ISO 14001 EMS
4 min

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คืออะไร

Posted by: TÜV SÜD Expert Date: 22 Feb 2022

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คืออะไร

เรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนว่า ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) ISO 14001 คืออะไร ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมาตรฐานหลักที่ระบุเงื่อนไขที่จำเป็นต้องการจัดสร้างและบำรุงรักษา EMS ISO 14001 ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการแง่มุมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างทีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย และลดผลกระทบที่จะเกิด ดังที่ฮาลิมา ยาขอบ ประธานาธิบดีสิงคโปร์กล่าสไว้เมื่อวันอังคารที่ 28 ก.ย. 2564 ว่า “ภาวะโลกร้อนสามารถสร้างผลกระทบ ‘อย่างใหญ่หลวงและแก้ไขไม่ได้’ แก่สังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องช่วยรับผิดชอบเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว”

ISO 14001 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ นอกจากประโยชน์มากมายที่องค์กรจากแทบทุกวงการจะได้รับแล้ว มาตรฐานนี้ยังช่วยสร้างกรอบสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืนอีกด้วย เมื่อนำมาใช้ร่วมกับมาตรฐานอื่นอย่างเช่น ISO 9001 จะยิ่งช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำกรอบของ ISO 14001 ไปปรับใช้ในวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้อีกด้วย

 

การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

องค์กรที่จะสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ควรเลือกใช้องค์กรรับรองที่มีคุณภาพเพื่อประเมินและรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม นี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรับรอง ISO 14001

คำถามลำดับแรก ๆ ก่อนเริ่มกระบวนการรับรอง: 

 • ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการบรรลุหลังนำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนี้ไปปฏิบัติ
 • ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยบรรลุผลลัพธ์ในข้อข้างต้นได้อย่างไร

อย่างน้อยที่สุด องค์กรต้องบรรลุผลลัพธ์ 3 ข้อนี้เพื่อผ่านการรับรอง ISO 14001: 

 • พัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 • สอดรับกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ในการตั้งวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ในด้านผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวองค์กรสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ลดการปล่อยก๊าซ น้ำเสีย หรือของเสีย) หรือเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก (เช่น การรีไซเคิลของเหลือทิ้ง น้ำ และพลังงาน การรักษาแหล่งพลังงานหรือวัตถุดิบ และการเพิ่มประสิทธิภาพ)

องค์กรยังสามารถตั้งผลลัพธ์สำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น ยึดมั่นในคำสัญญาที่จะร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ หรือสร้างเป้าหมายที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของ ISO 14001:2015

การผ่านการรับรอง ISO 14001 ถือเป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจที่ดี อย่างไรก็ตาม กรอบระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่แจกแจงรายละเอียดอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และจะช่วยนำประโยชน์เหล่านี้มาสู่องค์กร

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร อันนำไปสู่การใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดของเสีย
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • สอดคล้องกับกฎหมาย และบริหารจัดการคำสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดผลกระทบทางลบ และเพิ่มผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มความไว้ใจจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรับรอง ISO 14001 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ทูฟ ซูดพร้อมสร้างความมั่นใจว่า กระบวนการตรวจสอบที่ลูกค้าต้องผ่านจะกระชับและถูกต้อง ด้วย 3ขั้นตอนง่าย ๆ กับการขอรับรอง ISO 14001

ขั้นแรก: กรอกฟอร์มติดต่อเรา หรือส่งอีเมลหาเราที่ [email protected] พร้อมระบุสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้เราสามารถประเมินและออกแบบขั้นตอนที่เหมาะสม หลังจากนั้น เราจะนำเสนอแผนงานกลับไป

ขั้นที่สอง
: เมื่อองค์กรเห็นชอบกับแผนงานที่เรานำเสนอไปแล้ว ทูฟ ซูดจะให้ผู้ตรวจสอบเริ่มตรวจสอบความพร้อม (Readiness review) และตามด้วยการลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site audit) ทุกหน่วยงานควรใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และผ่านการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review) และการตรวจสอบภายในครบกระบวนการ

ขั้นที่สาม:
ทูฟ ซูดพิจารณามอบใบรับรองหลังจากการตรวจสอบ 2 ขั้นตอนเสร็จสิ้น ถ้าองค์กรผ่านการประเมิน ทูฟ ซูดจะออกใบรับรอง ISO 14001 ให้ โดยจะส่งให้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยจะต้องมีการตรวจประเมินซ้ำทุกปี และต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อต่ออายุ


ฉันสามารถสมัครอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบได้หรือไม่

ได้แน่นอน ทูฟ ซูดมีบริการอบรมและรับรองบุคลากรที่สนใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001

คอร์ส CQI IRCA ISO 14001 Lead Auditor
ระยะเวลา:
5วัน

 • คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 อย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมไปถึงความรู้และทักษะที่จะช่วยผลักดันให้ท่านเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • คอร์สนี้มีการทดสอบเพื่อช่วยให้คุณสามารถผ่านการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องได้

คอร์ส ISO 14001 Internal Auditor
ระยะเวลา: 
2 วัน

คอร์สนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 และขั้นตอนในการตรวจสอบภายในองค์กรของคุณ

คอร์ส ISO 14001 Awareness and Implementer
ระยะเวลา :
1 หรือ 2 วัน ขึ้นอยู่กับสถานะคอร์ส ISO 14001

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมของมาตรฐาน ISO 14001 หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนการนำ ISO 14001 ไปปรับใช้

คอร์ส THE ISO 14001:2015 LEAD AUDITOR และ ISO 14001:2015 INTERNAL AUDITOR ครอบคลุมอะไรบ้าง

การอบรม ISO 14001:2015 Environmental Management Systems Internal Auditor

 • เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
 • ช่วยให้คุณเข้าใจกรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Framework)
 • ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลการตรวจประเมิน ISO 14001:2015
 • ช่วยคุณพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 • ช่วยให้คุณจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบที่ตรงกับความเป็นจริง

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คอร์ส ISO 14001:2015 EMS Lead Auditor

 • ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบ
 • ทักษะการตรวจติดตามในฐานะตัวแทนองค์กรผู้ให้การรับรอง (Third-party audits)
 • ความรู้และทักษะสำหรับจัดอบรมการนำระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ และการประเมินระบบดังกล่าว
 • ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักการของระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานย่อยต่าง ๆ ของ ISO 14000
 • ตีความข้อกำหนดของ ISO 14001 ในบริบทผู้ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
 • ระบุสิ่งที่ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมปัจจุบันยังไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ได้

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

บริการที่เกี่ยวข้อง 
ISO 50001 Energy Management System
ISO 46001 Water Efficiency Management System
FSCTM Chain of Custody Certification

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ