Electromagnetic Field Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

การทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

เพิ่มมูลค่าด้วยการบริการของเรา

การทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและความสอดคล้องตามข้อกำหนด

ทุกครั้งที่มีการใช้งาน เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าจะกลายเป็นแหล่งปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ผู้บริโภคได้สัมผัสกับ EMF มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเริ่มเกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นดังกล่าว

การทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) คืออะไร

การทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นการตรวจวัดปริมาณการสัมผัสกับคลื่นไฟฟ้า แม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตภัณฑ์ปล่อยออกมาสู่ผู้ใช้ รวมถึงสนามไฟฟ้าสถิต ความถี่ต่ำมาก และคลื่นวิทยุ การสัมผัสคลื่นในระหว่างการทำงานและการสัมผัสคลื่นสำหรับสาธารณชนทั่วไปมีขีดจำกัดข้อบังคับที่แตกต่างกัน การทดสอบ EMF จึงจำเป็นต่อการประเมินระดับการสัมผัสและนำมาเปรียบเทียบกับค่าระดับอ้างอิง

การทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร

การปฏิบัติตามกฎ EMF เป็นข้อกำหนดภาคบังคับในตลาดส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบข้อบังคับ ปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และลดความเสี่ยงในการได้รับโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปล่อยคลื่น EMF ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ

การทดสอบ EMF และการตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานภายนอก จะช่วยให้สถานะการแข่งขันในตลาดของคุณมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

TÜV SÜD มีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จึงมั่นใจได้ในความสอดคล้องกับระเบียบต่าง ๆ ฉบับปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ

TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทางเรามีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองอยู่ทั่วโลก และสามารถทำการทดสอบอย่างหลากหลายเพื่อตรวจสอบปริมาณ EMF ที่ชัดเจนซึ่งถูกปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นสมาชิกหน่วยงานทดสอบ EMF ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงในเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสอดคล้องกับบทบัญญัติฉบับล่าสุด

เราสามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ไม่ว่าจะในห้องปฏิบัติการของเราหรือ ณ สถานประกอบการของลูกค้า ซึ่งการทดสอบใช้เวลาไม่นาน และมาพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

กระบวนการทดสอบแม่เหล็กไฟฟ้าของ TÜV SÜD

ในการตรวจวัดระดับการสัมผัส EMF ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการทดสอบปริมาณทางกายภาพ เช่น ความแรงของสนามไฟฟ้าและแม่เหล็ก ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ความหนาแน่นของพลังงาน และกระแสแบบสัมผัส เทียบกับค่าระดับอ้างอิง ซึ่งหากปริมาณที่วัดได้สูงกว่าค่าระดับอ้างอิง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้ตรงตามข้อจำกัดพื้นฐานสำหรับปริมาณทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นของกระแส สนามไฟฟ้าภายใน และอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (SAR)

เรามีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์เพียบพร้อมในการตรวจวัด

  • สนามแม่เหล็ก
  • สนามไฟฟ้า
  • สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ความหนาแน่นของกระแสเหนี่ยวนำเนื่องจากสนามไฟฟ้า (EMF สำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่าง)
  • การทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (SAR)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ