlak a nebezpečí exploze 
 • Podpora schvalovacího procesu pro Spolkový železniční úřad
 • Podpora při uvádění na trh
 • Podpora řízení projektů

 

získejte všechno, co potřebujete, na jednom místě

 

V TÜV SÜD vás můžeme podpořit v každé fázi vodíkového projektu a napříč celým hodnotovým řetězcem. Můžete se spolehnout na desítky let našich zkušeností, naši síť více než 500 odborníků na vodík a náš závazek k bezpečné a zelené budoucnosti.

 

Obraťte se na náš tým a vydejte se již dnes na cestu za vodíkem.

hydrogen value chain

Zjistěte více o hodnotovém řetězci vodíku

Zjistěte více o hodnotovém řetězci vodíku od výroby přes přepravu po využití. Najděte správná řešení a zajistěte bezpečnost pro své projekty s TÜV SÜD.

Zjistit více

Hydrogen station

Výroba vodíku

Podívejte se, jak TÜV SÜD podporuje projekty obnovitelné energie, výroby vodíku – projekty elektrolyzérů, pyrolýzy a (SMR) – a jak zajišťujeme bezpečnost a účinnost.

Zjistit více

hydrogen storage and distribution

Skladování a distribuce vodíku

Podívejte se, jak TÜV SÜD podporuje projekty skladování vodíku, potrubí, silniční dopravy, místní infrastruktury a jak zajišťujeme bezpečnost a efektivitu.

Zjistit více

Kam dále

SELECT YOUR LOCATION